۵) میانگین پاسخ‌ها به پرسش ۱۵ برابر ۳٫۳۴۷ است. پس به نظر پاسخ دهندگان سازمان از کارهای تیمی حمایت می کند.
۶) میانگین پاسخ‌ها به پرسش ۱۶ برابر ۳٫۳۷۳ است. پس به نظر پاسخ دهندگان سازمان تسهیم دانش را تشویق و تسهیل می کند.
۷) میانگین پاسخ‌ها به پرسش ۱۷ برابر ۲٫۷۸۰ است. پس به نظر پاسخ دهندگان وضعیت جو صراحت بیان و اعتماد در سازمان جاری مناسب نیست.
۸) میانگین پاسخ‌ها به پرسش ۱۸ برابر ۳٫۴۹۱ است. پس به نظر پاسخ دهندگان بدون هیچ دلهره ای مسائل کاری را با همکارانم در میان می گذارم.
۹) میانگین پاسخ‌ها به پرسش ۱۹ برابر ۳٫۷۲۹ است. پس به نظر پاسخ دهندگان کارکنان سازمان اهمیت دانش در موفقیت سازمان را می دانند.
۱۰) میانگین پاسخ‌ها به پرسش ۲۰ برابر ۳٫۱۷۸ است. پس به نظر پاسخ دهندگان سطح بالایی از مشارکت کارکنان سازمان در کسب و انتقال دانش وجود دارد.
۱۱) میانگین وضعیت فرهنگ سازمانی جهت استقرار مدیریت دانش بیشتر از حد متوسط (بیشتر از ۳) میباشد. همچنین وضعیت فرهنگ سازمانی نیز برای کل نمونه ۱۱۸ نفری در حدود ۳۶/۳ می‌باشد که گویای وضعیت مناسب فرهنگ سازمانی از نظر پاسخدهندگان مییاشد. بنابراین در سطح معناداری ۵درصد فرضیه اصلی شماره ۲ تحقیق، تایید میگردد، یعنی:
«فرهنگ سازمانی مناسب برای استقرار مدیریت دانش در شعب بانک تجارت استان اصفهان وجود دارد.»
۵-۳-۳ نتایج حاصل از بررسی فرضیه ۳ :
۱) میانگین پاسخ‌ها به پرسش ۲۱ برابر ۳٫۵۰ است. پس به نظر پاسخ دهندگان سرعت ارتباطات از طریق شبکه های فناوری اطلاعات، برای کاربران داخلی رضایت بخش است.
۲) میانگین پاسخ‌ها به پرسش ۲۲ برابر ۳٫۶۳۵ است. پس به نظر پاسخ دهندگان فناوری اطلاعات،از انجام وظایف مختلف در سازمان ما حمایت می کند.
۳) میانگین پاسخ‌ها به پرسش ۲۳ برابر ۳٫۷۷۱ است. پس به نظر پاسخ دهندگان کارکنان واحد فناوری اطلاعات، از موضوعات فنی آشنایی کامل دارند.
۴) میانگین پاسخ‌ها به پرسش ۲۴ برابر ۳٫۷۶۳ است. پس به نظر پاسخ دهندگان فناوری اطلاعات سازمان امکان دسترسی آسان به اطلاعات مناسب را فراهم می کند.
۵) میانگین پاسخ‌ها به پرسش ۲۵ برابر ۳٫۳۳۰ است. پس به نظر پاسخ دهندگان تکنولوژی مورد استفاده دراین سازمان با نیازهای کارکنان مناسب است.
۶) میانگین پاسخ‌ها به پرسش ۲۶ برابر ۳٫۲۴۶ است. پس به نظر پاسخ دهندگان زیرساختهای فناوری اطلاعات به سهولت و به سرعت می توانند خود را با نیازها و استانداردهای در حال تغییر وفق دهند.
۷) میانگین پاسخ‌ها به پرسش ۲۷ برابر ۳٫۴۷۴ است. پس به نظر پاسخ دهندگان تعداد زیادی از کاربران می توانند به صورت همزمان از سخت افزار و نرم افزار استفاده کنند.
۸) میانگین پاسخ‌ها به پرسش ۲۸ برابر ۳٫۳۹۰ است. پس به نظر پاسخ دهندگان سازمان انواع مختلف اطلاعات(متن، صوت و فایل های چند رسانه ای) را برای به اشتراک گذاشتن و استفاده کارکنان، ارائه می کند.
۹) میانگین پاسخ‌ها به پرسش ۲۹ برابر ۳٫۹۰ است. پس به نظر پاسخ دهندگان از طریق شبکه های فناوری اطلاعات می توان بدون توجه به مکان فیزیکی، کنفرانس هایی در داخل سازمان تشکیل داد.
۱۰) میانگین پاسخ‌ها به پرسش ۳۰ برابر ۴٫۱۲۷ است. پس به نظر پاسخ دهندگان تمام واحدهای سازمان از طریق شبکه های فناوری اطلاعات به هم متصل هستند.
۱۱) وضعیت زیرساختهای فناوری اطلاعات جهت استقرار مدیریت دانش، در وضعیت مناسب (بیشتر از ۳) قرار دارد، به عبارت دیگر، میانگین وضعیت زیرساختهای فناوری اطلاعات جهت استقرار مدیریت دانش بیشتر از حد متوسط (بیشتر از ۳) میباشد. همچنین وضعیت زیرساختهای فناوری اطلاعات نیز برای کل نمونه ۱۱۸ نفری در حدود ۶۱/۳ می‌باشد که گویای وضعیت مناسب زیرساختهای فناوری اطلاعات از نظر پاسخدهندگان مییاشد. بنابراین در سطح معناداری ۵ درصد فرضیه اصلی شماره ۳ تحقیق، تایید میگردد، یعنی:
«زیرساختهای فناوری اطلاعات مناسب برای استقرار مدیریت دانش در شعب بانک تجارت استان اصفهان وجود دارد.»
۵-۳-۴ نتایج حاصل از بررسی فرضیه ۴ :
۱) میانگین پاسخ‌ها به پرسش ۳۱ برابر ۳٫۷۲۹ است. پس به نظر پاسخ دهندگان مدیریت دانش، موضوعی کلیدی در استراتژی سازمان است.
۲) میانگین پاسخ‌ها به پرسش ۳۲ برابر ۳٫۱۵۲ است. پس به نظر پاسخ دهندگان سازمان از یادگیری برای حمایت از شایستگیهای محوری موجود و ایجاد شایستگیهای جدید استفاده می کند.
۳) میانگین پاسخ‌ها به پرسش ۳۳ برابر ۳٫۰۹ است. پس به نظر پاسخ دهندگان تحمل ریسک از سوی مدیران دارای ارزش زیادی است، حتی اگر نتیجه کار موفقیت آمیز نباشد.
۴) میانگین پاسخ‌ها به پرسش ۳۴ برابر ۳٫۲۳۷ است. پس به نظر پاسخ دهندگان ایده های جدید مورد تشویق قرار می گیرند.
۵) میانگین پاسخ‌ها به پرسش ۳۵ برابر ۳٫۲۸۸ است. پس به نظر پاسخ دهندگان مدیران، افراد را در ارائه بهتر آنچه که می دانند یاری می رسانند، تا دیگران بهتر بتوانند مطالب را اخذ نمایند.
۶) میانگین پاسخ‌ها به پرسش ۳۶ برابر ۳٫۳۱۳ است. پس به نظر پاسخ دهندگان مدیران ارشد از همه مدیران می خواهند تا مدیریت دانش را در طرح های شغلی خود لحاظ نمایند.
۷) میانگین پاسخ‌ها به پرسش ۳۷ برابر ۳٫۳۶۴ است. پس به نظر پاسخ دهندگان مشارکت و راهنمایی کامل از سوی مدیران ارشد صورت می گیرد.
۸) میانگین پاسخ‌ها به پرسش ۳۸ برابر ۳٫۱۲۷ است. پس به نظر پاسخ دهندگان کارکنان به مشارکت در برنامه ریزی و ارزیابی کارها تشویق می شوند.
۹) میانگین پاسخ‌ها به پرسش ۳۹ برابر ۳٫۲۲۹ است. پس به نظر پاسخ دهندگان مدیران ارشد، آشکارا تصمیم خود را درباره بکارگیری سیستم مدیریت دانش بیان می کنند.
۱۰) میانگین پاسخ‌ها به پرسش ۴۰ برابر ۳٫۳۱۳ است. پس به نظر پاسخ دهندگان مدیریت سازمان برای تسهیم دانش ارزش زیادی قائل است.
۱۱) وضعیت سبک رهبری جهت استقرار مدیریت دانش، در وضعیت مناسب (بیشتر از ۳) قرار دارد، به عبارت دیگر، میانگین وضعیت سبک رهبری جهت استقرار مدیریت دانش بیشتر از حد متوسط (بیشتر از ۳) میباشد. همچنین وضعیت سبک رهبری نیز برای کل نمونه ۱۱۸ نفری در حدود ۲۸/۳ می‌باشد که گویای وضعیت مناسب سبک رهبری از نظر پاسخدهندگان مییاشد. بنابراین در سطح معناداری ۵ درصد فرضیه اصلی شماره ۴ تحقیق، تایید میگردد، یعنی:
«سبک رهبری مناسب برای استقرار مدیریت دانش در شعب بانک تجارت استان اصفهان وجود دارد.»
۵-۴ نتایج حاصل از رتبه‌بندی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش
میزان رتبه عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در شعب بانک تجارت استان اصفهان به ترتیب عبارتند از:
۱ و ۲: زیرساختهای فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی؛

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir