۲۶۰۷

مهاباد

۱۶

۲۶۸۴

گرگاب

۸۸

۲۶۲۲

اسفرجان

۱۷

۲۶۰۸

امیرکبیر خمینی شهر

۸۹

۲۵۸۷

چرمهین

۱۸

۲۵۶۶

بوستان سعدی

۹۰

۲۵۶۷

تیران

۱۹

۲۵۹۸

رهنان

۹۱

۲۶۸۹

حسن آبادجرقویه

۲۰

۲۵۹۴

پیربکران