فلاورجان

۱۱

۲۵۰۴

اصفهان

۸۳

۲۶۸۷

جندق

۱۲

۲۵۴۸

دانشجو

۸۴

۲۵۰۹

شهرضا

۱۳

۴۸۲۵

حکیم نظامی

۸۵

۲۵۲۱

بازارنجف اباد

۱۴

۴۸۹۸

ارتش

۸۶

۲۶۷۷

تره بارنجف اباد

۱۵

۲۵۷۱

شیخ صدوق اصفهان

۸۷