از این روش بهینه سازی ریاضی جهت تحلیل کارایی مشتمل بر تعیین اندازه های کارآیی شعب، رتبه بندی شعب، تحلیل فاصله بین عملکرد واقعی و مورد انتظار استفاده شده است.
سه)تحلیل محتوی:
از این روش در راستای پردازش‌داده‌های مربوط به ادبیات‌تحقیق که به روش‌کتابخانه‌ای یا کاوش‌اینترنتی گردآوری شده‌اند، استفاده شده است. بر مبنای این روش‌تحلیل، دسته‌بندی داده‌های‌کیفی مبتنی بر مشترکات، یا مقایسه اختلاف و اشتراک موارد و به عبارتی جمع‌بندی آن‌ ها صورت گرفته است.
یا مقایسه اختلاف و اشتراک موارد و به عبارتی جمع‌بندی آن‌ ها صورت گرفته است.
چهار) مدل تحقیق:
چارچوب کلی روابط بین متغیرها در قالب مدل‌زیر است:
الف) رابطه‌کلی:
Eij = f(x1j, x2j, x3j, x4j,y1j, y2j)
ب) تعریف متغیرها
متغیرهای مورد استفاده در رابطه‌کلی به صورت زیر تعریف شده‌اند:
Ekj: اندازه‌کارایی به‌دست‌آمده از مدل iام شعبه jام و
k: 1و۲و۳ و ۴ j: 1و ۲و … و ۲۵۰
x1j: نهاده‌اول یا هزینه اداری شعبهjام بر حسب میلیون ریال
x2j: نهاده‌دوم یا یا هزینه متفرقه شعبه jام بر حسب میلیون ریال
x3j: نهاده‌سوم یا هزینه پرسنلی شعبه jام بر حسب میلیون ریال
X4j: نهاده‌چهارم یا سود پرداختی توسط شعبه jام بر حسب نفر
y1j: ستانده‌اول یا تسهیلات اعطایی توسط شعبه jام بر حسب میلیون ریال
y3j: ستانده‌دوم یا سپرده های جذب شده شعبهjام به میلیون ریال
ج) رابطه بین‌متغیرها:
جهت تعیین ارتباط بین متغیرها سه نوع رابطه ریاضی مورد استفاده قرار گرفته است، که عبارتند از:
رابطه اول:
Y2j = (x1j, x2j, x3j, x4j )
که در آن y2j مقدار واقعی ستانده دوم یا میزان سپرده های جذب شده شعبه jام و y2j* مقدار براوردی یا مورد انتظار ستانده دوم شعبه استانی بانک کشاورزی jام است، که از رابطه‌رگرسیونی زیر با جای گذاری نهاده‌های شعبه jام به دست می آید.
Y2j = α۱ + β۱ x1j + β۲ x2j + β۳ x3j+ β۴ x4j
که در رابطه α۱، β۱، β۲ و β۳و۴β پارامترهای برآاوردی به کمک روش‌های‌رگرسیونی است.
y2j* میزان جذب سپرده مورد انتظار و به عبارتی مقدار براوردی یا مورد انتظار ستانده دوم شعبه استانی بانک کشاورزی jام است که پس از به دست آوردن معادله پارامتریک مذکور در رابطه اول، به ازای مقادیر واقعی نهاده ها به دست آمده است.
رابطه‌دوم:
E3j = max (z) = z0 j=0
s.t:
y1oz0 – ≤۰ ستانده‌اول
y2oz0 – ≤۰ ستانده‌دوم
≤x1o نهاده‌اول
≤x2o نها‌ده‌دوم
≤x3o نهاده‌سوم
≤x4o نهاده‌چهارم
= ۱
≥۰ j= 1… n
نماد o در این رابطه نشان دهنده شعبه بانک مورد ارزیابی است، که ۱ تا n خواهد بود، و در ارزیابی هر یک از شعب استانی بانک کشاورزی به ازای کد شعبه و داده های عملکردی آن مصداق یافته است.
z0: اندازه‌کارایی به ازای واحد مورد‌ارزیابی مورد‌نظر بوده، که با حل‌ مدل‌خطی فوق‌الذکر به دست می‌آید.