آقای احسان نراقی پژوهش در مورد مشارکت سنتی در بین روستائیان در سال ۱۳۴۸ انجام داده که به قرار زیر است:
برای این بررسی نمونه ده درصد از روستاهای هر منطقه برگزیده شده که درمجموع ۵۹۴ ده را شامل میشد.
در هر ده متناسب با جمعیت آن،تعدادی خانوار انتخاب شد که کاملاٌ شامل ۳۱۷۳ خانوار بود این تحقیق همچنین ۴۵ شرکت تعاونی روستائی را که پس از اصلاحات ارضی تأسیس شده بود در بر
می گرفت.
سه پرسشنامه تدوین شد یکی برای شرکتهای تعاون روستایی و یکی برای خانوار.
از تکنیک مصاحبه آزاد نیز استفاده شد.سرانجام در هر منطقه یک ده برای منوگرافی انتخاب شد در کل نتیجه پژوهش نشان داد در روستاهای مشهد ۱۲ درصد و در روستاهای بجنورد ۱۸ درصد ،در روستاهای سبزوار ۲۴ درصد و تربت جام ۳۱ درصد همکاری و مشارکت با روستاهای دیگر داشته اند.
تحقیقات انجام شده در خارج
سی مور مارتین لیپست در طی پژوهشی که در مورد میزان مشارکت در چند کشور از جمله آلمان،سودان، آمریکا،نروژ و فنلاند و برخی کشورهای دیگر انجام داده دریافت که مردان بیشتر از زنان، تحصیل کرده ها بیشتر از کم سوادان،شهر نشینان بیشتر از روستائیان،افراد ۵۵-۳۵ ساله بیشتر از جوانان،متأهلین بیشتر از مجردین افراد دارای منزلت بالاتر بیشتر از افراد دارای منزلت پائینتر و افراد عضو سازمان های غیر دولتی مدنی بیشتر از افراد غیر عضو در فرایند اجتماعی مشارکت دارند.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
جنسیت
تحقیقات انجام شده در داخل
پژوهشی با عنوان بررسی تجربی شکاف دستمزدی مبتنی بر جنسیت در صنعت ایران توسط حمید رضا عریضی انجام شده است که در این پژوهش ۹۸ مرد از یک شرکت اتومبیل سازی و ۹۸ زن از مجتمع های صنایع نساجی به ترتیب در تهران و اصفهان بود.
آنها از نظر دستمزد،تحصیلات،و سابقه استخدام همتا سازی شدند و ابعاد شغلی آنان با یکدیگر بر حسب دانش،مهارت و استعدادksa مقایسه شد.
ابزار تحصیل شغل پرسشنامه تحلیل سمت pao بود.
یافته های تحقیق نشان می دهد که پس از همتا سازی،زنان از نظرksa برتر از مردان بودند به این معنی که زنان با دانش،مهارت،و استعداد مشابه دریافت کمتری از نظام جبران خدمات صنایع کشور دارند.
رابطه بین افزایش دستمزد و بهبود مهارت،دانش و استعداد شغلی ksa در بین مردان بیشتر از زنان بود.
چون انتظار می رود ksa زنان در آینده افزایش یابد،توجه به عدالت جنسیتی در محیط کار بر حسب ksa اهمیت یافته است.
تحقیقات انجام شده در خارج
نتیجه یک تحقیق که توسط تابث وکازی بونی انجام شده است نشان می دهد که موانع برابری آموزشی عمدتاٌتحت تأثیر انتظارات جنسیتی جامعه قرار دارد.
این مطالعه بر روی یکصد زن دانشگاهی در زیمباوه که از بین ۸۰۶ دانشجوی زن به شیوه تصادفی سیستماتیک ابتخاب شده بودند انجام شد.
طی آن آزمودنی ها به پرسشنامه ها و مصاحبه ها پاسخ دادند.
نتایج مطالعه،همچنین حاکی از آن است که عوامل اقتصادی مهمترین دلیل ادامه تحصیل در زنان زیمباوه است.
عکس مرتبط با اقتصاد
آزمودنی ها،انتظارات جنسیتی را که از طریق فرهنگ و ارزشهای اجتماعی خلق شده اند عمده ترین مانع آموزشی دانسته اند که به اعتقاد آنان سبب تبدیل زنان به شهروندان درجه دوم می شود.[۱۷]
تحقیقی در سال ۲۰۰۵ توسط کاتارد و همکارش در خصوص تأثیر باورهای قالبی جنسیتی دانش آموزان بر روی قضاوت و حدس زنی دانش آموزان در مورد نمراتشان صورت گرفت این مطالعه بصورت شبه آزمایشی و در دو مرحله صورت گرفته است.
هدف از این مطالعه بررسی تأثیر باورهای قالبی جنسیتی دانش آموزان بر برآورد نمرات درسی شان بود.
دروس به دو حوزه هنری (حوزه زنانه) و ریاضیات (حوزه مردانه) تقسم شده بود.
نتایج مرحله نخست بدون دستکاری باورهای قالبی جنسیتی نشان داد که باورهای قالبی جنسیتی تأثیر فراوانی بر تخمین و قضاوت نمره درسی شان داشته به گونه ای که دختران نمره ریاضی خود را بسیار کمتر از نمره واقعی خود پیش از اعلام نمره واقعی تخمین زده بودند.
در حالی که پسران نمره خود را در درس هنر قبل از اعلام نمره واقعی کمتر از حد واقعی اعلام شده تخمین زده بودند.
در مرحله دوم با دستکاری باورهای قالبی دانش آموزان نتایج متعادل تر شده بودند و نشان دهنده این موضوع بود که باورهای قالبی جنسیتی در دیدگاه و نگرشها و قضاوتهای افراد تأثیر به سزایی دارد.[۱۸]
هس و همکارانش در مطالعه ای به بررسی باورهای قالبی در خصوص عواطف و احساسات مردان و زنان دست زده اند،باورهای قالبی مربوط به احساسات و عواطف مخصوص زنان و مردان از طریق جامعه پذیری در سنین ۵-۳ سالگی به باورهای کودکان وارد می شود از زنان انتظار می رود در موقعیت های احساسی منفی عکسل العمل منفی و منفعلانه از خود نشان دهند.
در حالیکه از مردان خواسته می شود بصورت مثبت و فعالانه با این موقعیت ها برخورد کنند.
هس و همکارانش سعی کرده اند ارتباط باورهای قالبی در خصوص احساسات را با رفتارهای احساسی زنان و مردان مورد بررسی قرار دهند نتایج این بررسی نشان می دهد که زنان در عمل احساسات منفی بیش از مردان از خود نشان نداده اند.[۱۹]

چار چوب نظری
دانیل لرنر:
طی مطالعات خود در شش کشور خاور میانه از قبیل مصر،لبنان،اردن،ترکیه،سوریه و ایران ارتباط متغیرهای اجتماعی مانند سکونت۰شهر و روستا) میزان تحصیلات،پایگاه اجتماعی و اقتصادی،سن،مذهب و استفاده از رسانه ها(رادیو،تلویزیون،مطبوعات،و سینما،را با مشارکت سنجیده است او با بهره گرفتن از داده های حاصل،تئوری خود را مبنی بر مراحل تکامل نو سازی و رشد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مطرح کرده است.
طی مطالعات خود در مورد ۷۳ کشور:مدلی ساخته و در آن ۴ مرحله شرح ذیل- تا مشارکت را آورده است.[۲۰]
شهر نشینی-سواد- مشارکت رسانه ای- مشارکت اجتماعی-سیاسی.
مارتین لیپست:
معتقد است در کشورهای مختلف از جمله:آلمان،سودان،آمریکا،نروژ،فنلاند و برخی کشورهای دیگر،مردان بیشتر از زنان تحصیلکردگان بیشتر از کم سوادان:شهر نشینان بیشتر از روستائیان،افراد ۵۵-۳۵ ساله بیشتر از جوانان،متأهلین بیشتر از مجردین،افراد دارای منزلت بالا بیشتر از افراد دارای منزلت پائینتر و افراد عضو سازمان های غیر دولتی مدنی بیشتر از افرادغیر عضو در فرایند اجتماعی مشارکت دارند[۲۱]
علوی تبار:
به تأثیر متغیرهای آگاهی اجتماعی و دسترسی به اطلاعات،جنس،تحصیلات،عضویت در تشکل ها بر مشارکت اجتماعی پرداخته است.
دو متغیر آگاهی اجتماعی،دسترسی به اطلاعات و سطح تحصیلات با مشارکت اجتماعی رابطه معنا داری داشته است.[۲۲]
قرآن کریم و اسلام:
در اسلام نظریه تحقیر آمیزی نسبت به زن از لحاظ سرشت(طینت)وجود ندارد.
قرآن در آیات فراوانی تصریح نموده است که پاداش اخروی و قرب الهی به جنسیت مربوط نیست بلکه به ایمان و عمل مربوط است. خواه از طرف زن باشد یا مرد.قرآن کریم در کنار هر مرد بزرگ و قدیسی از یک زن قدیسه و بزرگ یاد می کند.[۲۳]
امام خمینی ره:
از نظر ایشان زنان در حقوق انسانی با مردان مساویند و همچون مردان در تصمیم گیری های
سیا سی نه تنها حق مشارکت دارند بلکه بعنوان یک انسان مکلف به این امر هستند[۲۴]
جدول تقابلی :

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *