۳۵

۲۶۶۲

گوگد

۱۰۷

۲۵۸۴

تره بارکاشان

۳۶

۲۵۲۵

خمینی شهر

۱۰۸

۲۶۰۶

بلوارمعلم

۳۷

۲۶۰۹

درچه

۱۰۹

۲۶۲۷

امام شهرضا

۳۸

۲۶۶۵

طالخونچه

۱۱۰

۲۶۵۴

راوند

۳۹

۲۵۴۷

منوچهری

۱۱۱

۲۵۵۶

نوش اباد