کرایه حمل و بیمه پرداخت شده (مقصد تعیین شده)

CIP

گروه D- ورود

Arrival

تحویل در مرز (نام مرز تعیین شده)

DAF

تحویل از کشتی (بندر مقصد تعیین شده)

DES

تحویل در بارانداز (بندر مقصد تعیین شده)

DEQ

تحویل عوارض پرداخت نشده (مقصد تعیین شده)

DDU

تحویل عوارض پرداخت شده (مقصد تعیین شده)

DDP

جدول ۲-۱ : جدول ساختار اینکوترمز
۲-۴-۲) تحویل در محل کار (محل تعیین شده) EXW (EX works)
EXW به معنای آن است که فروشنده هنگامی که کالا را در محل کار فروشنده یا محل دیگری که معین شده است (یعنی کارگاه، کارخانه،انبار، غیره) بدون اینکه کالا را برای صادرات ترخیص و بدون اینکه روی وسیله نقلیه بارگیری کند، در اختیار خریدار قرار دهد، تحویل را انجام داده است.
این اصطلاح نمایانگر حداقل وظیفه فروشنده است و خریدار باید تمام هزینه‌ها و مسئولیتها و ریسک مربوط به دریافت کالا از محل کار فروشنده را بعهده بگیرد. البته اگر طرفین قصد داشته باشند که فروشنده مسئول بارگیری کالا جهت ارسال باشد و مسئولیتها و کلیه هزینه‌های ناشی از بارگیری را بعهده بگیرد باید این موضوع را صراحتاً در قرارداد فروش بگنجانند. اگر خریدار نمی‌تواند تشریفات صادرات را بطور مستقیم یا غیرمستقیم انجام دهد از این اصطلاح نباید استفاده کند و باید بجای آن از اصطلاح FCA استفاده کند مشروط براینکه فروشنده موافقت نماید به هزینه و مسئولیت خود بارگیری را انجام دهد.
۲-۴-۳) تحویل به حمل کننده (محل تعیین شده) FCA (…named palce)
FCA   بدین معنی است که فروشنده کالا را پس از ترخیص برای صدور در محل معین به حمل کننده که توسط خریدار معرفی شده است تحویل می‌دهد. باید متذکر شد که محل تحویل انتخاب شده بر وظایف بارگیری و تخلیه در آن محل تأثیر می‌گذارد. اگر تحویل در محل کار فروشنده انجام شود فروشنده مسئول بارگیری است و اگر تحویل در جای دیگری اتفاق بیافتد فروشنده مسئول بارگیری نمی‌باشد.
این اصطلاح را بدون توجه به نوع حمل از جمله حمل مرکب می‌توان بکار برد. «حمل کننده» یعنی هر شخصی که طبق قرارداد حمل اجرا یا تدارک اجرای حمل از طریق راه ‌آهن، زمینی، هوایی، دریایی، آبراه داخلی یا ترکیبی از انواع مذکور را متعهد می‌شود.
اگر خریدار شخص دیگری را غیر از حمل کننده برای دریافت کالا معرفی کند فرض بر این است که فروشنده وظیفه خود را با تحویل کالا به شخص مزبور به انجام رسانیده است.
۲-۴-۴) «تحویل در کنار کشتی»(بندر تعیین شده) FAS (….named port of shipment)
تحویل در کنار کشتی بدین معنی است که فروشنده موقعی که کالا را در کنار کشتی در بندر حمل تعیین شده قرار می‌دهد تحویل را انجام می‌دهد. این بدان معنی است که خریدار باید کلیه هزینه‌ها و مسئولیتهای ناشی از فقدان یا خسارات وارد به کالا را از آن لحظه بعهده بگیرد.
اصطلاح FAS فروشنده را ملزم به ترخیص کالا برای صدور می کند.
این موضوع برخلاف نسخه قبلی اینکوترمز می‌باشد که خریدار ملزم به ترخیص کالا برای صدور بود.
البته اگر طرفین قصد داشته باشد که خریدار کالا را برای صدور ترخیص کند. باید این موضوع صراحتاً در قرارداد فروش تصریح شود. این اصطلاح فقط برای حمل دریایی یا آب راه داخلی قابل استفاده است.
۲-۴-۵)تحویل روی عرشه (بندر تعیین شده) FOB (….named port of shipment)
«تحویل روی عرشه » بدین معنی است که فروشنده موقعی که کالا از نرده کشتی در بندر حمل تعیین شده عبور می‌کند تحویل را انجام می‌دهد. این بدان معنی است که خریدار باید کلیه هزینه‌ها و مسئولیتهای ناشی از فقدان یا خسارات وارد به کالا را از آن نقطه متقبل شود. اصطلاح FOB ایجاب می‌کند که فروشنده کالا را برای صدور ترخیص کند. این اصطلاح را می‌توان فقط در حمل دریایی یا آبراه داخلی بکار برد. اگر طرفین قصد نداشته باشند که کالا در نرده کشتی تحویل شود باید از اصطلاح FCA استفاده کنند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.