دانلود پایان نامه

جکلین گودنو یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در انتقال ارزش‌ها از والدین به فرزندان را تشخیص و اتخاذ راهبردهای مؤثر به‌منظور رشد فرزندان در دسترس به این اهداف می‌داند. وی دراین‌باره دو مرحله را برای توصیف فرآیند‌هایی که فرزندان ارزش‌های والدینشان را می‌پذیرند یا طرد می‌کنند، پیشنهاد نموده است. به عقیده وی قبل از این¬که فرزندان عقاید والدینشان را بپذیرند یا طرد نمایند آن‌ها ابتدا ادراکی از ارزش‌ها و عقاید والدینشان کسب می‌نمایند و صحت یا درستی ادراک فرزندان و پذیرش عقاید والدین از عوامل مختلفی تأثیر می‌پذیرد. فقدان توافق والدین و فرزندان یا به‌واسطه ادراک نادرست از عقاید و ارزش‌های والدین یا طرد ادراک درست از عقاید و ارزش‌های والدین است. بر اساس دیدگاه گودنو درستی ادراک فرزندان از ارزش‌ها و عقاید والدین به‌طورکلی تحت شرایطی است که اطلاعات (ارزش‌ها) را به دست می‌آورند. وی وضوح، حشو، تازگی و فراوانی پیام (ارزش) والدین، درجه توافق ارزشی والدین، مناسبات توسعه‌ای و اثر هم نیاز را مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده ادراک از ارزش‌های والدین می‌داند، به عقیده وی وضوح و روشنی پیام نتیجه صراحت داشتن پیام است. پیام‌های صریح تلویحاً نیازمند این هستند که فرزندان موقعیت والدینشان را درک نموده و از این طریق به درک بهتر رهنمون شوند (یوسفی، 1383: 106).
گودنو راهبردهای مراوده را یکی از عوامل تأثیرگذار بر صحت و درستی ادراک فرزندان از عقاید و ارزش‌های والدین می‌داند. به عقیده وی وضوح پیام احتمالاً به‌واسطه تعداد پیام‌های بازگو شده که موافق یا مخالف پیام هستند، تأثیر می‌پذیرد. همچنین وی یادآور می‌شود که فراوانی پیام با توافق بین والدین افزایش می‌یابد. چراکه در صورت توافق والدین، حجم پیام واحد به‌صورت تراکمی افزایش می‌یابد. درجه توافق والدین احتمالاً بر وضوح پیام مؤثر است و در چنین حالتی والدین نشانه‌ای واحد و درنتیجه پیامی واضح و روشن را به فرزندانشان انتقال می‌دهند (همان: 107).
برحسب نظریه گودنو پذیرش یا طرد عقاید والدین از سوی فرزندان به عواملی چون ادراک فرزندان از مناسب بودن تصویر (ارزش‌ها)، انگیزش فرزندان برای پذیرش عقاید والدین و ادراک فرزندان از درجه‌ای که والدین تمایل دارند که فرزندان در عقایدشان مشارکت کنند بستگی دارد. گودنو سه دسته متغیر را برای پذیرش یا طرد پیام (ارزش) مؤثر می‌داند:
ـ مقداری که فرزندان درک می‌کنند که پیام والدین مناسب است.
ـ انگیزش فرزندان.
ـ درجه‌ای که فرزندان یک ارزش یا استاندارد را به همان خوبی که خود ایجاد کرده ببینند (همان: 108).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   موقعیت طبیعی و جغرافیایی شیراز
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید