کنترل خاصی وجود ندارد

۹

عدم دقت به مسایل مربوط به تخلیه کالای درون کانتینر یا آسیب توسط لیفتراک داخل شده به کانتینر

۹

خرابی کانتینر و ایجاد هزینه

آسیب زدن به کانتینر

۲۲

۲۷۰

۱۰

کنترل خاصی وجود ندارد

۳

تصادفات جاده ای

۹

۲۳

۵۴

۲

آموزش ناظر

۳

بی دقتی ناظر تحویل گیرنده در بندر

۹

ایجاد هزینه برای بندر و کشتیرانی خط

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

بی دقتی در گیت بندری تحویل گیرنده و نادیده ماندن برخی آسیب های وارده به کانتینر

۲۴

بر اساس نتایج تکنیکآنالیزحالات خرابی که با واقعیت امر نیز انطباق دارد، بیشترین میزان مشکلات در چرخه ی حرکت کانتینرها از ناحیه ی آسیب وارده به کانتینرها به دلیل عدم توجه به مسایل تخلیه ی بار و برخورد لیفتراک های وارد شده به درون کانتینر هنگام تخلیه کالاهای درون کانتینر می باشد، مسایل گمرکی مربوط به بار کانتینر و خوابانیدن آن( به عنوان مثال از سه سال قبل بار رب گوجه ای با کانتینر وارد شده و اما هنوز کانتینر آن با بارش معطل مسایل گمرکی هستند) و در مرتبه ی بعدی کانتینرهایی که از محوطه خارج شده و در دپوهای دیگر یا با تأخیر تحویل می گردند بیشترین آسیب را به خط کشتیرانی می زنند که متأسفانه کنترلی نیز بر آن ها نیست. نبود صادرات یا صادرات پایین در بندر خرمشهر نیز مسأله ی رسوب کانتینر و کاهش عملکرد بندر خرمشهر را تشدید می کند که نتیجه هم به ضرر بندر و هم کشتیرانی ها خواهد بود. بنابراین با توجه بیشتر به مسایل تخلیه و بارگیری ایمن محتوای کانتینرها، آسان سازی رویه و مقررات گمرکی و تسهیل ترخیص کالاها همچنین، لایروبی اروند رود می توان تجارت کانتینری کاراتری در بندر خرمشهر برقرار ساخت.
از طرفی موارد زیر نیز کمترین میزان ریسک را نشان می دهند:
عدم رعایت قوانین و مقررات بندری از جانب کشتیرانی، عدم هماهنگی بندر با خط کشتیرانی و بارگیری کانتینر خالی بر کشتی بر اساس شواهد حاکی از رضایت صاحب کانتینر(نه بر اساس دستور معین و روشن صاحب کانتینر) به عنوان مثال بارگیری کانتینر به دلیل حضور بارشمار و ناظر عملیات در بندر، بی دقتی در گیت بندری تحویل گیرنده و نادیده ماندن برخی آسیب های وارده به کانتینر، بی دقتی ناظر در هنگام تحویل و تحول و نادیده ماندن برخی عیوب وارد شده از جانب بندر به کانتینر، مشکلات برنامه ریزی خط کشتیرانی و عدم تحقق برنامه ریزی خط کشتیرانی در عمل.
پایین بودن نمره ی اولویت ریسک به معنای احتمال پایین وقوع خطا و وجود کنترل های لازم به هنگام بروز مشکلات می باشد و از طرفی به معنای پایین بودن آثار ناشی از خطا می باشد. بلعکس ، اولویت ریسک بالاتر نشان دهنده ی احتمال وقوع بالا، نبود کنترل و شدید بودن آثار و نتایج ناشی از بروز مشکل است که توجه بیشتر و برنامه ریزی مسوولان برای رفع مشکلات را می طلبد.
۴-۷-خلاصه فصل
در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده های تحقیق پرداخته شده است و ضمن پاسخگویی به سوالات تحقیق شامل: استراتژی های کانتینرهای خالی موجود در بندر خرمشهر چیست، چه فاکتورهایی بر میزان آن ها مؤثر است و چه راهکارهایی در سطح کشور برای کنترل جریان کانتینرهای خالی اجرا می گردد، نتایج ابزارها و تکنیک های به کاربرده شده نیزآورده شده است. فصل پایانی تحقیق به نتیجه گیری و پیشنهادات کاربردی اختصاص یافته است.
فصل پنجم