روش کلی این تحقیق را میتوان از چهار جهت به شرح ذیل مشخص کرد:

  1. از جهت هدفاین تحقیق به دنبال طرح نظریه الگو یا ابزار جدید نبوده بلکه به دنبال به کارگیری روش‌ها و مدل‌های موجود مربوط به ارزیابی عملکرد در قلمرو تحقیق در راستای اندازه گیری کارآیی شعب و عوامل موثر برآن مبتنی بر آن بهبود عملکرد در قلمرو تحقیق بوده است، بدین لحاظ میتوان این تحقیق را از نوع تحقیقات کاربردی نامید.
  2. از جهت روش استنتاجاز آن جهت که از طرفی جامعه آماری در این تحقیق به طوری که متعاقباً مورد بحث قرار گرفته بر نمونه آماری منطبق و از طرف دیگر در اندازه گیری کارآیی از مدل سازی ریاضی بهره گرفته شده است. بر همین مبنا طی استنتاج، هدف تعمیم و تسری نتایج نبوده و ابزارهای مورد استفاده از نوع توصیفی و به عبارتی روش استنتاج توصیفی بوده است.
  3. از جهت طرح تحقیقبا عنایت به اینکه داده های آماری مورد استفاده در این تحقیق دادهای عملکردی مربوط به آخرین مقاطع زمانی دوره ای بوده و به طور کلی بازه زمانی گذشته میباشد طرح تحقیق از نوع پس رویدادی، گذشته نگر یا توصیفی- تحلیلی مبتنی بر تجربیات گذشته میباشد.
  4. از جهت ماهیت داده ها و روش هاداده های آماری و متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق غیر کیفی و در تعیین اندازه گیری کارایی و سنجش تاثیر آن بر جذب سپرده های شعب از روش های کمی مدل سازی ریاضی و تحلیل همبستگی کمی استفاده شده است، بنابراین روش کلی یا نوع تحقیق از جهت ماهیت و نوع داده ها و روش های مورد استفاده از نوع “کمی” یا “غیر قضاوتی” بوده است.
  5. برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

۳-۳- تعریف جامعه آماری
در این تحقیق جامعه آماری عبارت از شعب بانک کشاورزی در سطح استان اصفهان که داده‌های عملکردی آن‌ ها قابل دسترسی بوده، و قابلیت مقایسه با یک دیگر را از جهت اهداف و کم و کیف‌عملکرد داشته‌اند، تعریف شده‌است. این شعبه ها با عنایت به محدودیت دسترسی به داده‌های عملکردی و قابلیت مقایسه محدود به ۱۵۰ شعبه‌شده که به دلیل محدودیت محرمانه بودن داده‌ها، و تعهد اخلاقی محقق آن ها را با کد‌های ۵۰۰۱ تا ۵۰۵۰ کد بندی شده است. یادآور می شود این کدها هیچ ربطی به کدهای تعریف شده سیستم بانکی ندارد. داده‌های عملکردی این شعبه‌های استانی بانک کشاورزی، مبتنی بر داده‌های تاریخی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ گرد‌آوری شده است.
محدودیتی که در انتخاب تعداد شعب مورد مقایسه لحاظ شده، این است‌که تعداد شعبه ها یا واحدهای مورد مقایسه باید اقلا سه برابر مجموع تعداد داده‌ها و ستاده‌ها باشد. که این قاعده در تحقیق حاضر نیز رعایت خواهد شد. در این تحقیق مرزهای جامعه آماری به دلیل محدودیت دسترسی به داده‌های‌تاریخی قابل اتکا به صورت‌زیر تعریف شده‌اند:
یک) بازه زمانی: سال‌مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳٫
ب) قلمرو مکانی: استان اصفهان و در نتیجه شعبه های استانی بانک کشاورزی در این استان که در محدوده‌زمانی تحت بررسی‌داده‌های عملکردی آن‌ ها قابل دستیابی باشد.
ج) قابلیت مقایسه: به جهت حساسیت روش تحلیل پوششی داده ها به داده های افراطی یا عملکردهای تخصصی، سرپرستی ها و شعب واقع در روستاها و شهرهای کوچک که متاثر از محدودیت جمعیتی یا زمینه فعالیت، شعب با عملکردهای افراطی یا نقاط پرت حذف شده اند.
۴-۳- حجم نمونه و کفایت آن
در اجرای تحقیق حاضر به منظور تعیین ارتباط بین متغیرها و پردازش و تحلیل داده ها از روش بهینه سازی ریاضی و در نتیجه استنتاج توصیفی بهره گرفته شده است، بنابراین حجم نمونه آماری یا n منطبق بر حجم جامعه آماری یا N بوده و برابر با ۵۰ می باشد. حجم یاد شده در تعریف جامعه آماری و مرزهای آن در بند قبل منطبق بر حجم جامعه آماری تعیین شده است. بنابراین تعیین حجم نمونه آماری با بهره گرفتن از فرمول ها یا جداول آماری به منظور تعیین حجم نمونه آماری مد نظر قرار نگرفته است.
۵-۳- روش نمونه گیری
به جهت حساسیت روش تحلیل پوششی داده ها به جهت قابلیت‌کافی داده‌ها، و تکیه بر روش مدل سازی ریاضی در تحلیل کارآیی کل آن‌ ها به “روش سرشماری” انتخاب شده و از نمونه‌گیری‌تصادفی استفاده‌ای به عمل نیامده است.
علاوه بر این از آنجا که تحقیق حاضر به مدل سازی پرداخته و در نتیجه از روش استنتاج توصیفی استفاده شده است ،نمونه گیری وجود نداشته واطلاعات کل جامعه مشتمل برشعب منتخب دربازه تحت قلمرو این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته وجامعه ونمونه برهم منطبق بوده اند.
۶-۳- روش های گردآوری داده ها
در این تحقیق بسته به مورد از روش‌های زیر جهت‌گرد‌آوری داده‌ها بهره‌گرفته شده‌است:
بهمنظور گردآوری مبانی‌نظری و پیشینه‌تحقیقات مربوط که در ایران یا سایر کشورها در ارتباط با متغیرها، نحوه اندازه‌گیری، و روابط بین آن‌ ها از مطالعه کتابخانه ای استفاده شده است. از روش جستجوی اینترنتی برای‌تکمیل پیشینه تحقیق علاوه بر مطالعه کتابخانه ای بهره گرفته شده است.
از روش مطالعه اسناد و مدارک نیز برای تهیه داده‌های تاریخی مربوط به پارامترهای منظور شده در مدل مربوط به جامعه یا نمونه آماری، کمک گرفته‌ شده است. در تکمیل نقایص داده ها و تعیین نقاط پرت و مبتنی بر آن تعریف مرزهای جامعه آماری روش مصاحبه تخصصی مورد استفاده قرار گرفته است.
۷-۳- ابزار گرد آوری داده ها
در انجام این تخقیق مبتنی بر نوع روش‌گرد‌‌آوری از ابزار های زیر بسته به مورد استفاده‌ شده است.
فیش:که از آن جهت ‌ثبت، مستند‌سازی، و ارجاع مبانی‌نظری و پیشینه به دست‌آمده از مطالعه‌کتابخانه‌ای استفاده‌ شده است.
چک لیست: از این ابزار به منظور ثبت داده های مورد تحقیق در مصاحبه تخصصی یا کنترل داده ها مورداستفاده قرار گرفته است.
جدول‌تلخیص‌داده‌ها: این ابزار در راستای تلخیص‌ داده‌های ‌تاریخی یا نتایج پردازش داده‌های‌عملکردی کمی بهره‌گرفته شده است.
۸-۳-پایایی واعتبارابزارتحقیق
در راستای افزایش دقت و پایایی سنجش و گردآوری داده ها از روش های ذیل بسته به مورد استفاده شده است:
۱) استفاده از اسناد ممیزی شده: مانند گزارش های ممیزی شده و مورد تایید سرپرستی استان که در گردآوری داده های عملکردی شعب بانکی مورد مطالعه به عنوان جامعه آماری مد نظر قرار گرفته است.
۲) استفاده از ابزار موازی: که در گردآوری از داده ها ازشعب و سرپرستی های شهرستان و استان مورد استفاده واقع شده است.
۹-۳-روش های تجزیه وتحلیل داده ها
در انجام این تحقیق از ابزار و روش‌های ذیل در زمینه پردازش و به عبارتی تجزیه و تحلیل‌داده‌های گردآوری شده استفاده شده است:
یک) روش‌های‌آماری:
این روش‌ها جهت پردازش داده‌های‌تاریخی‌اولیه، یا نتایج به دست آمده در تحلیل، به کارگرفته‌شده و عبارت‌اند از:
۱) روش های‌توصیف
ی: 
که در توصیف‌داده‌ها یا نتایج‌مورد استفاده قرارگرفته شده است و مشتمل بر نمودارهای پراکندگی و پارامترهای‌آماری اساسی شامل: میانگین، انحراف‌معیار[۵۶]، ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد، کوچک و بزرگ‌ترین مقدار می‌باشند.
۲) روش‌های‌تحلیلی: در این تحقیق به جهت استفاده از روش سرشماری در گردآوری داده‌ها و به عبارتی عدم استفاده از نمونه‌تصادفی، روش‌اسنتاج‌آماری‌توصیفی بوده، و روش های‌استقرا یا تحلیل‌آماری، نظیر برآورد فاصله‌ای یا آزمون‌فرض، قابل‌استفاده نخواهد بود. استفاده از روش مدل ‌سازی ریاضی نیز دلیل دیگری براین امر بوده‌است. چرا که فرایند‌بهینه‌سازی و مدل‌سازی مربوط به تحلیل پوششی داده ها به ازای داده‌های مورد‌استفاده نتیجه‌گیری شده و با تغییر در داده‌ها، جواب می‌تواند متفاوت باشد.
۳) تحلیل همبستگی: از این روش برای تعیین ارتباط متقابل بین سپرده های جذب شده مورد انتظار و اندازه کارایی شعب استفاده شده است. بدین منظور الف) اندازه کارایی شعب با مدل تحلیل پوششی داده ها محاسبه شده که به ازای هر شعبه عددی بین صفر و یک یا بر حسب درصد بین صفر تاصد محاسبه شده، ب) با بهره گرفتن از رگرسیون که در آن جذب سپرده به عنوان متغیر وابسته و نهاده ها به عنوان متغیرهای مستقلند تابع براورد سپرده مورد انتظار بدست آمده، ج) بعد از براورد ها و غیرپارامتری شدن رابطه رگرسیون با جایگزینی نهاده ها به ازای هر شعبه مقدار متغیر وابسته یا سپرده جذب شده به عنوان سپرده مورد انتظار محاسبه گردیده است و د) با بهره گرفتن از ضریب همبستگی ارتباط بین جذب سپرده مورد انتظار و اندازه کارایی تحلیل شده است.
دو) برنامه ریزی خطی: