جریان وجه نقد عملیاتی شرکت ها

الگوریتم آدابوست و شبکه عصبی فازی

در پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی شرکت ها، مدل مبتنی بر شبکه عصبی فازی نسبت به مدل مبتنی بر الگوریتم آدابوست، از دقت کلی بیش تری برخوردار است.

۱۳۹۳

بهادر ملک رودی

مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت و محدودیت‌های مالی

آزمون چاو و هاسمن و حداقل مربعات تعمیم یافته

رابطه منفی معنی داری بین مدیریت سرمایه در گردش که برای سنجش آن از دوره چرخه تبدیل وجه نقد و عملکرد شرکت که از طریق معیار کیوتوبین اندازه گیری شده وجود دارد.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

۱۹۸۸

رنگان و دیگران

تعداد پرسنل و ارزش دارایی های ثابت و کل سپرده های مشتریان نهاده ها و تسهیلات

نگرش واسطه ای و روش ناپارامتری

متوسط کارایی بانک ها ۷۹% است و کارایی ارتباط منفی با ترکیب و متنوع محصولات و ارتباط مثبت با اندازه بانک ها دارد.

۱۹۸۹

سبنویان و رجیستر

چرخه نقد و سوداوری و دوره وصول طلب و درامد عملیاتی فروش و جریان نقد عملیاتی

روش پارامتری آماری

متوسط کارایی ۷۷% است و کارایی ارتباط منفی با اندازه بانک ها دارد.

۱۹۹۰

فریر و لاول

هزینه کل متغیر وابسته تعداد پرسنل ، هزینه اداری و هزینه ملزومات نهاده ها و تعداد سپرده ها

روش بارامتری آماری

متوسط کارایی براساس روش پارامتری ۷۴% و روش نابارامتری ۷۹% است و میزان کارایی با اندازه بانک رابطه منفی دارد ، کارایی محاسبه شده در هر دو روش یکسان می باشد.

۱۹۹۰

عالی ، گرابوسکی ، پاسورکا و رنگان

تعداد پرنسل ، ارزش دارایی های ثابت و کل سپرده ها و تسهیلات

روش ناپارمتری

متوسط کارایی بانک ها ۸۳% است و اختلاف با اهمیتی بین کارایی بانک های دارای شعبه و تک واحدی وجود ندارد.