دانلود پایان نامه

براساس تعریف دورکیم (1977) و واگنر (2001) انسجام در کل علایق، اهداف و یا همدلی یک شکل در میان اعضای یک گروه است. دورکیم انسجام را اینگونه تعریف می کند، انسجام یک واقعیت اجتماعی است که می توان آثار آن را مطالعه کرد. انسجام یک تعلق اجتماعی است که ایجاد کننده همبستگی کلی جامعه است و از ایجاد آنومی از طریق استقلال فردی جلوگیری می کند. بنابراین انسجام هم عنصر اخلاقی است و هم عنصر سازمان و تلفیق اجتماعی و کاملاً با شرایط اجتماعی مرتبط است. انسجام می تواند به عنوان یک روش منطقی دیده شود که وقتی در جامعه، سازمان ها و مجموعه های متفاوتی از نقش های اخلاقی در یک مسیر منظم و در یک گروه معین به طور متقابل همکاری دارند، ظاهر می شود. در هر حال دورکیم دو نوع انسجام را از یکدیگر تمییز می دهد، به نام های انسجام مکانیک و انسجام ارگانیک. انسجام مکانیک نوعی از انسجام با مفاهیم مشترک، پیوستگی و احساس مشابه است که در یک زمینه مشابه کار می کنند و شکل می گیرند. انسجام ارگانیک ناشی از فشار بیرونی است و در هر حال به کارکردهای متفاوت و تقسیم کار بستگی دارد که اساس تمرکز بر تفاوت ها در بین اشخاص است و همین تقسیم کار و نقش های متفاوت برای حفظ جامعه توزیع می شوند، که می توان از آن به عنوان یک پروسه اجتماعی خود سازمان دهی یاد کرد. انسجام ارگانیک در نتیجه تغییرات در سطح کلان جامعه شکل می گیرد و نوعی از انسجام است که در ساختار جمعیتی جدید منطبق می شود. ساختار قدیمی نشانه های انحصار خودشان را در شکل خاص اجتماع از دست می دهند و استحکام جدیدی برای ورود به ترکیبات جدید در کنار تعلقات خانوادگی و ساختار خویشاوندی شکل گرفته، جامعه چند بعدی می شود و روابط در آن پیچیده تر می گردد. در نوع جدید انسجام، اشخاصی که قبلاً به وسیله ترسیم مرزهای خویشاوندی از یکدیگر جدا بودند اکنون درگیر مبادله فعالیت هایی هستند که منجر به درجه بالایی از اخلاق با پویایی شدید می شود. بر همین اساس روابط بین نسلی که در بحث انسجام موقتی مورد استفاده قرار گرفته (بنگستون و روبرت ؛1991، بنگستون و همکاران؛2001) به انسجام بین نسلی بین والدین و فرزندانشان در طول دوره زندگی اشاره دارد(مرز و دیگران 2007، 177-176)
“بنگستون و همکاران (1976) مفاهیم کارکرد ساختاری، هنجارهای اجتماعی، مبادله اجتماعی و دلبستگی را یکپارچه کرد و مدل انسجام روابط بین نسلی را جهت توضیح روابط پیچیده بین نسلی پیشنهاد کرد (بنگستون و روبرترت،1991). این مدل یکی از معدود تئوری هایی است که بر روی روابط والد- فرزندی در انتهای زندگی متمرکز است. مدل بنگستون و روبرت (1991)، شش بعد از روابط فرزند، والدین را در درون بزرگسالی و سالمندی نشان می دهند که از آنها با عنوان عناصر ضروری انسجام بین نسلی یاد می شود. و این ابعاد شامل :
1- معاشرتی (فراوانی و الگوی کنش متقابل در انواع فعالیت هایی که اعضای خانواده درگیر هستند)
2- اجماعی (درجه توافق بر روی ارزش ها، نگرش ها و عقاید در میان اعضای خانواده)
3- اظهاری یا دلبستگی عاطفی (نزدیکی عاطفی و صمیمیت میان اعضای خانواده)
4- کارکردی (کمک مالی و حمایت عاطفی میان اعضای خانواده)
5- ارزشی (قوت تعهد نسبت به اجرای نقش های خانوادگی و اجرای وظایف خانوادگی)
6- فرصت های ساختاری ( فرصت های برای روابط بین نسلی که به خاطر الزام هایی مانند شمار اعضا ، نوع و نزدیکی جغرافیایی اعضای خانواده صورت می گیرد) (جانگ، 1999: 10-9)
بین شش بعد این مدل ارتباط علی برقرار است. مدل انسجام خانوادگی به علت تأکید فراوان بر جنبه مثبت و توافق عام بر انسجام بین نسلی مورد انتقاد لوسچر و پیلمر(1998) و مارشال و همکاران(1992) قرار گرفت. (جانگ، 1999: 11)
اما بنگستون و همکاران (2002) بیان کردند که انسجام به عنوان یک مفهوم باز و نامشخصی است که می تواند همچنین شامل اشکال مثبت انسجام و یا ناهماهنگ آن باشد، انسجام در بین بی نهایت ابعاد گوناگون درجه بندی شده است که با عرصه های گوناگون زندگی مرتبط است؛ مانند انسجام عاطفی(نزدیکی در مقابل فاصله)، انسجام کارکردی(استقلال در مقابل وابستگی)، انسجام توافقی(توافق در مقابل اختلاف عقیده)، انسجام اجتماعی(تلفیق در مقابل انزوا)، انسجام ساختاری(فرصت ها در مقابل موانع) و انسجام هنجاری(خانواده گرایی در مقابل فرد گرایی) (به نقل از کریمی، 1386: 21). در هر صورت اجماعی در مورد اینکه آیا انسجام، پیچیدگی ناهماهنگی و تضاد را به طور کامل در عمق روابط پوشش می دهد وجود ندارد و این را می توان یکی از ضعف های این تئوری دانست.
انتخاب ساختار انسجامی و شش بعد مورد فرض به عنوان عناصر عملیاتی، منعکس کننده سه تئوری سنتی می باشد که عبارتند از: الف) تئوری کلاسیک سازمان اجتماعی، ب) روانشناسی اجتماعی دینامیک های گروه و ج) جنبه های توسعه یافته در تئوری خانواده. به عنوان مثال برخی از تئوری ها ی اخیر بر اهمیت ارزش های گروهی و وابستگی متقابل کارکردی در شکل گیری رفتار پافشاری دارند. همچنین مطرح شدن روابط گزلشافت و گمین شافت توسط تونیس بر اهمیت انسجام تأکید می ورزند. تئوری های روانشناسی اجتماعی هومنز (1950) و هایدر (1985) در مورد اهمیت عواطف (اظهارات)، کنش و واکنش(معاشرت)، شباهت(اجماع) و ارزش ها نسبت به اعضای گروه اهمیت تئوری انسجام را نشان می دهد. رده بندی های مشابهی در تئوری های خانواده دیده می شود به عنوان مثال شش بعد ساخته شده در کار جانسن (1952)، نی و راشینگ (1969) ابعاد معاشرتی، عاطفی، اجماعی، کارکردی و ارزشی در روابط خانوادگی . نشان از سابقه این تئوری دارد.( بنگستون و روبرت،1991؛ به نقل از کریمی1386: 26). بنابراین این تئوری از روابط بین نسلی از عمر طولانی در مطالعات خانواده برخورددار است.
همان طور که بیان شد مدل انسجام خانوادگی بنگستون دارای شش بعد است، که مهمترین بعدی که تقریباً در تمام مطالعاتی که با هدف بررسی روابط بین نسلی انجام شده است مشترک است، بعد کارکردی یا در واقع سیستم حمایتی بین والدین و فرزندان است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   جهانی شدن و تحول روابط عمومی در اقتصاد جدید
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید