۱۱۶ 

 

۵۲/۴۱۹ 

 

باقیمانده 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۱۹ 

 

۱۶/۴۴۵ 

 

کل 

 

جدول ۴-۱۳، تحلیل واریانس معناداری کل مدل را گزارش می کند . از آنجا که F بدست آمده (۳۹/۵) با درجه آزادی ۳ و ۱۶ از F جدول (۱۱/۳) بزرگ‌تر است می توان گفت که مدل معنا دار است ویا از آنجا که سطح معناداری بدست آمده (۰۳۱/۰) کوچکتر از سطح ( ۰۵/۰ ) است به اطمینان می توان گفت که مدل معنا دار است.
جدول شماره (۴-۱۴): ضرایب رگرسیونی استاندارد شده و استاندارد نشده متغیرهایی که در مدل وارد شدند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدل ضرایب استاندارد نشده ضرایب استاندارد شده t سطح معناداری
B خطای انحراف معیار Beta
سبک اسناد درونی- بیرونی ۰۱۱/۰ ۰۳۱/۰ ۵۵۴/۰ ۳۴۹/۴ ۰۰۸/۰
سبک اسناد پایدار- ناپایدار ۰۹۶/۰ ۰۳۹/۰ ۴۸۵/۰ ۴۶۶/۲ ۰۱۵/۰
سبک اسنادکلی -اختصاصی ۰۸۳/۰- ۰۵۰/۰ ۳۸۷/۰- ۶۴۲/۱- ۱۰۳/۰

 

همان طور که جدول ۴-۱۴ نشان می دهد تنها سبک اسناد پایدار- ناپایدار نتوانسته است سطح معناداری از تبیین عزت نفس دانش آموزان را داشته باشد. در حالی که سبک درونی – بیرونی با ضریب استاندارد شده بتا ۵۵/۰ و سبک کلی- اختصاصی با ضریب استاندارد شده بتا ۳۸/۰- توانسته اند سطح معناداری از متغیر عزت نفس را تبیین کنند.

 

فصل پنجم

 

بحث و نتیجه گیری
مقدمه
در این فصل اطلاعات به دست آمده از فصل چهارم و از تجزیه و تحلیل داده ها را مورد بررسی و فرضیه‌های پژوهش را مورد بحث قرار داده و در نهایت به نتیجه گیری و جمع بندی درباره متغیرهای پژوهش و فرضیه ها و نتایج پژوهش پرداخته می شود.
نتیجه‌گیری
فرضیه اول: بین سبک های اسنادی درونی – بیرونی با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد.
بر طبق یافته های مندرج در جدول شماره ۴-۳، ضریب همبستگی (۷۶/۰) که در سطح معناداری (۰۵/۰) بین سبک اسناد درونی – بیرونی با پیشرفت تحصیلی و عزت نفس به دست آمده، نشانگر وجود رابطه مثبت و معنادار بین سبک اسناد درونی – بیرونی با پیشرفت تحصیلی و عزت نفس می‌باشد. همچنین نتایج جدول ۴-۶ نشان می دهد که بین سبک اسناد درونی – بیرونی و پیشرفت تحصیلی همبستگی ۵۱/۰- در سطح معناداری (۰۵/۰) وجود دارد. ضریب به دست آمده نشان از همبستگی منفی و معنادار بین دو متغیر می‌باشد. بنابراین فرضیه پژوهشی مبنی بر وجود رابطه بین سبک اسناد درونی – بیرونی با پیشرفت تحصیلی و عزت نفس تایید می شود. این یافته با یافته های زارعی (۱۳۸۰)، ذکایی (۱۳۸۹)، رضایی مقدم و رستمی(۱۳۸۹)، اوزولینز (۲۰۰۳)، گارنفرید و بارتلتو (۱۹۷۴)، و واینر و کوکلا (۱۹۹۶) هم سویی دارد. این یافته ها نشان می دهد دانش آموزانی که پیامد های مثبت یا موفقیت های تحصیلی را به عوامل درونی مانند توانایی و تلاش نسبت می دهند از پیشرفت تحصیلی بالایی برخوردارند به عبارتی اسناد موفقیت ها به عوامل درونی با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد و دانش آموزان موفق آنهایی هستند که از اسنادهای درونی برای موفقیت ها و وقایع خوشایند استفاده می کنند. همچنین یافته ها نشان می دهد که دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی بالا شکست های تحصیلی و وقایع ناخوشایند را به عوامل بیرونی چون شانس و سختی تکلیف نسبت می دهند.
فرضیه دوم: بین سبک های اسنادی پایدار- ناپایدار و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد.
بر طبق یافته های مندرج در جدول شماره ۴-۴، ضریب همبستگی (۶۷/۰) که در سطح معناداری (۰۱/۰) بین سبک اسناد پایدار – ناپایدار با پیشرفت تحصیلی بدست آمده، نشانگر وجود رابطه مثبت و معنادار بین سبک اسناد پایدار – ناپایدار و پیشرفت تحصیلی می باشد. همچنین نتایج جدول ۴-۷ نشان می دهد که بین سبک اسناد پایدار – ناپایدار و پیشرفت تحصیلی همبستگی (۵۵/۰-) در سطح معناداری(۰۱/۰) وجود دارد. ضریب به دست آمده نشانگر همبستگی منفی و معنادار بین دو متغیر سبک اسناد پایدار – ناپایدار و پیشرفت تحصیلی می باشد. بنابراین فرضیه پژوهشی تایید می شود و بین سبک اسنادی پایدار – ناپایدار و پیشرفت تحصیلی همبستگی وجود دارد. این یافته با یافته های زارعی (۱۳۸۰)، ذکایی (۱۳۸۹)، بیابانگرد (۱۳۷۲)، رضایی مقدم و رستمی(۱۳۸۹)، اوزولینز (۲۰۰۳)، و گارنفرید و بارتلتو (۱۹۷۴) هم سویی دارد. این یافته ها نشان می دهد دانش آموزانی که پیامد های مثبت یا موفقیت های تحصیلی را به عوامل با ثبات چون توانایی و استعداد خویش نسبت می دهند از پیشرفت تحصیلی بالایی برخوردارند. همچنین نتایج نشان داد که دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی بالا شکست ها و پیامدهای منفی را به عوامل ناپایدار چون شانس نسبت می دهند.
فرضیه سوم: بین سبک های اسنادی کلی- اختصاصی و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد.
بر طبق یافته های مندرج در جدول شماره۴-۵، ضریب همبستگی (۵۴/۰) که در سطح معناداری (۰۵/۰) بین سبک اسنادی کلی – اختصاصی و پیشرفت تحصیلی بدست آمده، نشانگر وجود رابطه مثبت و معنادار بین سبک اسناد کلی – اختصاصی و پیشرفت تحصیلی می باشد. همچنین نتایج جدول ۴-۸ نشان می دهد که بین سبک اسناد کلی – اختصاصی و پیشرفت تحصیلی همبستگی (۴۴/۰) در سطح معناداری (۰۵/۰) وجود دارد. ضریب به دست آمده نشانگر همبستگی منفی و معنادار بین دو متغیر در موقعیت می باشد. بنابراین فرضیه پژوهشی تایید می شود و بین سبک اسنادی پایدار- ناپایدار و پیشرفت تحصیلی همبستگی وجود دارد. که این یافته با یافته های زارعی (۱۳۸۰)، ذکایی (۱۳۸۹)، رضایی مقدم و رستمی(۱۳۸۹)، اوزولینز (۲۰۰۳)، و گارنفرید و بارتلتو (۱۹۷۴) هم سویی دارد. یافته ها نشان می دهد دانش آموزانی که از پیشرفت تحصیلی بالایی برخوردارند موفقیت ها و وقایع مثبت را به عوامل کلی یا عمومی نسبت می دهند یعنی دارای اسنادهای عام برای وقایع مثبت هستند، به عبارتی اسناد موفقیت ها به عوامل کلی و عمومی با افزایش پیشرفت تحصیلی توأم است. همچنین، یافته ها نشان می دهد که دانش آموزانی با پیشرفت تحصیلی بالا شکست ها را به عوامل خاص و ویژه نسبت می دهند.
فرضیه چهارم: بین سبک اسناد درونی – بیرونی و عزت نفس رابطه وجود دارد.
بر طبق یافته های مندرج در جدول شماره۴-۳، ضریب همبستگی (۵۷/۰) در سطح معناداری (۰۵/۰) بین سبک اسناد درونی – بیرونی و عزت نفس به دست آمده، نشانگر وجود رابطه مثبت و معناداری بین سبک اسناد درونی – بیرونی و عزت نفس می باشد. همچنین نتایج جدول ۴- ۶ نشان می دهد که بین سبک اسناد درونی – بیرونی و عزت نفس همبستگی (۴۵/۰-) در سطح معناداری(۰۵/۰) وجود دارد. ضریب به دست آمده نشانگر همبستگی منفی و معنادار بین دو متغیر می‌باشد. بنابراین فرضیه پژوهشی تایید می شود و بین سبک اسنادی درونی – بیرونی عزت نفس همبستگی وجود دارد. این یافته با یافته های زارعی (۱۳۸۰)، ذکایی (۱۳۸۹)، بیابانگرد (۱۳۷۲)، کریمی(۱۳۷۵)، اوزولینز (۲۰۰۳)، و گارنفرید و بارتلتو (۱۹۷۴) هم سویی دارد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد دانش آموزانی چنانچه در عملکرد تحصیلی موفقیتی حاصل کنند با اسناد آن به عوامل درونی عزت نفس و احساس ارزشمندی خود را افزایش می دهند. اما در صورت اینکه در عملکرد تحصیلی دچار شکست شوند، با انکار مسئولیت عملکرد خود (با اسناد به عوامل خارجی) از کاهش شدید عزت نفس و عزت نفس خویش اجتناب می کنند.
فرضیه پنجم: بین سبک اسناد پایدار- ناپایدار و عزت نفس رابطه وجود دارد.
بر طبق یافته های مندرج در جدول شماره۴-۴، ضریب همبستگی (۶۳/۰) که در سطح معناداری (۰۵/۰) بین سبک اسناد پایدار – ناپایدار و عزت نفس به دست آمده نشانگر وجود رابطه مثبت و معنادار بین سبک اسناد پایدار – ناپایدار و عزت نفس می باشد. همچنین نتایج جدول ۴- ۷ نشان می‌دهد که بین سبک اسناد پایدار – ناپایدار و عزت نفس همبستگی (۳۹/۰-) در سطح معناداری (۰۵/۰) وجود دارد. ضریب به دست آمده نشانگر همبستگی منفی و معنادار بین دو متغیر سبک اسناد پایدار – ناپایدار و عزت نفس می باشد. بنابراین فرضیه پژوهشی تایید می شود و بین سبک اسنادی پایدار – ناپایدار و عزت نفس همبستگی وجود دارد. این یافته با یافته های پژوهش اوزولینز (۲۰۰۳)، و زارعی (۱۳۸۰)، ذکایی (۱۳۸۹)، بیابانگرد (۱۳۷۲)، کریمی(۱۳۷۵)، هم سویی دارد. یافته های پژوهش نشان داد که چنانچه عملکرد دانش آموزان با انتظار آن‌ ها هماهنگ باشد، آن را با عوامل پایدار مثل استعداد نسبت می دهند که موجب اتکا به توانایی‌شان و افزایش عزت نفس شان می شود. نتایج همچنین نشان داد که چنانچه عملکرد دانش آموزان هماهنگ با انتظار آنها نباشد آن را به عوامل ناپایدار مثل شانس نسبت می دهند که موجب کاهش عزت نفس شان می شود.
فرضیه ششم: بین سبک اسناد کلی- اختصاصی و عزت نفس رابطه وجود دارد.

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

بر طبق یافته های مندرج در جدول شماره۴-۵، ضریب همبستگی (۳۴/۰) که در سطح معناداری (۰۵/۰) بین سبک اسناد کلی – اختصاصی و عزت نفس به دست آمده نشانگر وجود رابطه مثبت و معنادار بین سبک اسناد کلی – اختصاصی و عزت نفس می باشد. همچنین نتایج جدول ۴- ۸ نشان می‌دهد که بین سبک اسناد کلی – اختصاصی و عزت نفس همبستگی (۵۲/۰-) در سطح معناداری (۰۵/۰) وجود دارد. ضریب به دست آمده نشانگر همبستگی منفی و معنادار بین دو متغیر در موقعیت اسناد کلی – اختصاصی می باشد. بنابراین فرضیه پژوهشی تایید می شود و بین سبک اسنادی کلی – اختصاصی عزت نفس همبستگی وجود دارد. این یافته ها با یافته های پژوهش اوزولینز (۲۰۰۳)، گارنفرید و بارتلتو (۱۹۷۴) و زارعی (۱۳۸۰)، ذکایی (۱۳۸۹) و بیابانگرد (۱۳۷۰)، کریمی(۱۳۷۵)، هم سویی دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد که دانش‌آموزان به طور کلی تمایل دارند موفقیت های خود را به عوامل کلی ربط دهند و این باعث افزایش عزت نفس آنها می شود.

 

فرضیه هفتم: سبک های اسنادی پیش بینی کننده پیشرفت تحصیلی هستند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *