۱۹۹۳

الفرجی و الیدی

تعداد کارکنان شعبه ، درصد کارکنان دارای تحصیلات دانشگاهی ، میانگین سابقه کار کارکنان میانگین سود خالص ماهیانه ، میانگین ماهیانه حساب های جاری ، میانگین حساب های پس انداز

روش نابارمتری

کارایی نسبی ۱۲ شعبه ۱۰۰% محاسبه شده و محققان این مسأله را عملکرد بسیار خوب شعبه دانستند.

۱۹۹۴

کاپاراکیس و میلر و فولاس

هزینه کل متغیر وابسته ، سپرده های بهره دار ، تعداد کارکنان ، اموال و دارایی های ثابت ، دستمزد متوسط سالانه و هزینه متوسط دارایی های ثابت و املاک و تسهیلات

روش پارامتری آماری

متوسط کارایی بانک ها ۸۸% است و کارایی با افزایش اندازه بانک ها افزایش می یابد.

۱۹۹۵

شرمن

تعداد پرسنل ، هزینه های عملیاتی بجز هزینه پرسنلی ، اجاره و زیربنای شعبه ، نهاده ها و سپرده ها ، برداشت ها

روش نابارامتری

از ۳۳ شعبه ۲۳ شعبه ناکارا هستند و از نهاده هایی بالاتر از حد نیاز استفاده می کنند.

۱۹۹۶

دتییچ و دیواس

تابع هزینه، سپرده ها و دارایی ها ، سرانه هزینه پرسنلی ، تعداد شعب

روش پارامتری آماری

متوسط کارایی بانک های فرانسه ۸۸% و بانک های اسپانیا ۷۴% می باشد.

۱۹۹۷

رسنی

تابع هزینه ترانسلوگ

روش پارامتری آماری

متوسط کارایی براساس روش پارامتری ۹۰% و براساس روش ناپارامتری ۸۱% است و تفاوت معناداری بین نتایج وجود ندارد.

۲۰۰۴

فریز و تاک

هزینه کل و وام ها