۱

۲۵۲۲

پلیس راه

۷۳

۲۶۸۱

یزدل

۲

۵۴۲۸

ارزی

۷۴

۲۶۵۱

گارماسه

۳

۵۴۵۶

بهارستان

۷۵

۲۵۵۵

ولی عصر

۴

۲۵۹۹

شهدا اصفهان

۷۶

۲۶۸۵

دستگرد

۵

۲۶۰۱

امیرحمزه

۷۷

۲۶۷۸

خالدآباد