هرند

۹۷

۲۵۴۶

بوئین

۲۶

۲۶۹۷

احمدآباد

۹۸

۲۵۱۶

لارگان

۲۷

۲۶۱۶

شریعتی

۹۹

۲۵۶۹

تره باراصفهان

۲۸

۵۲۵۱

شمس ابادی

۱۰۰

۲۵۵۱

چادگان

۲۹

۲۶۴۲

دامنه

۱۰۱

۲۶۹۲

جندان

۳۰