عظیمی حسینی

کارایی فنی و اقتصادی بانک ها

نگرش واسطه ای و روش ناپارامتری

بانک های تخصصی از لحاظ کارایی فنی ، تخصیصی و اقتصادی نسبت به بانک های تجاری از وضعیت بهتری برخوردارند.

۱۳۸۶

حسینی و سوری

هزینه کل متغیر وابسته ، میزان تسهیلات اعطایی، حجم سپرده بانکی ، تعداد شعب نهاده ها

نگرش واسطه ای و روش پارامتری آماری

کارایی صنعت بانکداری در ایران ۸۷% و کارایی بانک های تجاری و تخصصی به ترتیب ۸۷%  و ۸۷% است و بانک ملت در بین بانک های تجاری و بانک توسعه صادرات در بین بانک های تخصصی از بهترین کارایی برخوردار هستند و با کاهش اندازه بانک و افزایش تعداد شعب، کارایی افزایش می یابد.

۱۳۸۸

کاوه ،‌مجتبی

سرمایه ، تعداد پرسنل ،میزان سپرده ها و هزینه های عملیاتی نهاده و بازده دارایی و کارمزدها و درآمد سرمایه گذاری ها

روش DEA

تنها ۴ بانک کارا بودند و بانک های خصوصی با میانگین کارایی ۸۷% بالاترین کارایی را دارند و سپس بانک های خارجی با میانگین ۷۲% و بانک های دولتی با میانگین کارایی ۵۱% می باشند.

۱۳۸۸

رستمیان و حاجی بابایی

ریسک نقدینگی

روش تحلیل روند آزمون کاکس – استوارت

ریسک نقدینگی طی دوره مورد بررسی ، نزولی بوده است.

۱۳۸۹

موسویان و کاوند

حجم نقدینگی

روش توصیفی

به علت نبود ابزارهای کافی برای مدیریت نقدینگی، حجم بالایی از نقدینگی را نگهداری میکنند که این امر هزینه فرصت بالایی برای آنها ایجاد میکند، و در نهایت، بازدهی بانک را پایین میآورد.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

۱۳۹۰

همتی و اسماعیل نژاد

حجم نقدینگی

روش توصیفی

شکاف نقدینگی بانک در بازههای زمانی زیر یک سال مثبت و در فواصل بالای یک سال به علت سررسید شدن سپرده های بلندمدت منفی است.