روش اجرای تحقیق
۳-۱- مقدمه
فرایند تحقیق علمی به مجموعه مراحل منظم و پیوستهای گفته میشود که امر تحقیق علمی را از آغاز تا پایان امکان پذیر مینماید. فرایند تحقیق علمی شامل مراحلی کلی است که هر مرحله خود نیز دارای خرده فرایندی شامل مراحل ریزتر است که عملیات و اقدامات متناسب با آن انجام میگیرد. اصل اساسی در روش تحقیق، رعایت ترتیب و نظم فرایند کلی و خرده فرایندهای هر مرحله است تا تحقیق علمی را در کوتاهترین زمان ممکن و با کمترین آسیبها در زمینه کشف مجهول و راهحل مسأله علمی سازد.
اتخاذ روش تحقیق علمی یکی از راه های دستیابی به دستاوردهای قابل قبول علمی است. در این فصل، روششناسی که بخش علمی تحقیق را در بر میگیرد مورد بررسی قرار گرفته است. مباحث مطرح شده در این فصل عبارتند از فرایند اجرای تحقیق روش اجرای تحقیق، روش نمونهگیری، روش جمعآوری اطلاعات، معرفی ابزار اندازه گیری، اعتبار و پایایی پرسشنامه و روش تجزیه و تحلیل آماری.
۳-۲- روش تحقیق
تحقیقات در علوم مدیریتی با توجه به دو معیار هدف تحقیق و نحوه گردآوری داده ها تقسیم بندی میشوند. در این راستا تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. هدف از تحقیق کاربردی بدست آوردن درک یا دانش لازم برای تعیین ابزاری است که به وسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده برطرف گردد، دراین تحقیقات هدف کشف دانش تازهای است که کاربرد مشخصی را درباره فرآورده یا فرایندی در واقعیت را دنبال میکند. به عبارت دقیقتر تحقیق کاربردی تلاشی برای پاسخ دادن به یک معضل و مشکل عملی است که در دنیای واقعی وجود دارد. در این راستا تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. از لحاظ روش و اجرا، تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است و در نهایتً از لحاظ روش جمعآوری داده ها و اطلاعات این تحقیق از نوع میدانی میباشد.
۳-۳- جامعه آماری تحقیق
تحقیق علمی با هدف شناخت یک پدیده در یک جامعه آماری انجام میشود. به این دلیل موضوع تحقیق ممکن است متوجه صفات و ویژگیها، کارکردها و متغیرهای آن باشد یا اینکه روابط بین متغیرها، صفات، کنش و واکنش و عوامل تأثیرگذار در جامعه را مورد مطالعه قرار دهد. جامعهی آماری را میتوان اینگونه تعریف کرد: جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص (جهانی یا منطقهای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند (حافظ نیا، ۱۳۹۰: ۱۱۹) .
محققان اغلب نمیتوانند کل اعضای جامعه را مورد بررسی قرار دهند، به همین علت پژوهش خود را به نمونه کوچکی محدود میکنند. نمونه بخشی از جامعه است که معرف آن میباشد و به عبارت دیگر نمونه عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگیهای اصلی جامعه باشد (آذر و مؤمنی، ۱۳۸۹ : ۱۸۲). نمونهبرداری، فرایند انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است به طوری که با مطالعه گروه نمونه بتوان این خصوصیات و ویژگیهای آزمودنی گروه نمونه بتوان این خصوصیات یا ویژگیها را به اعضای جامعه آماری تعمیم داد. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان بانک ملت در استان گیلان میباشند. بانک ملت استان گیلان دارای ۵۰ شعبه و ۲۰ باجه است و تعداد کارکنان آنها ۵۵۳ نفر است و بنابراین محدود است. شایان ذکر است این تعداد مربوط به مدت زمان تحقیق است و ممکن است در آینده تغییر نماید.
۳-۴- نمونه آماری، روش نمونهگیری و برآورد حجم نمونه
نمونه عبارت است از تعدادی از افراد که صفات آن‌ ها با صفات جامعه مشابهت داشته، معرف جامعه بوده‌اند و از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشند. در واقع نمونهگیری یکی از مراحل مهم تحقیق علمی است که به محقق این امکان را می‌دهد تا با صرف امکانات کمتر به نتایج مطلوب برسد و در زمان، هزینه و نیروی کار صرفهجویی کند. در واقع منظور از نمونه گیری، فرایند انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضای جامعه‌ی آماری است؛ به طوری که با مطالعه‌ی نمونه و خصوصیات یا ویژگی‌هایش، بتوان آن را به اعضای جامعه‌ی آماری تعمیم داد (حافظ نیا، ۱۳۸۵: ۱۱۹).
نمونهگیری انواع گوناگونی دارد که برخی از متداول‌ترین روش‌های آن عبارتند از: نمونهگیری تصادفی ساده، نمونهگیری منظم یا سیستماتیک، نمونهگیری تصادفی طبقهبندی شده، نمونهگیری خوشه‌ای یا گروهی و نمونهگیری چندمرحله‌ای (حافظ نیا، ۱۳۸۵: ۱۲۱). شیوه نمونهگیری در این پژوهش با توجه به نظرسنجی از گروه های مختلف شغلی، روش طبقهبندی قضاوتی (هدفمند) میباشد. قضاوتی است زیرا بنا به صلاحدید اساتید و شناخت محقق نسبت به مورد مطالعه از روش قضاوتی بهره گرفته شد و طبقهبندی است زیرا بنا به درصد بخشهای مختلف ستادی و عملیاتی بانک، پرسشنامه میان کارشناسان توزیع گردید.
به دلیل اینکه در تحقیق حاضر، متغیرها (سؤالات) از نوع چند ارزشی یا مقیاس ترتیبی بوده و حجم جامعه محدود میباشد برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران مطابق رابطه (۳-۱) زیر استفاده میشود:
( ۳-۱ ) n =
که در آن:
= n حجم نمونه آماری
=N حجم جامعه آماری
= Z مقدار متغیر نرمال متناظر با سطح اطمینان مورد نظر
= p احتمال موفقیت
q=1-p احتمال شکست
= مقدار دقت تخمینها
بر این اساس، اگر دقت برآورد () که دقت تخمین‌ها را نشان می‌دهد برابر با ۰۵/۰ در نظر گرفته شود، مقدار z در سطح اطمینان ۹۵ درصد براساس جدول برابر با ۹۶/۱ و همچنین به منظور حداکثر کردن حجم نمونه مقدار p و q برابر و معادل ۵/۰ و تعداد جامعه مورد مطالعه ۵۵۳ نفر در نظر گرفته شود؛ می‌توان حجم نمونه مورد نیاز در این تحقیق را به صورت زیر محاسبه نمود:
۲۲۷ n =
با توجه به تعیین سطحی از خطا به منظور عدم دریافت پرسشنامه های سالم و کامل (در اثر مفقود شدن پرسشنامه، عدم پاسخگویی به پرسشنامه، پرسشنامه های ناقص و مخدوش)، پرسشنامه در بین ۲۵۰ نفر از کارشناسان حوزه صادرات و چای به شیوه نمونه‌گیری مذکور توزیع گردید که درنهایت ۲۲۷ پرسشنامه مناسب و بدون نقص جمع‌ آوری‌شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (نرخ بازگشت: ۸/۹۰ درصد).
۳-۵- روش های جمعآوری اطلاعات
گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق، یکی از مراحل اساسی آن است و به لحاظ اهمیت آن، گاه به اشتباه، روش های گردآوری داده ها را روش های تحقیق مینامند. مرحله گردآوری داده، آغاز فرایندی است که طی آن، محقق یافته های میدانی و کتابخانهای را گردآوری میکند و با روش استقرایی به فشردهسازی آنها از طریق طبقهبندی و سپس تجزیه و تحلیل میپردازد و فرضیه های تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار میدهد و در نهایت، حکم صادر میکند و پاسخ مسأله تحقیق را به اتکای آنها مییابد. به عبارتی، محقق به اتکای اطلاعات گردآوری شده، واقعیت و حقیقت را آنطوری که هست، کشف مینماید (حافظ نیا، ۱۳۸۹: ۱۶۲ ). لذا روش جمعآوری داده ها در پژوهش حاضر، روش کتابخانهای و روش میدانی بوده است.
۳-۶- ابزار جمع آوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه استدر یک پژوهش، پس از تعریف مسئله تحقیق و شناخت اهداف همواره سوال یا سوالاتی به ذهن پژوهشگر میرسد و پژوهشگر باید به طراحی یک طرح مناسب پژوهش، پاسخ سؤالات خود را به نحوی که از دقت و صحت قابل قبولی برخوردار باشد به دست آورد. یک طراحی مناسب شامل تعیین صفتهای عینی مورد نیاز برای اندازه گیری صفت پنهان و سپس مناسبترین روش برای بدست آوردن اندازه هایی از این صفتها است. پرسشنامه مجموعهای ساختار یافته از سؤالات برای کسب اطلاعات از پاسخدهندگان است. هر پرسشنامه دارای سه هدف مشخص است: اول آنکه پرسشنامه بیان کننده اطلاعات مورد نیاز در قالب سؤالاتی است که پاسخگو بتواند و بخواهد که پاسخ دهد. دوم آنکه پرسشنامه باید پاسخگو را ترغیب به همکاری و تکمیل پرسش نامه کند. سوم آنکه پرسشنامه باید خطای پاسخگو را به حداقل برساند.
۳-۷- معرفی ساختار پرسشنامه و نحوه طراحی سوالات تحقیق
پرسشنامه تحقیق حاصل مطالعات کتابخانهای و کمک و راهنمایی اساتید راهنما میباشد که سؤالات پرسشنامه بر اساس فرضیه های تحقیق شکل گرفته است. به عبارت دیگر هر یک از سؤالات تحقیق در جهت جمعآوری اطلاعاتی برای آزمون فرضیه های تحقیق میباشد. پرسشنامه این تحقیق به صورت کامل در بخش ضمائم تحقیق حاضر آورده شده است.. پرسشنامه مورد نظر حاوی ۲۵ گویه یا سوال است که سئوالات آن به شرح جدول (۳-۱) تقسیمبندی شده است.
جدول ۳-۱: متغیرها، ابعاد و تعداد سؤالات پرسشنامه

سؤالات پرسشنامه و متغیرها تعداد سؤال شماره سؤال
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.