۲۵۸۲

کاشان

۵۵

۲۶۷۲

منتظری

۱۲۷

۲۵۲۸

فریدونشهر

۵۶

۲۵۴۹

بادرود

۱۲۸

۲۶۲۵

کهرویه

۵۷

۲۵۷۶

شاهین شهر

۱۲۹

۲۵۸۶

رجایی

۵۸

۲۶۷۹

رزوه

۱۳۰

۲۶۴۷

طاد

۵۹

۲۶۷۱

چوپانان