الف) تحقیقات توصیفی : شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می‌تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم‌گیری باشد.
ب) تحقیقات آزمایشی : به منظور برقراری رابطه علت و معلولی میان چند متغیر از طرح‌های آزمایشی (سرمد و دیگران، ۱۳۸۵، ۱۰۴).
در میان پژوهش‌های توصیفی، پژوهش های همبستگی شامل کلیه پژوهش هایی است که در آنها سعی می شود رابطه میان متغیرهای مختلف با بکارگیری ضریب همبستگی کشف یا تبیین شود. هدف پژوهش همبستگی عبارتست از درک الگوهای پیچیده رفتاری از طریق مطالعه همبستگی بین این الگوها و متغیرهایی که فرض می‌شود بین آنها رابطه وجود دارد (دلاور، ۱۳۸۰، ۲۰۳). پژوهش‌های همبستگی بر حسب هدف به سه دسته تقسیم می‌شوند: مطالعه همبستگی دومتغیری، تحلیل رگرسیون تحلیل ماتریس همبستگی یا کواریانس. از جمله تحقیقاتی که در آنها ماتریس همبستگی یا کوواریانس تحلیل می‌شود، تحلیل عاملی و مدل معادلات ساختاری است. در مدل معادلات ساختاری هدف آزمودن روابط ساختاری مبتنی بر نظریه‌ها و یافته‌های تحقیقاتی موجود است (سرمد و دیگران، ۱۳۸۵، ۹۱). تحقیقات علمی بر اساس هدف به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند:
الف) تحقیقات بنیادی : هدف اساسی این نوع از تحقیقات آزمون نظریه‌ها تبیین روابط بین پدیده‌ها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است.
ب) تحقیقات کاربردی (تبدیلی) : هدف از این نوع تحقیقات توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می‌شوند.
ج) تحقیقات توسعه‌ای : هدف اساسی این نوع از تحقیقات، تدوین یا تهیه برنامه‌ها و امثال آن است (دانایی فرد و دیگران، ۱۳۸۳).
پژوهش حاضر از حیث هدف جزء تحقیقات کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش جزء تحقیقات توصیفی پیمایشی می باشد. همچنین تحقیق حاضر به دلیل بکارگیری پرسشنامه به عنوان ابزار اندازه‌گیری داده‌ها از نوع تحقیقات میدانی است.
۳-۳ فرضیه های تحقیق
۱- ساختار سازمانی مناسب برای استقرار مدیریت دانش در شعب بانک تجارت استان اصفهان وجود دارد.
۲- فرهنگ سازمانی مناسب برای استقرار مدیریت دانش در شعب بانک تجارت استان اصفهان وجود دارد.
۳- زیرساختهای فناوری اطلاعات مناسب برای استقرار مدیریت دانش درشعب بانک تجارت استان اصفهان وجود دارد.
۴- سبک رهبری مناسب برای استقرار مدیریت دانش در شعب بانک تجارت استان اصفهان وجود دارد.
۳-۴ جامعه آماری
مجموعه‌ای از افراد یا اشیاء که حداقل دارای یک صفت مشترک باشند، تشکیل یک جامعه آماری را می‌دهند. این صفت مشترک را صفت مشخصه جامعه می‌نامیم که در بین تمام افراد جامعه وجود دارد.
جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش شامل کلیه روسا و معاونین شعب بانک تجارت استان اصفهان می‌باشد. این بانک در استان اصفهان دارای ۱۰۶ شعبه می‌باشد. بنابرین حجم جامعه آماری این پژوهش برابر ۲۱۲ نفر می باشد.
۳-۵ تعیین حجم نمونه
اگر متغیرها یا سوالات پرسشنامه دو ارزشی یا چندارزشی با مقیاس ترتیبی بوده و حجم جامعه محدود باشد، آنگاه برای محاسبه حجم نمونه از فرمول زیر استفاده می‌شود:
(۳-۱)
که در آن
: حجم جامعه آماری می‌باشد که در این تحقیق برابر ۲۱۲ نفر است.
: نسبت موفقیت می‌باشد که مقدار آن براساس حدس محقق یا تحقیقات قبلی تخمین زده می‌شود. اگر امکان تخمین آن وجود نداشته باشد، نسبت موفقیت برابر ۵/۰ در نظر گرفته می‌شود که در این حالت حجم نمونه به حداکثر مقدار ممکن افزایش می‌یابد. پس بیشترین مقدار ممکن برای حجم نمونه را می‌توان از فرمول زیر بدست آورد:
(۳-۲)
در این تحقیق  در نظر گرفته شده است. پس برای محاسبه حجم نمونه می‌توان از فرمول (۳-۲) استفاده نمود.
: سطح تشخیص آزمون یا سطح معنی داری آزمون یا احتمال خطای نوع اول می‌باشد که توسط محقق مشخص می‌گردد. در این تحقیق  در نظر گرفته شده است.
: عددی می‌باشد که مساحت زیر منحنی توزیع نرمال استاندارد در سمت راست این عدد برابر  است. یا به عبارت دیگر احتمال اینکه  بزرگتر از  باشد، برابر  است. مقدار  از جدول توزیع نرمال استاندارد بدست می‌آید. در این تحقیق  می‌باشد.
: میزان دقت در محاسبه حجم نمونه می‌باشد که با توجه به نظر محقق مشخص می‌شود. در این تحقیق  در نظر گرفته شده است. اگر حجم نمونه معلوم باشد، آنگاه می‌توان  را از فرمول زیر بدست آورد:
(۳-۳)
یا با فرض  :
(۳-۴)
پس حجم نمونه با بهره گرفتن از فرمول (۳-۲) بصورت زیر بدست می‌آید:
(۳-۵)
پس حجم نمونه انتخابی با دقت  و با سطح خطای  برابر ۱۱۸ نفر می‌باشد. برای انتخاب افراد نمونه از روش نمونه گیری تصادفی طبقاتی استفاده می‌کنیم.
۳-۶ روش نمونه گیری
روش‌های نمونه‌گیری عبارتند از: نمونه‌گیری تصادفی ساده، نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده، نمونه‌گیری سیستماتیک یا منظم و نمونه‌گیری خوشه‌ای.
در نمونه‌گیری تصادفی ساده هر یک از اعضای جامعه تعریف شده شانس برابر و مستقلی برای قرار گرفتن در نمونه دارند. منظور از مستقل بودن این است که انتخاب یک عضو به هیچ شکل در انتخاب سایر اعضای جامعه تاثیری ندارد. در این روش ابتدا فهرست اسامی تمامی اعضا را بدست آورده، سپس به هر یک از آنها شماره‌ای اختصاص می‌دهیم و با بهره گرفتن از جدول اعداد تصادفی تعداد مورد نیاز را انتخاب می‌کنیم.
با توجه به اینکه جامعه مورد مطالعه در این تحقیق از پراکندگی یکسانی برخوردار نمی‌باشد، از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده برای انتخاب افراد نمونه استفاده شده است.
۳-۷ روش گردآوری اطلاعات

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است