با توجه به جدول فوق، مقدار عدد معناداری (Sig) آزمون فریدمن، کمتر از ۰۵/۰ میباشد، بنابراین اولویت تأثیر میانگین‌ها برای ۴ عامل موثر بر استقرار مدیریت دانش (شامل ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و سبک رهبری) با هم برابر نبوده و اختلاف معناداری با یکدیگر دارند. از اینرو، به منظور تعیین رتبه عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در شعب بانک تجارت استان اصفهان، از آزمون Wilcoxon استفاده میشود.
نتایج آزمون Wilcoxon نشان میدهد که میزان رتبه عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در شعب بانک تجارت استان اصفهان به ترتیب عبارتند از:
۱ و ۲٫ زیرساختهای فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی؛ ۳ و ۴٫ فرهنگ سازمانی و سبک رهبری.
به عبارت دیگر، رتبه وضعیت زیرساختهای فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی با بکدیگر و نیز فرهنگ سازمانی و سبک رهبری اختلاف معناداری با یکدیگر نداشته است.
۴-۵ جمعبندی آماری
در این فصل به تشریح و تحلیل آمار توصیفی و سپس آمار استنباطی بدست آمده از تحقیق پرداخته شد. نتایج حاصل از متغیرهای جمعیت شناختی پاسخگویان به پرسشنامه، به طور جداگانه مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج آماری نشان میدهد که اکثر پاسخگویان مرد بوده و سنی بین ۳۰ تا ۴۰ سال داشتهاند. همچنین بیشتر آنها دارای مدرک لیسانس میباشند. علاوهبر این، سابقه خدمتی اکثر پاسخگویان بین ۲۱ تا ۳۰ سال بوده است. خروجی های توصیفی تحقیق، جهت درک بهتر و تحلیل صحیح تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.
۴-۶ جمعبندی تحلیلی
در این فصل، نتایج حاصل از آزمون فرضیات در جداولی به طور مختصر ارائه گردید و فرضیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج فرضیات نشان میدهد که چهار عامل ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، زیرساختهای فناوری اطلاعات و سبک رهبری دارای وضعیت مناسبی در جامعه مورد بررسی بوده و از این رو شرایط برای استقرار مدیریت دانش در شعب بانک تجارت استان اصفهان فراهم میباشد. نتایج آزمون فریدمن و ویلکاکسون نشان میدهد که زیرساختهای فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی دارای بالاترین رتبه از نظر کارکنان و فرهنگ سازمانی و سبک رهبری دارای کمترین میزان رتبه بوده است. البته لازم به ذکر است که میانگین تمامی عوامل بیشتر از حد متوسط یعنی در وضعیت مطلوب قرار دارد. به عبارت دیگر، زیرساختهای فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی دارای بهترین وضعیت و سبک رهبری و فرهنگ سازمانی دارای بدترین وضعیت نسبت به مابقی عوامل هستند.
فصل پنجم:
نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱ مقدمه
در این فصل، نتایج حاصل از بررسی مشخصات جمعیت‌شناختی پاسخ‌دهندگان به سوالات پرسشنامه و نتایج حاصل از بررسی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه آورده می‌شود. همچنین نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق آورده می‌شود. سپس پیشنهاداتی در زمینه این تحقیق و تحقیقات آتی بیان می‌شود.
۵-۲ نتایج حاصل از بررسی مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
جنسیتاکثریت نمونه‌های تحقیق (۸۸ نفر) یعنی ۷۵% درصد «مرد» و (۳۰ نفر) یعنی ۲۵% درصد «زن» می‌باشند.
میزان تحصیلات : ۱۹ نفر از پاسخ دهندگان معادل ۱۶% درصد دارای مدرک تحصیلی دیپلم، ۱۶ نفر از پاسخ دهندگان معادل ۱۴% ، ۷۰ نفر از پاسخ دهندگان معادل ۵۹% درصد دارای مدرک کارشناسی و ۱۳ نفر از پاسخ دهندگان معادل ۱۱% درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر می باشند.
سابقه کار۱۲ نفر از پاسخ دهندگان معادل ۱۰% درصد دارای سابقه زیر ۱۰ سال، ۳۳ نفر از پاسخ دهندگان معادل ۲۸% درصد دارای سابقه ۱۰ تا ۱۵ سال، ۳۰ نفر از پاسخ دهندگان معادل ۲۵% درصد دارای سابقه ۱۶ تا ۲۰ سال و ۴۳ نفر از پاسخ دهندگان معادل ۳۷% درصد دارای سابقه ۲۱ تا ۳۰ سال هستند.
سن : تنها ۲ نفر از پاسخ دهندگان معادل ۲% درصد سن کمتر از ۳۰ سال، ۶۲ نفر از پاسخ دهندگان معادل ۵۲% درصد سن بین ۳۰ تا ۴۰ سال، ۵۲ نفر از پاسخ دهندگان معادل ۴۴% درصد سن بین ۴۱ تا ۵۰ سال و ۲ نفر معادل ۲% درصد سن بیش از ۵۰ سال دارند.
۵-۳ نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق
۵-۳-۱ نتایج حاصل از بررسی فرضیه ۱ :
۱) میانگین پاسخ‌ها به پرسش ۱ برابر ۳٫۳۹۸ است. پس به نظر پاسخ دهندگان سازمان انعطاف پذیر است و قادر است با تغییرات محیطی سازگار شود.
۲) میانگین پاسخ‌ها به پرسش ۲ برابر ۳٫۴۴۹ است. پس به نظر پاسخ دهندگان سازمان انعطاف پذیر است و قادر است با تغییرات محیطی سازگار شود.
۳) میانگین پاسخ‌ها به پرسش ۳ برابر ۳٫۸۶۴ است. پس به نظر پاسخ دهندگان در این سازمان،کارکنان به اطلاعات مورد نیاز خود به آسانی دسترسی دارند.
۴) میانگین پاسخ‌ها به پرسش ۴ برابر ۲٫۹۶۶ است. پس به نظر پاسخ دهندگان سازمان در برابر سایر رقبا، ماهیتی نوآورانه و پیشرو ندارد.
۵) میانگین پاسخ‌ها به پرسش ۵ برابر ۳٫۷۱۱ است. پس به نظر پاسخ دهندگان ارتباطات افقی خوب بین کارکنان و سایر واحدها وجود دارد.
۶) میانگین پاسخ‌ها به پرسش ۶ برابر ۳٫۲۱۱ است. پس به نظر پاسخ دهندگان در این سازمان از تیمها و کمیته های کاری متنوع به منظور تسهیل همکاری و هماهنگی افراد و واحدهای سازمانی استفاده می شود.
۷) میانگین پاسخ‌ها به پرسش ۷ برابر ۳٫۸۳۹ است. پس به نظر پاسخ دهندگان سازمان سازمان فرایندهایی برای انتقال دانش سازمانی به کارکنان دارد.
۸) میانگین پاسخ‌ها به پرسش ۸ برابر ۳٫۳۳۹ است. پس به نظر پاسخ دهندگان سازمان مجموعه ای از شاخصهای مدیریت دانش را تدوین کرده است.
۹) میانگین پاسخ‌ها به پرسش ۹ برابر ۳٫۶۴۴ است. پس به نظر پاسخ دهندگان در این سازمان ارتباطات کاری متنوع و زیادی با یکدیگر داریم.
۱۰) میانگین پاسخ‌ها به پرسش ۱۰ برابر ۳٫۴۵۷ است. پس به نظر پاسخ دهندگان موانع کمی برای جریان اطلاعات بین ستاد و صف(شعب) وجود دارد.
۱۱) وضعیت ساختار سازمانی جهت استقرار مدیریت دانش، در وضعیت مناسب (بیشتر از ۳) قرار دارد، به عبارت دیگر، میانگین وضعیت ساختار سازمانی جهت استقرار مدیریت دانش بیشتر از حد متوسط (بیشتر از ۳) میباشد. همچنین وضعیت ساختار سازمانی نیز برای کل نمونه ۱۱۸ نفری در حدود ۴۹/۳ می‌باشد که گویای وضعیت مناسب ساختار سازمانی از نظر پاسخدهندگان مییاشد. بنابراین در سطح معناداری ۵ درصد فرضیه اصلی ۱ تحقیق، تایید میگردد، یعنی:
«ساختار سازمانی مناسب برای استقرار مدیریت دانش در شعب بانک تجارت استان اصفهان وجود دارد.»
۵-۳-۲ نتایج حاصل از بررسی فرضیه ۲ :
۱) میانگین پاسخ‌ها به پرسش ۱۱ برابر ۳٫۳۳۹ است. پس به نظر پاسخ دهندگان فرهنگ سازمانی، آشکارا درباره چشم انداز ، استراتژی و سیاست سازمان بحث می کند.
۲) میانگین پاسخ‌ها به پرسش ۱۲ برابر ۳٫۱۹۵ است. پس به نظر پاسخ دهندگان فرهنگ سازمانی از اعتماد و فرهنگ باز حمایت می کند.
۳) میانگین پاسخ‌ها به پرسش ۱۳ برابر ۳٫۴۹۱ است. پس به نظر پاسخ دهندگان فرهنگ سازمانی، تسهیل کننده یک محیط یادگیری است.
۴) میانگین پاسخ‌ها به پرسش ۱۴ برابر ۳٫۶۶۹ است. پس به نظر پاسخ دهندگان کارکنان اغلب دانش مهارتهای کاری و اطلاعات خود را با یکدیگر مبادله می کنند.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است