دانلود پایان نامه

در تحقیقی که توسط بکر و همکارانش (2013) تحت عنوان “آیا تحصیلات زنان بر باروری تاثیر میگذارد؟ شواهد قبل از گذار جمعیتی پروس” به بررسی تاثیر تحصیلات زنان بر باروری قبل از دوران گذار جمعیتی در پروس پرداخته شده است. در زمانی که به فرصت¬های شغلی، دستمزدهای نسبی و کم و کیف فرزندآوری به عنوان عوامل محدود کننده باروری توجه می‌شد به نقش تحصیلات زنان کم¬تر توجه می‌شد. در این مقاله با استفاده از داده‌های ترکیبی سه سرشماری سال های 1816، 1849 و 1867 در سطح 334 شهرستان به برآورد رابطه بین تحصیلات زنان و باروریشان قبل از گذار جمعیتی پرداخته است. نتایج نشان می‌دهد که افزایش در سطح تحصیلات زنان یک نقش اساسی در کاهش باروری قبل از دوران گذار داشته است.
رحمان (2012) پژوهشی را با عنوان “استقلال زنان و باروری ناخواسته میان زنان در حال حاضر باردار در بنگلادش” انجام داده است. داده‌ها از پیمایش جمعیت شناختی سلامت بنگلادش (BDHS)، 2007 گرفته شده است. 718 زن از میان 10146 زن ازدواج کرده در سن باروری نمونه این تحقیق می‌باشند. نتایج نشان می‌دهد که بعد از تعدیل عامل¬های دیگر استقلال زنان یک پیش¬بینی¬کننده قوی در باروری ناخواسته می‌باشد. یک مرتبه افزایش در استقلال زنان باعث کاهش باروری ناخواسته تا 16 درصد می شود. گذشته از استقلال، نتایج نشان می‌دهد که سن، تعداد بچه¬های زنده به دنیا آمده، سن ازدواج، مذهب، دسترسی به رسانه و استفاده از وسایل پیشگیری تاثیر عمیقی بر روی باروری ناخواسته دارند. زنانی که از وسایل پیشگیری استفاده می‌کردند 82 درصد بیش¬تر احتمال این وجود دارد که باروری کنونی خود را یک باروری ناخواسته بدانند، در مقایسه با زنانی که از وسایل پیشگیری استفاده نمی‌کردند.
کامیا (2011) پژوهشی را با عنوان “استقلال زنان و به کارگیری مراقبت¬های مربوط به دوران باروری: مطالعه موردی: تاجیکستان” انجام داده است. در این پژوهش از داده‌های پیمایش استاندارد زندگی (2007) تاجیکستان استفاده شده است. نمونه مورد مطالعه زنان 49-15 ساله بوده اند. نتایج نشان داده است که استقلال زنان که از طریق تصمیم¬گیری در مسایل مالی خانواده اندازه¬گیری می‌شود، احتمال این را که یک زن مراقبت¬های مربوط به قبل از تولد و زمان زایمان را دریافت کند، افزایش می‌دهد در حالی که تاثیری منفی بر روی احتمال توجه و مراقبت توسط 4 مشاور در دوران قبل از تولد دارد. این فرضیه که استقلال زنان و استفاده از مراقبت‌های مربوط به دوران باروری به طور مستقل تعیین شده‌اند، برای اغلب ویژگی‌های تخمین زده شده، رد شده است که نشان¬دهنده اهمیت به حساب آوردن درونی بودن استقلال زنان می‌باشد، زمانی که تاثیرش بر روی استفاده از مراقبت¬های بهداشتی ارزیابی می‌شود.
آدهی کاری و سوانگ دی (2011) تحقیقی را با عنوان “تاثیر استقلال زنان بر مرگ و میر نوزادان در نپال” انجام داده اند. داده‌های این تحقیق از پیمایش سلامت و جمعیت 2006 نپال جمع آوری شده است. تجزیه و تحلیل بر روی 5545 بچه که 5 سال قبل از زمان بررسی به دنیا آمده اند، محدود شده است. رابطه بین مرگ و میر نوزادان و متغیرهای تبیین کننده با استفاده از تجزیه و تحلیل دو متغیره مورد بررسی قرار گرفت. متغیرها در یک تحلیل چند متغیره، در جهت ارزیابی اثر خالص استقلال زنان بر مرگ نوزادان (بعد از کنترل متغیرهای دیگر) دوباره مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان می‌دهد که نرخ مرگ و میر کودکان در 5 سال قبل از پیمایش 48 مرگ به ازای هر 1000 تولد زنده بوده است. نرخ مرگ و میر کودکان در میان زنان بی سواد بالا (56 به ازای هر 1000 تولد زنده) و در میان آن¬هایی که در تصمیم¬گیری‌های مربوط به مراقبت سلامت نقشی نداشتند،54 به ازای هر 1000 تولد زنده بوده است. علاوه بر این مرگ و میر کودکان در میان زنانی¬که نسبت به هم گروه¬هایشان فرزندان بیش¬تری داشتند، آن¬هایی که فاصله میان موالیدشان کم¬تر از 2 سال بوده است، آن¬هایی که موالید چند قلو داشته¬اند، آن¬هایی¬که فقیر بوده¬اند، آن¬هایی¬که منابع آبشان رودخانه و یا منابع حفاظت نشده است، آن¬هایی¬که تسهیلات توالت در خانه¬شان نداشته¬اند، بالاتر و بیش¬تر بوده است. نتایج رگرسیون لجستیک نشان داد که استقلال زنان یک نقش اساسی در مرگ و میر نوزادان ایفا می‌کند، با کنترل کردن متغیرهای دیگر مانند ویژگی‌های اجتماعی- جمعیتی مادر، ویژگی‌های فرزندان و ویژگی‌های خانوار، کودکان مادران باسواد 32 درصد شانس کم¬تری در تجربه مرگ و میر نوزادان نسبت به کودکان زنان بی سواد داشته¬اند.
علاوه بر این نوزادان مادرانی که در تصمیم¬گیری مربوط به مراقبت سلامت مشارکت داشته¬اند 25 درصد شانس کم¬تری در مرگ داشته¬اند، نسبت به مادرانی که در تصمیم¬گیری مربوط به مراقبت سلامت مشارکتی نداشته¬اند.
در تحقیقی که رامش آدهی کاری و سوانگ (2011) تحت عنوان” تاثیر عوامل فرهنگی، اجتماعی-اقتصادی و جمعیتی بر باروری افتراقی در نپال” انجام داد به بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی، فرهنگی و جمعیتی بر باروری زنان نپالی پرداخت در این تحقیق که با استفاده از داده‌های پیمایش سلامت و جمعیت نپال در سال 2006 جمع آوری شده بود، زنان ازدواج کرده در سن باروری را مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق که از تجزیه و تحلیل دو متغیره و چند متغیره استفاده شده است نشان داد که سن زن در اولین ازدواج، تعداد ایده آل فرزندان، وضعیت سواد، قرار گرفتن در معرض رسانه¬های جمعی، وضعیت ثروت و تجربه مرگ کودک توسط مادر پیش بینی¬کننده¬های قوی در باروری زنان نپالی است.
هادلی و همکاران (2010) در تحقیقی تحت عنوان “آیا استقلال کم¬تر زنان باعث تقلیل سلامتی می¬شود؟ بله، نه، شاید” به بررسی رابطه میان سنجه¬های چندگانه استقلال زنان و سه سنجه بهزیستی در میان زنانی که در ازبکستان زندگی می‌کنند، می‌پردازد. نمونه مورد مطالعه 5396 زن می‌باشد. نتایج تحلیل چند متغیره نشان داد که استقلال زنان (آزادی تحرک) با سطوح پایین¬تر از نشانه¬های افسردگی و کاهش فشار خون انقباضی مرتبط است. پاسخ دهندگانی که ادعا می‌کنند که زنان باید بر بدن خود کنترل داشته باشند، احتمال وقوع نشانه¬های افسردگی بالا و فشار خون انقباضی در آن¬ها کم¬تر می‌باشد. در مقابل زنان با استقلال بیش¬تر در تصمیمات خانگی بیش¬تر احتمال دارد که در معرض وقوع نشانه¬های افسردگی بالا و فشارخون انقباضی باشند.
ولد میکاییل و تنکورانگ (2010) پژوهشی را با عنوان “بررسی رابطه میان استقلال زنان و رفتارهای مربوط به سلامت مادران در اتیوپی” انجام داده است. نتایج نشان می‌دهد که استقلال زنان حتی بعد از تعدیل متغیرهای فردی و خانوار، به عنوان متغیر مهم باقی مانده است. گذشته از استقلال، افراد دیگر و سطح خانوار بر روی رفتارهای مربوط به سلامت زنان در اتیوپی تاثیر می‌گذارد. تحلیل¬های آماری نشان می‌دهد که بعضی از ابزارهای اندازه گیری سطح فردی مانند تحصیلات نمی¬تواند به عنوان نماینده استقلال زنان باشد.
آچاریا (2010) تحقیقی را تحت عنوان “استقلال زن در تصمیم¬گیری های مربوط به خانوار، یک مطالعه جمعیتی برروی 8257 زن 15 تا 49 ساله” با استفاده از پیمایش ملی بهداشت جمعیت (NDHS)، (2006) در نپال انجام داده است. داده‌ها در برگیرنده 4 نوع تصمیم¬گیری زنان در خانه است. 1- مراقبت¬های بهداشتی زنان از خودشان 2- تصمیم¬گیری در خرید کالاهای اساسی 3- تصمیم¬گیری برای خرید نیازهای روزانه 4- ملاقات خانواده و وابستگان. نتایج نشان داد که استقلال زنان در تصمیم¬گیری در امور خانه به گونه ای مثبت با سن و شغل و تعداد فرزندان زنده در ارتباط است. زنان روستایی و زنان منطقه تریا استقلال کم¬تری در تصمیم¬گیری بر سر چهار موضوع یاد شده، داشتند. زنان غربی علاقه بیش¬تری به تصمیم¬گیری در امور مربوط به سلامت خود دارند در حالی¬که علاقه کم¬تری به خرید کالاهای روزانه از خود نشان می‌دهند. افزایش تحصیلات زنان با استقلال آن¬ها در تصمیم¬گیری در مورد مراقبت از خودشان به طور مثبت در ارتباط است. زنان ثروتمند کم¬تر نسبت به تصمیم-گیری در مورد سلامت خود علاقه¬مند هستند.
میستری و همکاران (2009) تحقیقی را با عنوان “استقلال زنان و مراقبت¬های مربوط به دوران باروری در مناطق روستایی هند: یک تحلیل زمینه¬ای” انجام داده است. روش مورد استفاده در این بررسی، مطالعه طولی- مقطعی می‌باشد. از داده‌های پیمایش ملی سلامت خانواده 2 (1999-1998) استفاده شده است. استقلال در سه سطح اندازه گیری شده است: استقلال تصمیم¬گیری، اجازه بیرون رفتن از منزل و استقلال مالی. یافته¬ها نشان می‌دهد که استقلال زنان با استفاده بهتر از خدمات مربوط به دوران حاملگی و مراقبت¬های خاص قبل و بعد از زایمان در ارتباط است. تاثیر استقلال زنان بر استفاده از مراقبت¬های مربوط به دوران باروری در میان مناطق مختلف هند که مورد بررسی قرار گرفته است، متفاوت است (شمال، شرق و جنوب) مثلا در جنوب هند تاثیر استقلال زنان بر استفاده آن¬ها از مراقبت¬های بهداشتی مربوط به دوران باروری بسیار بالا می‌باشد.
“تحصیلات زنان، استقلال و رفتار باروری” عنوان پژوهشی می‌باشد که سوجاتها و ریدی (2009) با استفاده از داده‌های پیمایش ملی سلامت باروری (NFHS ΙΙ) سال 99-1998 و (NFHS ΙΙΙ) سال 2006-2005 انجام داده است. نتایج نشان می‌دهد که تحصیلات زنان رابطه قوی با رفتار باروری دارد به خصوص با اکتساب تحصیلات متوسطه. فاصله تولد دوم با افزایش سطح تحصیلات زنان کاهش می¬یابد. عرضه زیاد فرزندان و ترجیح فرزند پسر بیش¬تر در میان زنان بی¬سواد وجود داشت. استقلال در تصمیم¬گیری، دسترسی به پول و آزادی تحرک روند در حال افزایشی را در ارتباط با سطح تحصیلات زنان نشان داده است. بالا رفتن سطح تحصیلات زنان (به خصوص تحصیلات متوسطه) می¬تواند نقش موثری در ایجاد انتقال باروری و استقلال زنان داشته باشد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تئوری انسجام در علوم اجتماعی
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید