۴-۴-رتبه بندی استراتژی های ممکن در مدیریت کانتینرهای خالی موجود در بندر خرمشهر با بهره گرفتن از فرایند تحلیل سلسله مراتبی
برای رتبه بندی کردن استراتژی های ممکن در مدیریت کانتینرهای خالی موجود در بندر خرمشهر با بهره گرفتن از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی در بدو ورود به نرم افزار، شاخص های مورد نظر درج می شوند که بر اساس مصاحبه ها ی انجام شده با مسوولان، ۵عامل زیر به عنوان مهم ترین عوامل اثرگذار بر انتخاب نوع استراتژی یا راهکارمعرفی شدند؛بدین معنا که هنگام اتخاذ تصمیمات در رابطه با مدیریت کانتینرهای خالی باید این ۵ عامل با هم و موازی یکدیگر در نظر گرفته شوند تا استراتژی مطلوب و مناسب مشخص شود. این شاخص ها عبارتند از: درآمد، هزینه، مسافت، زمان و وجود مشتری. منظور از درآمد سود و منفعت حاصل از تصمیم گیری های مرتبط با کانتینرهای خالی است که هرچه بیشتر باشد مطلوبیت بالاتر است. منظور از هزینه تمامی هزینه های مرتبط با کانتینرهای خالی مانند انبارداری، T.H.C، هزینه ی فرصت و. . . است که هدف راهکارها کاهش هزینه ها می باشد. شرکت های کشتیرانی در مورد مکان بهینه ی کانتینرهای خالی به منظور کاهش جابه جایی خالی آن ها برای تخصیص به هنگام به صادرات برنامه ریزی کرده و سعی می شود فاصله و مسافت کوتاهی با محل های مورد تقاضا داشته باشد تا در صورت وجود تقاضا مسافت کوتاهتری را به صورت خالی طی کند. وجود مشتری نیز بر اتخاذ استراتژی های مدیریت کانتینرهای خالی و نوع کانتینرهای خالی نگهداری شده تأثیرگذار است و خطوط کشتیرانی تعداد کانتینرهای بیشتری را در اطراف و نزدیک به محل های مشتری نگهداری می کند.
در ادامه ابتدا، مدل درختی انجام فرایند تحلیل سسله مراتبی با توجه به ۵ شاخص مذکور و استراتژی های اجرایی ترسیم گردیده است و سپس گام های رتبه بندی« استراتژی های مدیریت کانتینرهای خالی» در نرم افزار آورده شده است. اولین گام درج شاخص ها در جدول “عناوین شاخص ها” می باشد.
 
شکل۴-۱-مدل درختی فرایند تحلیل سلسله مراتبی مدیریت کانتینرهای خالی در بندر خرمشهر
جدول۴-۱-عناوین شاخص های تعیین کننده ی استراتژی های مدیریتی کانتینرهای خالی در بندر خرمشهر

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

             
  عناوین شاخص ها
 
 
  درآمد ۱