۲۰۰۹

مالهوتر

عملکرد و ریسک

روش پارامتری آماری

بانک های اینترنتی بزرگتر، سودآورتر و کارآمدتر از بانک های غیر اینترنتی (سنتی) میباشند. بانکهای اینترنتی دارای دارایی هایی با کیفیت بالاتر بوده و با هزینه های پایین تری مدیریت می شوند.

۲۰۰۹

یانگ و چنگ

خدمات بانکداری الکترونیکی

بررسی مقایسهای

عوامل مؤثر بر توسعه بانکداری الکترونیکی تنوع محصولات، کاهش هزینه ها، ارائه ۲۴ ساعته خدمات و افزایش بهره وری و کارآمدی بانکداری بوده و سهولت به عنوان فایده اصلی بانکداری الکترونیکی برای مشتریان و کاهش هزینه ها فایده اصلی آن برای بانکها معرفی گردیدند.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

۲۰۱۰

بوردلیئو و گراهام

دارایی های نقد شونده، سوداوری

مدل گشتاورهای تعمیم یافته

سودآوری بانک هایی که دارایی های نقد شونده بیشتری نگهداری می کنند، بهبود یافته است اما با اینحال نگهداری بیش از حد این داراییها در یک نقطه، با کاهش سودآوری بانک همراه است.

۲۰۱۰

بتن و کامیل

چشماندازهای اقتصادی بانکداری الکترونیکی

تحلیل پوششی داده‌ها

بانکداری الکترونیکی، فرصتی برای بانکها است که به دلیل ناآگاهی مردم در کشوربنگلادش، میزان بهره برداری مردم از آن خدمات بسیار پایین است.

۲۰۱۰

مگنوس

سپرده ها و هزینه های کلی، وام ها

تحلیل پوششی داده‌ها

متوسط کارایی براساس روش پارامتری ۸۵%

۲۰۱۰

باسل

نقدینگی

تحلیل پوششی داده‌ها