گز

۵۰

۲۶۱۱

پوده

۱۲۲

۲۶۱۴

ورنامخواست

۵۱

۲۵۹۵

زیار

۱۲۳

۲۶۰۵

افوس

۵۲

۲۵۲۹

وحدت آباد

۱۲۴

۲۶۴۹

بهاران

۵۳

۲۵۶۱

خوروبیابانک

۱۲۵

۲۶۴۴

خمسلو

۵۴

۲۵۹۶

کرکوند

۱۲۶