برتری مدل CCR نسبت به سایر مدل‌های DEA برای ارزیابی عملکرد، نوع مالکیت و بالاخره نتایج متفاوت دیگر بیان شده از جانب محققان دیگر اشاره شده است.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

۲۰۱۲

مونتینو

نقدینگی

مدل رگرسیون چندگانه

بحران، تغییرات قابل توجهی را بر ساختار عوامل تعیین کننده نقدینگی بانک به ارمغان میآورد.

۲۰۱۳

سلمان

نسبت داراییهای نقدشونده به کل داراییها، نسبت تأمین مالی به سپرده ها

تحلیل یک متغییره و تجزیه چندگانه

مدل کسب وکار بانکهای اسلامی در طول زمان در حال تغییر و در حال حرکت در جهت دستیابی به ریسک نقدینگی بیشتر میباشد.

۲۰۱۳

سلیمان و همکاران

مدیریت تقدینگی

تجزیه و تحلیل داده های پانل

متغیرهای کنترلی اقتصاد کلان رفتار بانکداری اسلامی در مدیریت تقدینگی را تحت تأثیر قرار داده و مدیریت نقدینگی توسط عوامل مشخص بانکی و چرخه اقتصادی شکل گرفتهاند.

۲۰۱۳

آقبادا و اسوژی

مدیریت نقدینگی و عملکرد بانکداری

تحلیل یک متغییره و تجزیه چندگانه

مدیریت نقدینگی کارآمد یک بانک به صورت قابل توجهی تحت تأثیر سرمایه بکار گرفته شده در آن بانک بوده و تأثیری مثبت بر روی سودآوری آن دارد

فصل سوم:
روش تحقیق
فصل سوم :
روش تحقیق
۳-۱) مقدمه
روش تحقیق در این فصل مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور روش کلی یا نوع تحقیق بر مبنای ۴ مورد از معروف ترین معیارهای طبقه بندی تحقیقات بیان شده است. پس از آن به تعریف جامعه آماری یا گستره مکانی تحقیق که افراد حقوقی یا حقیقی مورد مطالعه در ارتباط با متغیرهای تحقیق تعریف شده است. روش مطالعه جامعه آماری از جهت دامنه شمول افراد به عنوان کلیت یا سرشماری، مطالعه بخشی یا نمونه گیری و روش مورد استفاده در این مورد بحث شده است. ابزارها و روش های گردآوری داده های عملکردی و غیر عملکردی به دست آمده از مطالعه اسناد و مدارک مربوط به داده های تاریخی به ادامه بحث اختصاص یافته است. پایان بخش فصل حاضر، ابزار و روش های تجزیه و تحلیل داده ها مشتمل بر روش های آماری و غیر آماری نظیر تحلیل پوششی داده ها مبتنی بر برنامه ریزی خطی، مدل تحقیق یا چارچوب تعریف و اندازه گیری متغیرها و تعیین رابطه بین آن ها، و در نهایت نرم افزارهای مورد استفاده در گردآوری، پردازش یا تحلیل داده ها جهت تحلیل کارآیی یا تحلیل همبستگی بین نتایج کارآیی و میزان جذب سپرده ها مورد بحث واقع شده است.
۲-۳-روش کلی تحقیق