شرح

مقیاس اندازه گیری

نوع متغیر

وضعیت در ارزیابی

تعداد کارکنان

نفر

کمی

نهاده اول

هزینه جاری سالیانه

میلیون ریال

کمی

نهاده دوم

سود پرداختی به سپرده ها طی سال

میلیون ریال

کمی

نهاده سوم

معوقات بانکی

میلیون ریال

کمی

نهاده چهارم

درآمد اعطای تسهیلات

میلیون ریال

کمی

ستانده اول

جذب سپرده طی سال