۱-تبیین تاثیر عامل ساختار سازمانی مناسب بر استقرار مدیریت دانش در شعب بانک تجارت استان اصفهان
۲-تبیین تاثیر عامل فرهنگ سازمانی مناسب بر استقرار مدیریت دانش در شعب بانک تجارت استان اصفهان
۳-تبیین تاثیر عامل زیر ساختهای فن آوری اطلاعات مناسب بر استقرار مدیریت دانش در شعب بانک تجارت استان اصفهان
۴-تبیین تاثیر عامل سبک رهبری مناسب بر استقرار مدیریت دانش در شعب بانک تجارت استان اصفهان
۱-۷ فرضیه های تحقیق
۱- ساختار سازمانی مناسب برای استقرار مدیریت دانش در شعب بانک تجارت استان اصفهان وجود دارد.
۲- فرهنگ سازمانی مناسب برای استقرار مدیریت دانش درشعب بانک تجارت استان اصفهان وجود دارد.
۳- زیرساختهای فناوری اطلاعات مناسب برای استقرار مدیریت دانش درشعب بانک تجارت استان اصفهان وجود دارد.
۴- سبک رهبری مناسب برای استقرار مدیریت دانش در شعب بانک تجارت استان اصفهان وجود دارد.
۱-۸ مدل مفهومی تحقیق
عوامل موثر
شکل (۱-۱)
۱-۹ روش تحقیق
۱-۹-۱ قلمرو موضوعی تحقیق
قلمرو موضوعی این تحقیق در حوزه مدیریت دانش می باشد.
۱-۹-۲ قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی این تحقیق در شعب بانک تجارت استان اصفهان می باشد.
۱-۹-۳ قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی این تحقیق از اسفند ماه ۱۳۹۱ الی دی ماه ۱۳۹۳ می باشد.
۱-۹-۴ نوع تحقیق
این تحقیق از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش جزء تحقیقات توصیفی پیمایشی می باشد.
۱-۹-۵ جامعه آماری
جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش شامل کلیه روسا و معاونین شعب بانک تجارت استان اصفهان می‌باشد. این بانک در استان اصفهان دارای ۱۰۶ شعبه می‌باشد. بنابرین حجم جامعه آماری این پژوهش برابر ۲۱۲ نفر می باشد..
۱-۹-۶ روش و طرح نمونه برداری
در انجام این پژوهش از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده برای انتخاب افراد نمونه استفاده شده است.
۱-۹-۷ حجم نمونه و روش مصاحبه
حجم نمونه در این تحقیق برابر با ۱۱۸ نفر و روش مصاحبه از طریق پرسشنامه با سوالات بسته می باشد.
۱-۹-۸ پرسشنامه
در این تحقیق از پرسشنامه با سوالات بسته جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است.
۱-۹-۹ ابزار تجزیه و تحلیل
در این تحقیق برای توصیف مشخصات جمعیت شناختی پاسخ‌دهندگان از آمار توصیفی شامل تشکیل جداول فراوانی، رسم نمودارهای فراوانی استفاده می‌شود. برای تجزیه و تحلیل پاسخ‌های پاسخ‌دهندگان به سوالات پرسشنامه، از آزمونهای T برای مقایسه میانگین یک نمونه، آزمون رتبه‌بندی فریدمن و آزمون تعقیبی ویلکاکسون استفاده شده است.
۱-۱۰ تعریف واژه های عملیاتی
مدیریت دانش: فرایند خاص سازمانی و سیستمی برای کسب، سازماندهی، نگهداری، کاربرد، پخش و خلق دوباره دانش صریح کارکنان برای افزایش عملکرد سازمان و ارزش آفرینی است.
ساختار سازمانی: چارچوبی که سازمان بر اساس آن بنا می شود و شامل مشخصه هایی از قبیل سطوح سلسله مراتب، خطوط فرماندهی و ارتباطات می باشد.
فرهنگ سازمانی: نظام اعتقادات و باور‌های اساسی، ارزش‌ها و الگو‌های اساسی رفتاری که عموماً افراد سازمان‌ پایبند آن بوده و در طول زمان نیز توسعه یافته‌اند.
زیر ساخت های فن آوری اطلاعات: شامل عناصر بنیادینی است که فعالیتهای اطلاعاتی مبتنی بر فن آوری بر آن استوار می شوند و بدون فراهم بودن این عناصر و شرایط در سطح مطلوب استفاده کارآمد از فن آوری اطلاعات تحقق نخواهد یافت.
مهارت رهبری: مجموعه فرایند‌هایی است که سازمان را با تغییر شرایط سازگار می‌کند و آن را در موقعیت برتر قرار می‌دهد، برای آینده سازمان چشم‌انداز مشترک تعریف می‌کند و افراد را با یکدیگر متحد می‌کند.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است