نگاره ۳-۳- ساختار تولید براساس کشش جانشینی ثابت
ماخذ: باوئر و همکاران(۲۰۰۷)
با بکارگیری مفهوم کشش جانشینی ثابت تابع تولیدکه در نگاره شاخه[۵۷] تولید نشان داده شده است و به طور تفصیلی‌تر با استفاده معادلات زیر می‌توان بصورت دقیق‌تر به این مورد نگاه کرد:
(۳-۱۷)
(۲-۱۸)
(۳-۱۹)
در معادلات بالا و به ترتیب نشان دهنده پارامترهایی برای توزیع و جانشینی هستند، همانطور که آنها در توابع تولید با کشش جانشینی ثابت مشترک می‌باشند. تعریف بصورت مشترک برای کشش جانشینی استفاده شده است پارامتر A عاملی است که نشان دهنده میزان کارآی نیروی کار است و این پارامتر با زمان افزایش می‌یابد.
برای هر دو نوع استفاده نهایی انرژی Ej معادلات تعادلی زیر باید تامین شود:
(۳-۲۰)
مدل هنوز کامل نیست. این فقدان ارتباط نقشه مسیرهای زمانی ، با مسیرهای زمانی EE است. این ارتباط به روش اتصالی که با الگو سیستم انرژی ارتباط دارد، بستگی دارد. موجودی‌های سرمایه غیر‌قابل‌جمع‌پذیر بکار‌رفته در شاخه تابع تولید با کشش جانشینی ثابت در این الگو استفاده شده در این زمینه جدید هستند. اگرچه موجودی‌های سرمایه با واحدهای یکسانی اندازه‌گیری شده‌اند، ولی آنها نمی‌توانند با هم جمع شوند(جمع سازی شوند)، زیرا کشش جانشینی و با یکدیگر برابر نیست.
در این قسمت برای اتصال الگوی رشد اقتصادی و الگوی سیستم انرژی روش ارتباطی سخت[۵۸] معرفی شده است.
روش ارتباطی سخت قیدهای اقتصادی- فنی الگوی سیستم انرژی را با الگوی رشد اقتصادی یکی (همگرا) می‌کند. در عمل، معادلاتی که در الگوی سیستم انرژی گزارش شدهاند، به صورت قیدهایی در الگوی رشد اقتصادی اضافه می‌شوند و مخارج مرتبط با انرژی EE برابر کل هزینه‌های سیستم انرژی از معادله(۲-۴)، می‌شود. بنابراین، معادله بودجه در مدل ارتباط سخت به صورت زیر است:
(۳-۲۱)
مسئله بهینه‌سازی حداکثر کردن رفاه مدل رشد اقتصادی، با تقاضای انرژی درون‌زا است. روش ارتباطی سخت رفاه W، را با انتخاب سرمایه‌گذاری (IM, IE) مشروط به قیدهای کلان اقتصادی و قیدهای فنی- اقتصادی از الگوی سیستم انرژی در مسئله بهینه‌سازی حداکثر می‌کند. در نهایت، مسئله کنترل بهینه از به این صورت است:
(۳-۲۲)
Eqs.(3-2 تا ۳-۱۰) ۱ ۱
Eqs.(3-15 تا ۳-۲۱) ۲
روش ارتباطی سخت همه اطلاعات در دسترس را در یک چارچوب همگرا لحاظ کرده و مسئله را به طور همزمان حل می‌کند. راه حل بهینه مسیرهای سرمایهگذاری IE و IM را مقایسه کرده و بهترین راه حل در دسترس را تفسیر می‌کند. روش ارتباط ملایم بصورت دیگر عمل می‌کند، زیرا IE و Iدر دو الگویی که همگرا نیستند ولی از طریق توابع عرضه انرژی مرتبط هستند، تعیین می‌شوند(بائو و همکاران، ۲۰۰۷).
۳-۹- تصریح مدل
روشی کار در این تحقیق شامل سه مرحله می‌باشد.
در مرحله اول، برای تشخیص جمعی از آزمون‌ ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم یافته استفاده شده است. برای بررسی شکست ساختاری از آزمون ریشه واحد زیوات و اندریوز استفاده شده است. زیوات و اندروز سه الگو برای ریشه واحد را بیان داشته‌اند:

  1. مدل A: که در آن تغییر ناگهانی در سطح سری اتفاق افتاده است را در نظر گرفته‌اند.
  2. مدل B: تغییر در شیب تابع روند اتفاق افتاده است.
  3. مدل C: ترکیبی از تغییر ناگهانی در سطح و شیب تابع روند در سری‌ها می‌باشد.

فرضیه صفر در هر سه الگو است که نشان دهنده آن است که توالی شامل ریشه واحد با رانش[۵۹] است که هیچ شکست ساختاری در آن لحاظ نشده اشت. در حالی که در فرضیه مقابل است که بیانگر آن است که سری شامل یک روندی پایا است با شکست ساختاری که در نقطه نامعلومی در زمان اتفاق افتاده است.
روش زیوات و اندریوز هر نقطه‌ای را به عنوان داده شکست بالقوه (TB) در نظر گرفته‌اند و رگرسیونی برای هر شکست پی‌درپی داده‌های ممکن بیان داشته‌اند.
مرحله دوم، شامل آزمونی برای وجود ارتباط تعادلی بلندمدت میان مصرف انرژی برق، اشتغال و درآمد واقعی می‌باشدکه به صورت زیر است:
۱۱۲۲۱۲۲۳۷ممم۱
(۳-۲۳)
۱۱
(۳-۲۴)
۲۱
(۳-۲۵)
که در معادلات بالا نشان دهنده تفاضل مرتبه اول عملگر، لگاریتم مصرف برق سرانه، لگاریتم درآمد واقعی سرانه و لگاریتم اشتغال می‌باشد. دلیل اینکه همه متغیرها به صورت لگاریتمی بیان شده‌اند این است که این کار باعث پایایی در ماتریس واریانس- کوواریانس می‌گردد و تفسیر ضرایب به صورت کشش میباشد. با توجه به این آزمون میتوان ارتباط تعادلی بلندمدت و جهت آن را مشخص کرد.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.