۱۲/۲۱

۲۵۷/۲۸

r =1

r =۰

۸۶/۱۷

۲۹۲/۱۴

۸۸/۱۴

۹۲۸/۱۱

r =2

ماخذ: محاسبات تحقیق
بر اساس آمارههای دو آزمون در جدول(۴-۳) وجود ۱ بردار همجمعی اثبات میشود. به عبارت دیگر فرضیه صفر در هر دو آزمون پذیرفته میشود و مناسبترین الگو، الگوی وجود عرض از مبدا بدون روند میباشد. انتخاب این الگو به این صورت است که هر پنج الگو را به ترتیب از مقیدترین حالت که الگوی اول است تا نامقیدترین حالت که الگوی پنجم است برآورد میشود. سپس فرضیه وجود هیچ بردار همجمعی (r=0) به ترتیب در آنها آزمون می‌شود. اگر بر اساس کمیتهای بحرانی آماره آزمون اثر(یا حداکثر مقدار ویژه) این فرضیه رد شود، در مرحله دوم فرضیه صفر r=1 را مجدداً به همین ترتیب از مقیدترین حالت تا نامقیدترین حالت آزمون میشود. به همین ترتیب برای r=2 و بیشتر انجام می‌شود. وقتی این کار متوقف می‌شود که فرضیه صفر مورد پذیرش واقع شود. در این مطالعه، این فرضیه در دو الگوی اول ودوم بر اساس کمیت آماره ارائه شده رد میشود. در نتیجه براین اساس، الگوی سوم، عرض از مبداء نامقید و بدون روند مناسبترین الگو برای تحلیل همجمعی است و این الگو بدان معنا است که در الگوی کوتاهمدت روند زمانی وجود ندارد و تنها عرض از مبداء وجود دارد. این عرض از مبداء سبب خواهد شد تا روابط بلندمدت از روند برخوردار باشند. اما چون روند برابر با صفر قرار داده شده است فرض بر این است که عرض از مبداء روابط بلندمدت توسط عرض از مبداء روابط کوتاهمدت خنثی شدهاند به گونهای که در نهایت تنها عرض از مبداء برای الگوی کوتاهمدت باقی مانده است. بر اساس نتایج ارائه شده در جدول(۴-۳)، وجود یک بردار همجمعی ثابت شده است که این نتیجه به دست آمده نیز مورد تایید تئوریهای اقتصادی می‌باشد.
بر اساس آزمون همجمعی و مشخص شدن تعداد بردارهای همجمعی، میتوان بردار همجمعی و نرمال شده آن را نشان داد(پیوست(۱-۷)). در این نرمالسازی، بردارهای همجمعی مورد نظر نسبت به متغیر ، نرمال شده‌اند. ضرایب به دست آمده در معادله(۴-۴)، (۴-۵) و (۴-۶) به صورت کشش تفسیر میشوند.
(۴-۴)
معادله(۴-۴)، رابطه ضرایب تعادلی بلندمدت همراه با علامت مربوط به آنها را نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌شود، علامت‌های به دست آمده با تئوری‌های اقتصادی هم‌خوانی دارد. به عبارت دیگر، با افزایش اشتغال مصرف انرژی برق افزایش سرانه مییابد و با افزایش درآمد واقعی سرانه، مصرف انرژی برق سرانه کاهش مییابد به گونهای که یک درصد افزایش در اشتغال( )، منجر به افزایش مصرف انرژی برق سرانه ()، به میزان ۷۶۰۴/۱ درصد میشود و یک درصد افزایش در درآمد واقعی سرانه ()، منجر به کاهش مصرف انرژی برق سرانه به میزان ۱۱۱۷۸/۰ درصد می‌شود.
اگر بردار به دست آمده را بر اساس درآمد واقعی سرانه نرمال‌سازی شود، معادله آن را می‌توان به صورت زیر نوشت:
(۴-۵)
یعنی، با یک درصد افزایش در مصرف انرژی برق سرانه، درآمد واقعی سرانه به میزان ۹۴۶۴/۸ درصد کاهش مییابد. در مورد اشتغال نیز میتوان به این نتیجه رسید که با یک درصد افزایش در اشتغال، درآمد واقعی سرانه به میزان ۷۴۹/۱۵ درصد افزایش مییابد.
اگر بردار به دست آمده را بر اساس متغیر اشتغال نرمالسازی شود، میتوان آن را به صورت زیر نوشت:
(۴-۶)
یعنی با یک درصد افزایش در مصرف انرژی برق سرانه، اشتغال به میزان ۵۶۸۰۶/۰ درصد افزایش و با یک درصد افزایش در درآمد واقعی سرانه، اشتغال به میزان ۰۶۳۴۹۶/۰ درصد افزایش مییابد.
بعد از مشخص شدن ضرایب بلندمدت، نوبت بررسی اثر تکانههای وسیع بر بردار همجمعی است. همانطور که از نگاره(۴-۱) مشخص است، بردار همجمعی مورد نظر گرایش برای حرکت به سمت رابطه تعادلی بلندمدت خود دارد. اما، قبل حرکت به سمت تعادل بلندمدت جهشی در جهت خارج شدن از حرکت به سمت تعادل بلندمدت وجود دارد. ولی، این جهش به اندازهای نیست که مانع از تعدیل بلندمدت شود.
نگاره۴-۱- اثر تکانههای وسیع بر بردار همجمعی با یک انحراف معیار
نگاره (۴-۲)، اثر تکانههای وارده بر متغیره بر مصرف انرژی برق سرانه با یک انحراف معیار نشان میدهد. همانطور که مشاهده میشود، اثر تکانه وارده در طول زمان گرایش به زایل شدن دارد. اما، قبل از حرکت به سمت زایل شدن اثر تکانه، جهشی وجود دارد.
نگاره ۴-۲- اثر تکانه وارده به مصرف انرژی برق سرانه بر بردار همجمعی با یک انحراف معیار
نگاره(۴-۳)، اثر تکانه دارده بر درآمد واقعی سرانه با یک انحراف معیار را نشان می‌دهد. همانطورکه مشاهده میشود تکانه وارده گرایش به زایل شدن دارد. ولی در طول حرکت به سمت تعادل بلندمدت جهشهای متفاوتی مشاهده میشود.
نگاره ۴-۳- اثر تکانه وارده به درآمد واقعی سرانه بر بردار همجمعی با یک انحراف معیار
نگاره (۴-۴)، مربوط به بررسی اثر تکانه وارده بر متغیر اشتغال با یک انحراف معیار است و همانطور که از این نگاره مشخص است، اثر تکانه وارده در طول زمان گرایش به زایل شدن دارد. گرچه، در بر اثر تکانه وارده در ابتدا جهشی در اشتغال به وجود آمده است.
نگاره ۴-۴- اثر تکانه وارده به اشتغال بر بردار همجمعی با یک انحراف معیار

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است