از یک دیدگاه می توان گفت مقدار کانتینرهای خالی موجود در یک بندر نشان دهنده ی میزان عملیات انجام شده و تردد کانتینر در بندر است که هرچه میزان آنها بیشتر باشد میزان تردد کانتینر و کالا در بندر بیشتر بوده است. بنابراین میزان عملکرد یک بندر میزان کانتینرهای خالی آن را تعیین می کند و از دیدگاه دیگر هرچه میزان کانتینرهای خالی ای که شرکت های کشتیرانی به دلیل استفاده از بندر به عنوان انبار کانتینر خالی خود خارج نکرده اند، بیشتر باشد این مسأله حاد و ناخوشایند می گردد بنابراین استفاده از انبار بندر به عنوان انبارصاحب کانتینر(خط کشتیرانی) علت دیگر خارج نشدن سریع کانتینرهای خالی از محیط بندر خرمشهر می باشد.
پس به طور کل عوامل مؤثر در تعداد کانتینرهای خالی در هر بندر می توانند:۱٫کم بودن هزینه های نگهداری کانتینر در یک بندر نسبت به مناطق دیگر برای صاحبان خطوط(صاحبان کانتینر) ۲٫ در دسترس بودن به صورت لحظه ای که در هر زمان لازم شود شرکت کشتیرانی به راحتی بتواند به جابه جایی به محل ها ی مورد نیاز اقدام کند ۳٫ در مواردی هم مشکلات مربوط به عدم وجود کالا برای بارگیری و ارسال به مقاصد مورد نظر ۴٫ نداشتن خطوط منظم کانتینری برای برنامه ریزی حمل کانتینرهای خالی و . . .
یکی از علل مهم رسوب کانتینر خالی در بندر خرمشهر عدم تردد کشتیهای بزرگ کانتینربر به دلیل پایین بودن درافت آب رودخانه و عدم لایروبی اروند می باشد. کشتیرانی ها نیز به منظور کاهش هزینه های خود تمایل به حمل زمینی کانتینرهای خالی موجود در بندر خرمشهر به بندر امام خمینی را دارند و از این بندر حرکت بین المللی کالا آغاز می گردد ، بنابراین تمایلات کشتیرانی و تصمیمات آنها در راستای مدیریت هزینه هایشان عامل مهم و تعیین کننده در تعداد کانتینرهای خالی موجود در بندر خرمشهر می باشد.
اما بر اساس نظر جامعه ی متخصصان و خبرگان صنعت عامل اصلی رسوب کانتینرخالی در بندر خرمشهر ماهیت وارداتی این بندر می باشد، چراکه به نسبت میزان واردات، کالای صادراتی برای پر کردن کانتینرها در جهت برگشت وجود ندارد و عدم تعادل شدید بین میزان واردات و صادرات این بندر عامل تعیین کننده ی میزان کانتینرهای خالی است؛بنابراین کانتینرهای خالی یک بندر تابعی از میزان صادرات و واردات آن بندر می باشند. البته در صورت زیاد بودن تقاضا برای کانتینر خالی در سایر نقاط کشور زیاد بودن کانتینر خالی در یکی از بنادر بدین معنا می باشد که کشتیرانی کشور قادر به پاسخگویی به تقاضای صادرات است. عوامل غیر مستقیم مانند تجهیزات ضعیف در بندر منجر به طولانی شدن پروسه ی کانتینر خالی شده ضمن آنکه تمایل صاحبان کالا برای ارسال کالاهایشان از این بندر را تحت تأثیر قرار می دهد که این خود عدم تعادل در صادرات و واردات را پررنگ می کند و از طرف دیگر هرچه تعرفه ها ی بندری در مقایسه با تعرفه ی شرکای تجاری پایین تر باشند خطوط کشتیرانی تعداد کانتینرهای خالی بیشتری را در انبارهای بندری نگهداری می کنند. در بندر خرمشهر، کانتینرهای خالی در محوطه های اپراتورهای بندری نگهداری می شوند که تعرفه های آنها و مدت ۳۰ روز انبارداری رایگان کانتینرهای خالی مشوقی برای نگهداری بیشتر کانتینر خالی توسط خطوط کشتیرانی می باشد(که البته هدف بندر خرمشهر از این کار جذب قسمتی ازصادرات کشور از طریق این بندر می باشد).
بر اساس مطالب ذکرشده در رابطه با فاکتورهای مؤثر بر میزان کانتینرهای خالی یک بندر بر اساس پیشینه ی تحقیق و نیز استفاده از تکنیک دلفی و مصاحبه برای تعیین این فاکتورها در بندر خرمشهر، تمامی مسوولان عامل اصلی میزان کانتینرهای خالی در بندر خرمشهر را میزان واردات و صادرات بندر بیان داشته اند و تعرفه های بندری و تجهیزات بندری را عوامل غیر مستقیم دانسته اند.
تعرفهانبارداریکانتینر– وارداتی– ترانزیتداخلی- مرجوعیازواردات
درمناطقعادی، آزادوویژهاقتصادیبنادرجنوبیکشور
 
۴-۶- تحلیلو بررسی مشکلات مدیریت کانتینرهای خالی با در نظر گرفتن تمام عوامل درگیر در زنجیره و با بهره گرفتن از تکنیک آنالیز حالات خرابی
برای انجام تکنیک آنالیز حالات خرابی لازم استکهبا کمک مسوولان جداولی برای معیارهای ارزیابی تنظیم گردد، این جداول در تعیین مقادیر اولویت ریسکبه کار گرفته می شوند. عدد اولویت ریسک از حاصلضرب مقادیر شدت[۱۰۱]، وقوع[۱۰۲]و تشخیص[۱۰۳]حاصل می گردد و مقادیر بالاتر اولویت ریسک باید مورد توجه قرار گرفته شوند. در این تحقیق در ابتدا، جداول شدت، احتمال وقوع و تشخیص عیب و کارایی کنترل رتبه بندی و امتیازدهی شده اند و سپس جدول اصلی آن با در نظر گرفتن تمام عوامل درگیر در زنجیره تأمین و مشکلات هر یک از آن ها، تنظیم و توسط سطوح عالی مدیریتی در کشتیرانی و بندر و سطوح عملیاتی تا صاحبان بار، نمره دهی شده است.
جدول۴-۸-رتبه بندی شدت تأثیر خطا

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

۱۰ شدت تأثیر و نتیجه ی خطا بسیار زیاد است.
۹ شدت تأثیر و نتیجه ی خطا بسیار است.
۸ شدت تأثیر و نتیجه ی خطا متوسط است.
۷
۶
۵ شدت تأثیر و نتیجه ی خطا کم است.
۴
۳ شدت تأثیر و نتیجه ی خطا خیلی کم است.