۴۰

۲۶۵۲

ابوزیدآباد

۱۱۲

۲۶۵۹

سعیدآباد

۴۱

۲۶۴۶

قهدریجان

۱۱۳

۲۵۸۵

قمصر

۴۲

۲۶۹۴

کفران

۱۱۴

۲۶۸۲

محمد هلال

۴۳

۲۵۷۴

بازارقنادها

۱۱۵

۲۶۹۹

جهاد

۴۴

۲۵۹۱

زینبیه

۱۱۶

۲۶۶۱

گلشهر