دانلود پایان نامه

بارون و کنی (1986)، استفاده شد. این مراحل عبارتند از: 1-رگرسیون همزمان متغیر درون زاد (اهمال کاری شغلی) روی متغیر برون زاد (ویژگی های شغلی) 2-رگرسیون همزمان متغیر واسطه ای (انگیزش شغلی) روی متغیر برون زاد (ویژگی های شغلی) 3-رگرسیون همزمان متغیر درون زاد (اهمال کاری شغلی) روی متغیر برون زاد (ویژگی های شغلی) و واسطه ای (انگیزش شغلی) 4-مقایسه مرحله یک و سه؛ چنانچه ضرایب رگرسیون متغیر برون زاد (ویژگی های شغلی) از مرحله یک به سه کاهش یابد نشان از نقش واسطه‌ای متغیر واسطه (انگیزش شغلی) بین متغیرهای مذکور و اهمال کاری شغلی است.
فصل چهارم
یافته های پژوهش
4-1- مقدمه :
در این فصل یافته های پژوهش جهت بررسی فرضیه پژوهش ارائه می شود. در این راستا، یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش، ماتریس همبستگی صفر مرتبه متغیرهای پژوهش، جداول رگرسیونی و دیاگرام های مربوطه برای بررسی نقش واسطه ای متغیر انگیزش شغلی در رابطه بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی ارائه می شود.
4-2-یافته های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش:
در جدول 4-1 شاخصهای توصیفی شامل میانگین،انحراف معیار،حداقل و حدا‌کثر نمره، برای متغیرهای پژوهش آورده شده است.
جدول شماره 4-1: شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرها
میانگین
انحراف معیار
حداقل نمره
حداکثر نمره
اهمال کاری شغلی
49/49
79/5
31
67
تنوع مهارت
09/12
29/2
6
21
هویت وظیفه
24/12
24/2
6
18
اهمیت وظیفه
68/12
30/2
8
20
استقلال
92/11
20/2
6
18
بازخورد
22/12
19/2
6
20
انگیزش شغلی
37/49
64/4
38
67
4-3-ماتریس همبستگی صفر مرتبه متغیرهای پژوهش:
به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش (ویژگیهای شغلی، انگیزش شغلی و اهمال کاری شغلی) همبستگی مرتبه صفر این متغیرها محاسبه شد. ماتریس همبستگی این متغیرها در جدول 4-2 نشان داده شده است.
جدول 4-2- ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیر
1
2
3
4
5
6
7
1-اهمال کاری شغلی
1
2-تنوع مهارت
*21/0-
1
3-هویت وظیفه
**37/0-
01/0-
1
4-اهمیت وظیفه
**33/0-
06/0
**22/0
(006/0)
1
5-استقلال

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه با موضوع انعطاف پذیری شناختی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

**26/0-
07/0-
03/0-
13/0
1
6-بازخورد
*20/0-
00/0
02/0
80/0-
14/0
1
7-انگیزش شغلی
06/0
14/0
**31/0-
00/0
11/0
04/0-
1
*در سطح 01/0 و ** درسطح 001/>p معنی دار است
همان طورکه جدول 4-2 نشان می دهد، همبستگی اهمال کاری شغلی با همه ابعاد ویژگی های شغلی (تنوع مهارت، هویت وظیفه، اهمیت وظیفه، استقلال و بازخورد) منفی و معنادار است در حالیکه همبستگی این متغیر با انگیزش شغلی معنادار نبوده است. همچنین همبستگی انگیزش شغلی با ابعاد ویژگیهای شغلی به جز هویت وظیفه معنادار نبوده است.
4-4–جداول رگرسیونی و دیاگرام های مربوطه:
برای پاسخگویی به فرضیه های پژوهش از رگرسیون چندگانه به صورت متوالی همزمان1، مطابق با مراحل بارون و کنی2 (1986)، استفاده شد. این مراحل عبارتند از: 1- رگرسیون همزمان ابعاد ویژگیهای شغلی روی اهمال کاری شغلی2- رگرسیون همزمان ابعاد ویژگیهای شغلی روی انگیزش شغلی 3- رگرسیون همزمان انگیزش شغلی روی اهمال کاری شغلی با کنترل (ویژگیهای شغلی)4- مقایسه مرحله یک و سه؛ چنانچه ضرایب رگرسیون ابعاد ویژگیهای شغلی از مرحله یک به مرحله سه کاهش یابد نشان از نقش واسطه‌ای متغیر انگیزش شغلی بین متغیرهای مذکور و اهمال کاری شغلی دارد.
1-مرحله یک رگرسیون همزمان ابعاد ویژگیهای شغلی روی اهمال کاری شغلی
در این مرحله ابعاد ویژگی های شغلی در پیش بینی اهمال کاری شغلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحلیل در جدول 4-3 آورده شده است.
جدول4-3رگرسیون چندگانه ویژگیهای شغلی روی اهمال کاری شغلی

متغیرهای پیش بینی کننده
F
B
Beta
Sig.
R
R2
تنوع مهارت
68/14
(001/0P<)
55/0-
22/0-
200/0
58/0
34/0
هویت وظیفه
82/0-

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید