رسمیت

به میزانی که سازمان‌ها از قوانین و رویه‏ها برای توصیف رفتار استفاده می‏کنند، گفته می شود(لیائو و همکاران، ۲۰۰۶). رسمیت دارای دو بخش است: بخش اول میزان مکتوب شدن قوانین و آئین‏نامه‏ها در سازمان و بخش دوم به درجه‏ای که این قوانین و مقررات و دستورالعمل‏ها رعایت، اجرا و کنترل می‏شود، اشاره دارد(مارس و سیمون، ۲۰۰۹)

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

سوالات (۱، ۲، ۳، ۴، ۵و۶) پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز (۲۰۱۳)

پیچیدگی

پیچیدگی عبارتست از تعداد سطوح مدیریتی که در سازمان وجود دارد (دفت، ۲۰۰۶).به طور کلی پیچیدگی به میزان عناوین شغلی (پراکندگی مشاغل درون سازمان)، تعداد سلسله مراتب و سطوح مدیریتی، میزان تحصیلات و میزان پراکندگی جغرافیایی واحدهای سازمان از یکدیگر گفته می‏شود. پیچیدگی خود شامل پیچیدگی عمودی و جغرافیایی است(گرسو و دارزین، ۲۰۰۷). پیچیدگی جغرافیایی به تفکیک بین واحدها براساس موقعیت جغرافیایی توجه دارد. پیچیدگی عمودی به میزان سطوح سازمان و لایه‏های مدیریتی در سازمان و پیچیدگی افقی به تفکیک و تعداد مشاغل هم گروه و هم رده در یک سطح سازمانی اشاره دارد(مارس وسیمون، ۲۰۰۹).

سوالات (۷، ۸، ۹ و ۱۰) پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز (۲۰۱۳)

تمرکز

تمرکز اشاره به قدرت تصمیم‏ گیری در سطوح بالای مدیریت درسازمان دارد(ویلم و بونز، ۲۰۰۹؛ لیائو و همکاران، ۲۰۱۰؛ چایلد، ۲۰۰۸). تمرکز بیشتر، باعث ایجاد یکنواختی سیاست و عمل کاهش یافتن خطاهای ریسک توسط کارمندانی که اطلاعات یا مهارت‏های کمتری دارند، می‏شود(کتسیکا و همکاران، ۲۰۱۱).

سوالات (۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶ ) پرسشنامه ساختار سازمانی رابینز(۲۰۱۳)

کارآفرینی استراتژیک

بنا به تعریف هیت و همکاران (۲۰۰۱)کارآفرینی استراتژیک عبارت است از ترکیب دیدگاه کارآفرینانه و دیدگاه استراتژیک برای طراحی و اجرای استراتژی‌های کارآفرینانه سودآور. کارآفرینی استراتژیک از طریق ایجاد تغییرات گسترده به شرکت‌ها کمک می‌کند زمینه‌های رشد و سودآوری را فراهم کنند. برای موفقیت شرکت‌ها و دولت در زمینه کارآفرینی استراتژیک در اختیار داشتن دانش لازم درمورد منابع و فرایند شرکت و میزان افزایش نرخ سودآوری از اهمیت فراوانی برخوردار است(بارنی، ۱۹۹۱).

در این تحقیق برای سنجش کارآفرینی استراتژیک از مؤلفه های تغییرات توسعهای و اساسی، نوآوری، ریسکپذیری، تهاجم رقابتی، فوق فعال بودن، بهره برداری از منابع داخلی و رهبری استراتژیک استفاده خواهد شد. سوالات ۱۷ تا ۵۸پرسشنامه پیوست کارآفرینی استراتژیک (شیرکوا و همکاران، ۲۰۱۲).

فصل دوم
بررسی ادبیات پژوهش

چارچوب فصل دوم
این فصل به بررسی ادبیات تحقیق در پنج بخش به ترتیب زیر می‌پردازد:

  1. بخش اول: معرفی جهاد دانشگاهی
  2. بخش دوم:کارآفرینی، تعاریف و مفاهیم
  3. بخش سوم: کارآفرینی استراتژیک
  4. بخش چهارم: ساختار سازمانی
  5. بخش پنجم: ارتباط بین ساختارسازمانی وکارآفرینی استراتژیک

بخش اول: معرفی جهاد دانشگاهی
در پی فرمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی – قدس سره – مبنی بر تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی، ستاد مذکور در تاریخ ۱۶/۵/۵۹ به منظور تحقق بخشیدن به اهداف انقلاب فرهنگی، جهاد دانشگاهی را به عنوان یک نهاد انقلابی تاسیس کرد. جهاد دانشگاهی نهادی است عمومی و غیر دولتی که زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت می کند و طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، جهاد دانشگاهی به عنوان پلی میان دانشگاه و بخش صنعتی، خدماتی کشور معرفی گردید و در این مصوبه دو وظیفه عمده انجام تحقیقات علمی و فعالیت های فرهنگی به عهده این نهاد قرار گرفته است. این نهاد دارای شخصیت مستقل و از لحاظ اداری، استخدامی و مالی تابع مقرراتی است که در چارچوب اختیارات قانونی به تصویب هیات امنای جهاد دانشگاهی می رسد.