مرحله سوم، شامل آزمون‌های علیتی از نوع گرنجر می‌باشد. بر این اساس درجایی که ارتباط بلندمدت وجود داشته باشد، آزمون علیت گرنجر برای الگوی تصحیح خطای برداری(VECM)[60] چند متغیره با p وقفه به این صورت است:
(۳-۲۶)
در اینجا عملگر تفاضلی و ها پارامترهایی هستند که تخمین زده شده‌اند و ها جملات خطا هستند که از لحاظ سریالی ناهمبسته هستند. جمله تصحیح خطا است (ECT).
فصل چهارم:
تخمین مدل و تحلیل نتایج
۴-۱- مقدمه
در این بخش ابتدا، به معرفی داده های مدل پرداخته شده است. سپس آزمون پایایی، تعین تعداد وقفه ها و آزمون همجمعی با بهره گرفتن از روش های اقتصاد سنجی انجام میشوند. بر اساس آزمون همجمعی، الگویی که استفاده میشود مشخص میشود. نتایج به دست آمده در این بخش از برنامه کامپیوتری Eviews6 و۴ Microfitبه دست آمده است.
۴-۲- داده ها و منابع آماری
داده‌های استفاده شده در این تحقیق به صورت سالیانه از ۱۳۸۷- ۱۳۴۶ است. اطلاعات مربوط به مصرف انرژی برق از بانک مرکزی ایران(۱۳۸۷)، استخراج شده است. برای تبدیل مصرف انرژی برق به صورت سرانه این متغیر بر جمعیت کل کشور که از بانک مرکزی استخراج شده است تقسیم شده است. آمار اشتغال بر اساس تعریف بانک مرکزی برای محاسبه بیکاری محاسبه شده‌است. چون داده‌های آن به صورت مستقیم وجود ندارد، برای به دست آوردن آن از فرمول () که روش محاسبه نرخ بیکاری است استفاده می‌شود. در این فرمول ، نشان دهنده نرخ بیکاری، نشان دهنده بیکاری و نشان دهنده اشتغال است. برای این منظور با توجه به اینکه آمار مربوط به نرخ بیکاری و جمعیت فعال آماده به کار(UN+EM)، در بانک مرکزی وجود دارد، بیکاری محاسبه شده و سپس با کسر کردن بیکاری از جمعیت فعال، اشتغال محاسبه می‌شود. در رابطه با درآمد واقعی، از آمار مربوط به تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶ که از بانک مرکزی ایران استخراج شده است، استفاده شده است.
متغیرها به صورت زیر نام‌گذاری شده‌اند:
lnEC: لگاریتم طبیعی مصرف انرژی برق سرانه
lnEM: لگاریتم طبیعی اشتغال
lnGDP: لگاریتم طبیعی درآمد ملی سرانه واقعی با قیمت ثابت سال ۱۳۷۶
۴-۳- نتایج تجربی
۴-۳-۱- آزمون پایایی:
قبل از برآورد مدل لازم است تا پایایی متغیرها بررسی شود تا در تفسیر نتایج انحراف و اشتباه صورت نگیرد. در این قسمت از آزمون‌ ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم یافته استفاده شده است. همچنین از آزمون ریشه واحد زیوات و اندریوز (که با این دو آزمون متفاوت بوده، و آزمون جدیدی در این زمینه محسوب می‌شود؛ استفاده شده ‌است. تفاوتی که این آزمون با آزمون دیکی- فولر دارد این است که در این آزمون مسئله شکست ساختاری در آن لحاظ می‌شود.
تعداد وقفه‌های بهینه بر اساس شوارز- بیزین [۶۱](SBC) تعیین شده‌است. نتایج مربوط به آزمون پایایی مربوط به سطح و تفاضل مرتبه اول متغیرها در جدول (۴-۱) گزارش شده است.
جدول ۴-۱- آزمون ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم یافته(ADF)

با عرض از مبدا و روند با عرض از مبدا متغیرها
ADF CV(LL) ADF CV(LL)
(۰)۵۳۴/۳- *۰۸۲/۵-
(۱)۵۳۴/۳- ۵۱۷/۱- (۰)۵۳۴/۳- ۴۴۱/۱- (۱)۵۳۸/۳- ** ۴۵۴/۲- (۰)۵۳۸/۳- *۹۵۴/۳- (۰)۵۳۸/۳- * ۵۴۵/۶-
(۱)۹۴۲/۲- ۱۵۷/۰-
(۱)۹۴۲/۲- ۵۱۸/۱-

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir