• گستردگی قلمرو تحقیقبانک کشاورزی ایران یکی از بانک های تخصصی در ایران است که شعب آن در سراسر کشور و حتی در شهرها و بخش های کوچک گسترده بوده و با انبوهی از شعب( بالغ بر ۲۰۰۰ شعبه) در زمینه های متنوعی از جمله اعطای تسهیلات حمایتی از بخش کشاورزی ارائه خدمت می نماید. ارزیابی این سازمان گسترده و ارائه وضعیت از کارآمدی شعب و رهنمودهای کاربردی به منظور بهبود عملکرد اهمیت انجام این تحقیق را بیان می کند.
 • حمایت از تحقیقموضوع تحقیق حاضر از موضوعات مورد حمایت پایان نامه ای و اولویت های پژوهشی مورد حمایت در قلمرو تحقیق است. این امر می تواند محقق را در دستیابی به داده های عملکردی که به راحتی در معرض عموم قرار نمی گیرد، یاری دهد.
 • ۴-۱- اهداف تحقیق
  مبتنی بر موضوع تحقیق هدف کلی یا اصلی تحقیق تعریف و با تجزیه آن اهداف فرعی به شرح ذیل تعریف شده است:
  هدف اصلی:
  تعیین تاثیر اندازه کارآیی مالی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان بر میزان جذب سپرده های مورد انتظار آن ها
  اهداف فرعی:

  1. ارزیابی کارایی مالی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها در بازه زمانی مورد مطالعه
  2. برآورد میزان جذب سپرده های مورد انتظار با بهره گرفتن از روش اقتصاد سنجی یا رگرسیونی
  3. تعیین تاثیر کارآیی مالی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان بر میزان جذب سپرده های مورد انتظار آن ها
  4. رتبه بندی شعب مورد ارزیابی بر مبنای کارآیی رتبه ای هر یک از شعب بانک
  5. شناسایی عوامل مؤثر بر کارآمدی یا ناکارآمدی شعب مورد بررسی
  6. ارائه رهنمودهای اجرایی جهت بهبود عملکرد و کارآمدی شعب

  ۵-۱-سوالات تحقیق
  تحقیق حاضر در راستای پاسخ به سوالات زیر به انجام رسیده است:
  پرسش اصلی:
  کارآیی مالی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان چه تاثیری بر میزان جذب سپرده های مورد انتظار آن ها دارد؟
  سوالات فرعی:

  1. اندازه کارایی مالی هریک از شعب بانک کشاورزی در صورت استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها چقدر است ؟
  2. میزان جذب سپرده های مورد انتظار هر یک از شعب مورد بررسی در صورت استفاده از روش اقتصاد سنجی یا رگرسیونی چقدر است؟
  3. کارآیی مالی شعب تحت بررسی بر میزان جذب سپرده های مورد انتظار شعب تحت بررسی چه تاثیری دارد؟
  4. رتبه هر یک از شعب بانک کشاورزی استان اصفهان در قیاس با دیگر شعب بر مبنای ارزیابی کارآیی رتبه ای چقدر است؟
  5. عوامل موثر بر ناکارآمدی هر یک از شعب ناکارآی بانک کشاورزی در استان اصفهان کدام اند؟

  ۶-۱-فرضیات تحقیق
  در این تحقیق از طرفی جهت گردآوری داده‌ها از سرشماری یعنی مطالعه همه شعب بانک کشاورزی استان و به عبارتی کلیه اعضا جامعه آماری تعریف استفاده شده است. بنابراین در گردآوری داده ها از نمونه گیری تصادفی بهره گرفته نشده است. علاوه بر این به منظور محاسبات و تحلیل کارآیی از روش ریاضی تحلیل پوششی داده ها استفاده نموده است. لذا تحقیق حاضر به لحاظ روش استنتاج، از روش توصیفی بهره گرفته و به دنبال تعمیم یا تسری نتایج با بهره گرفتن از روش استقراء نظیر آزمون فرضیه و برآورد فاصله ای نبوده است. بر مبنای این واقعیت هدف اساسی این تحقیق پاسخ به سوالات مطرح شده دربند قبل بوده و لذا طرح فرضیه و پذیرش یا رد آن، در این تحقیق مصداقی ندارد.
  ۷-۱- تعریف عملیاتی واژه ها:
  در این بخش از کلیات تحقیق مهم ترین واژه هایی که در عنوان یا پرسش های تحقیق مطرخ شده، به طور عملیاتی و مفهومی تعریف شده است. در این تعاریف معنای مورد استفاده از آن در تحقیق مد نظر گرفته و حتی الامکان به شکل قابل اندازه گیری شده است:
  مطالعه تطبیقیعبارت است از نوعی روش تجزیه و تحلیل که در آن به صورت مقایسهای دو یا چند روش، دو یا چند جامعه آماری و …. مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  ارزیابی عملکرد (Performance Evaluation): سنجش عملکرد سازمان در فواصل معین و به عبارتی مشخص کردن نقاط ضعف و قوت نسبت به وظایف تدوین شده برای آن است.
  کارایی(Effeciency): اندازه ای نسبی بین صفر تا یک که بر مبنای ستانده ها یا نهاده های مورد انتظار و عملکرد واقعی واحدهای تصمیم گیری بر مبنای ارزیابی کمی مقایسه ای بین شعب استانی بانک کشاورزی در قیاس با دیگر شعب تعیین خواهد شد.
  کارایی مالی(Financial Effeciency): اندازه ای نسبی بین صفر تا یک که بر مبنای ستانده ها یا نهاده های مورد انتظار مالی و عملکرد واقعی واحدهای تصمیم گیری، با بهره گرفتن از هریک از روش های تحلیل پوششی داده ها یا اقتصاد سنجی تعیین شده و به هر یک از شعب تحت بررسی بانک کشاورزی استان اصفهان نسبت داده شده است.
  روش تحلیل پوششی داده‌ها (Data Envelopment Analysis):نوعی مدل سازی ریاضی است که به اختصار تحلیل پوششی داده‌ها یا DEA خوانده شده و به معنی روشی از ارزیابی عملکرد است که در آن تابع تولید بر مبنای نقاط افراطی و ترکیب خطی آن‌ ها به عنوان تابع مرزی که داده‌ها را پوشش میدهد مبنای ارزیابی عملکرد قرار میگیرد. بر مبنای این روش بدون نیاز به پیش فرض نسبت به شکل تابع یا اختصاص ضریب ارزشی به داده‌ها و ستاده ها بر مبنای پیش داوری‌های ذهنی یا قضاوتی، اندازه کارایی به عنوان نسبت مجموع ارزش ستاده ها به ارزش داده‌ها به عنوان عددی بین ۱-۰ یا بر حسب درصد بین ۱۰۰-۰ بیان می‌شود.
  واحد تصمیم گیری (Decision making unit):یک واحد تصمیم گیری DMU نهادی است که مسئول استفاده از منابع (داده‌ها) به منظور تولید ستانده‌ها می‌باشد. در این تحقیق هر شعبه استانی بانک کشاورزی که با دیگر شعب بانک مورد مقایسه قرار میگیرد یک DMU تلقی می‌گردد.
  عملکرد (Performance): در این تحقیق به معنی میزان به‌کارگیری هر یک از منابع (داده‌ها) و ایجاد نتایج (ستاده ها) توسط هر یک از شعب در قلمرو زمانی تعریف شده می‌باشد.

  برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.