نتایج تحقیق

۱۳۷۷

برهانی

نیروی انسانی ، مانده خالص دارایی های ثابت و مانده سپرده ها

نگرش واسطه ای و روش ناپارامتری

متوسط کارایی بانک های تجاری در ایران ۷۳% است و همبستگی زیادی بین سود و زیان و اندازه شعب وجود دارد

۱۳۷۹

ختایی و عابدی فر

تعداد کارکنان ، دارایی ثابت ، حجم سپرده های قرض الحسنه ، سپرده ها

با نگرش واسطه ای و روش پارامتری آماری

متوسط کارایی ۸۰% است و کارایی ، رابطه ی منفی با تسهیلات اعطایی در قالب مضاربه ، مشارکت مدنی و نیروی کار با تحصیلات لیسانس دارد. و کارایی رابطه مثبت با اندازه بانک و نسبت شعبه های مستقر در تهران دارد.

۱۳۸۱

کریمی

شامل نیروی کار ، اجاره به شرط تملیک ، فروش اقساطی ، مشارکت مدنی ، مبادله ، معاملات سلف ، سرمایه دفتری ، سپرده های جاری و پس انداز ، سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت

نگرش واسطه ای و روش پارامتری آماری

متوسط کارایی نیروی کار ۷۵% است و صنعت بانکداری در ایران قابلیت افزایش خدمات بانکی با همین تعداد نیروی کار را دارد.

۱۳۸۲

آذر

عملکرد مدارس

تحلیل پوششی داده ها

روش تحلیل پوششی داده‌ها به ادبیات اقتصادی اضافه گردید.

۱۳۸۲

قبادی

تعداد پرسنل ، حجم سپرده های بانکی و دارایی ثابت به عنوان نهاده و سرانه هزینه پرسنلی

روش ناپارامتری (DEA) و پارامتری (SFA)

میانگین کارایی بانک های تجاری ۵۷% ، تخصصی ۳۷% و خصوصی ۷۶% می باشد و در روش SFA ، میانگین کارایی بانک های تجاری ۲۴% ، تخصصی ۳۰% و خصوصی ۵۲% است.

۱۳۸۳