۲۵۴۲

دهاقان

۱۴۱

۲۶۰۷

رحمت آباد

۷۰

۲۵۵۴

سفید شهر

۱۴۲

۲۶۵۶

اژیه

۷۱

۲۵۹۲

کارخانه پنیر

۱۴۳

۲۶۱۹

شیخ صدوق سمیرم

۷۲

۲۵۲۲

نایین

۱۴۴

۲۵۱۲

اسکندری

از این تعداد دو شعبه به دلیل عدم جذب سپرده و لذا فقدان قابلیت با مقایسه با دیگر شعب از شعبات مورد ارزیابی حذف و شعبات باقی مانده بر مبنای یک نظم خاص مرتب و با کدهای ۵۰۰۱ تا ۵۱۴۲ کدبندی گردیده اند. به طوری که قبلا هم گفته شد این کدها هیج ربطی به کدهای رسمی اولیه نداشته و صرفا به منظور محرمانه ماندن اطلاعات شعب بانک و رعایت امانت داری حسب تعهدی که شده است، با منطق خاصی کدبندی شده اند.
۴-۳) توصیف یافته ها
در این بخش در ابندا نهاده‌ها و ستانده‌های مورد مطالعه، در ارزیابی‌کارایی‌شعب بانک کشاورزی استان اصفهان بر مبنای کدبندی تعریف شده در توصیف جامعه‌آماری ذکر شده است.
الف) تعریف نهاده ها و ستانده ها:
تعریف نهاده ها و ستانده های شعب بانک کشاورزی استان مورد مطالعه در ارزیابی کارآیی طی جدول شماره۲-۴ خلاصه شده است:
جدول شماره ۴-۲: توصیف متغیرها