۱۳۹۰

دیوانداری، پورزرندی، بغزیان و نادری

نرخ رشد سپرده، نسبت تسهیلات و نقدینگی

تحلیل رگرسیون

مسئله مدیریت نقدینگی در بانک ملت به درستی مورد پیگیری و توجه قرار گرفته است.

۱۳۹۰

پاشایی فام

ریسک نقدینگی

روش توصیفی

ریسک نقدینگی عقد سلف، استصناع و اجاره و مشارکت بیش از بانکداری متعارف است، لیکن این ریسک درباره عقود مضاربه و مرابحه از بانکداری متعارف کمتر است.

۱۳۹۱

همتی، قاسمی علی آبادی و ذاکری

نقدینگی و میزان رشد سالانه

تحلیل روند

هر اندازه ضریب فزاینده نقدینگی بزرگتر باشد، برای افزایش نقدینگی لازم در جامعه نیاز کمتری به افزایش پایه پولی وجود خواهد داشت

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

۱۳۹۲

گوگردچیان و میرهاشمی نائینی

جریان نقد داراییهای نقدینه و بدهیها و مبادلات حسابداری

تحلیل روند

رابطه مثبت میان نرخ رشد تعهدات پرداخت و نرخ رشد بازپرداخت وام ها وجود دارد.

۱۳۹۲

احمدیان

کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، سودآوری، نقدینگی و سایر نسبتهای مالی

تحلیل روند

بانکهای خصوصی با داشتن نسبت ۸۵% تسهیلات به سپرده درمدیریت منابع و مصارف و کاهش ریسک نقدینگی بهتر عمل کردهاند .

۱۳۹۳

مرادی