-برترین موسسه کشور در ارائه محصولات و خدمات مالی
-یکی از بانک های برتر خاورمیانه در ارزش آفرینی برای ذی نفعان
-حضوری فعال در ارائه محصولات و خدمات بانکی در جهان
ماموریت(رسالت)
بانک تجارت، با محوریت بانکداری اسلامی برای ارائه محصولات و خدمات بانکی در کسب و کارهای جذب سپرده، اعطای تسهیلات، پذیرش تعهدات و ارائه خدمات بانکی فعال می باشد.
تحلیل هوشمندانه شرایط بازار، شناسایی و ورود به کسب و کارهای جذاب و مرتبط با محصولات و خدمات مالی برای رفع نیازهای مشتریان و تامین منافع سهامداران، رویکرد مستمر بانک می باشد.
ارزش ها و باورها
الف)مشتری
ما بر این باوریم که مشتریان عامل اصلی خلق ارزش اند. بنابراین، نیازهای آنان را به گونه ای برآورده خواهیم ساخت که در شاخص هایی چون رضایت مندی، وفاداری و ارتباط با مشتری به مزیت رقابتی دست یابیم.
ب)کارکنان
ما بر این باوریم که کارکنان، سرمایه های اصلی بانک بوده و توسعه و توانمندسازی آنان را مایه موفقیتهای فردی و سازمانی می دانیم. از این رو، مقدمات و بسترهای لازم از جمله محیطی انگیزشی، مشارکت پذیر و دانایی محور را برای آنان فراهم خواهیم آورد.
ج)سهامداران
ما خود را متعهد به تامین منافع پایدار سهامداران در کنار کسب دستاوردهای کوتاه مدت ایشان میدانیم.
د)جامعه
ما به ارتقای مستمر مقبولیت اجتماعی بانک خود پایبند هستیم و این امر را از طریق رعایت اصول حاکمیت شرکتی و اخلاق حرفه ای دنبال خواهیم نمود.
ه)دانش و فناوریهای نوین
ما به منظور رفع نیازهای مشتریان از دانش و فناوریهای نوین استفاده می کنیم.
اهداف کلان و جهت گیریهای کلی بر مبنای بیانیه ماموریت در بانک تجارت
هدف کلان:
۱-تامین منافع پایدار سهامداران
جهت گیریهای کلی:
۱-۱:حضور فعال در ارائه محصولات و خدمات بانکی در عرصه بین المللی
۱-۲:حضور اثربخش در ارائه محصولات و خدمات بانکی به مشتریان با محوریت بانکداری اسلامی در خاورمیانه
۱-۳:رهبری بازار در ارائه محصولات و خدمات مالی در کشور
۱-۴:بهبود شاخص های عملکردی مالی در کشور
۱-۵:رعایت اصول حاکمیت شرکتی
هدف کلان:
۲-تامین دستاوردهای کوتاه مدت سهامداران
جهت گیریهای کلی:
۲-۱:افزایش سهم بانک از بازار محصولات و خدمات مالی سودآور
۲-۲:ارائه خدمات و محصولات با کیفیت و قیمت قابل رقابت در کشور
۲-۳:مدیریت بهینه دارایی ها و بدهی های بانک
۲-۴:مدیریت بهینه سهام بانک در بورس
۲-۵:ایفای به موقع تعهدات مالی به سهامداران
هدف کلان:
۳-بهبود ارتباط ارزش ساز بانک با مشتریان
جهت گیری های کلی:

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.