۹۲

۲۶۲۶

تره بارشهرضا

۲۱

۲۶۲۱

شهداسمیرم

۹۳

۲۵۱۷

گلپایگان

۲۲

۲۵۴۱

زرین شهر

۹۴

۲۵۰۲

اردستان

۲۳

۲۵۱۱

فریدن

۹۵

۲۶۶۶

دیزیچه

۲۴

۲۵۸۹

خوراسگان

۹۶

۲۵۲۷

سمیرم

۲۵

۲۶۸۵