دانلود پایان نامه

) ؛( کاهن و گلسو 1997).
کاهن و گلسو (1997) طبقهبندی جدیدی از پرسشنامهی محیط آموزشی پژوهشی مشخص کردند. در این طبقهبندی، پرسشنامهی محیط آموزشی پژوهشی به دو مؤلفهی اصلی عوامل ساختاری و عوامل بین فردی تقسیم شد که نه مؤلفه ی قبلی با بهره گرفتن از تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل عاملی اکتشافی زیرمجموعهی این دو مؤلفهی اصلی قرار گرفتند؛ به عبارتی، مؤلفه های الگوها و رفتارهای مناسب تحقیقاتی (80/.)، تقویت مثبت و حمایت از پژوهش (86/.)، درگیری اولیه در فعالیتهای پژوهشی (80/.)، جستجوی علم و دانش به عنوان یک تجربه اجتماعی (87/.)، زیر مجموعهی عوامل بین فردی و تدریس مباحث آماری (54/.)، توجه به علایق دانشجو در یافتن ایدههای پژوهشی (74/.)، توجه به نواقص و مشکلات فعالیتهای پژوهشی (66/.)، تمرکز بر سبکهای متنوع پژوهشی (80/.) و کاربردی کردن علم (73/.) زیر مجموعهی عوامل ساختاری قرار گرفتند.
به منظور بررسی انگیزهی پژوهشی، کرامتی (1387)، در پژوهشی توصیفی تحت عنوان « بررسی رابطه بین رضایت اعضاء هیأت علمی از سیستم پژوهشی دانشگاه با انگیزهی پژوهشی آنان » که بر روی 122 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاههای آزاد، تربیت معلم و علوم پزشکی سبزوار انجام داد به این نتیجه رسید که بین رضایت اعضای هیأت علمی از سیستم پژوهش دانشگاهی و نگرش آنان به پژوهش ( انگیزه کیفی) و همچنین فعالیتهای پژوهشی انجام شده توسط اعضای هیأت علمی ( انگیزهی کمّی) رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه گام به گام نشان داد امکان استفاده اعضای هیأت علمی از شبکهی اینترنت پیش بینی مناسبی برای افزایش نگرش مثبت آنان به پژوهش (افزایش انگیزه ی کیفی) میباشد، همچنین در دسترس بودن پایان نامهها و تحقیقات صورت پذیرفته بیشترین سهم را در افزایش فعالیتهای پژوهشی اعضای هیأت علمی ( انگیزهی کمّی) دارد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامهی محقق ساختهی سنجش رضایت اعضاء هیأت علمی از سیستم پژوهشی دانشگاه بود که پایایی آن با بهره گرفتن از روش دونیمه کردن 830 و همسانی درونی با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرانباخ 77/. بدست آمد.

نتایج این پژوهش نشان دهندهی این مطلب است که برای افزایش انگیزه پژوهشی در یک محیط آموزشی، بایستی سازوکارهای دسترسی به منابع و پایگاه های اطلاعاتی و مجلات تخصصی به نحو مطلوبی فراهم گردد.
صالحی (1390) در پژوهشی تحت عنوان میزان و عوامل مؤثر بر خودکارآمدی و انگیزش پژوهشی دانشجویان بر اساس نظریهی شناختی- اجتماعی بندورا که بر روی 125 آزمودنی از بین دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد انجام داد به این نتیجه رسید که تجارب پیشین، تشویق دیگران، تجارب جانشین، اضطراب و نگرش با خودکارآمدی پژوهشی در ارتباط میباشند. صالحی(1390) برای ساخت پرسشنامهی انگیزش پژوهشی از پرسشنامهی انگیزش تحصیلی ولرند، بلیز، بریر و پلتیر (1998) استفاده کرد. این ابزار که مبتنی بر نظریهی خودتعیینگری دسی و ریان است، شامل 27 گویه و 7 خرده مقیاس میباشد. ولرند و همکاران (1992) این مقیاس را به زبان انگلیسی برگردانده و سپس اجرا کردند. که ضریب آلفای کرانباخ برای خرده مقیاس بیانگیزگی 85/. ، تنظیم بیرونی 85/.، تنظیم درون فکنی شده 84/.، تنظیم همانندسازی شده 62/. ، انگیزش درونی برای فهمیدن 84/.، انگیزش درونی برای انجام کار 85/. و انگیزش درونی برای تجربهی تحریک 86/. به دست آمده است. صالحی نیز بر اساس این پرسشنامه، مقیاس انگیزش پژوهشی را طراحی نمود و پس از رفع اشکالات آن توسط دانشجویان ارشد علوم تربیتی، در اجرای مقدماتی، ضریب آلفای کرانباخ برای کل آزمون 9/. و برای خرده مقیاسهای بیانگیزگی 53/.، تنظیم بیرونی 87/.، تنظیم درونی 89/. بدست آمد. در نهایت مقیاس انگیزش پژوهشی بر روی 280 نفر از دانشجویان ارشد و دکتری دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد اجرا شد، برای تعیین پایایی آن از ضریب آلفای کرانباخ (همسانی درونی) و برای احراز روایی آن از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده گردید.
با توجه به اینکه یکی از عوامل مهم گسترش ظرفیت پژوهشی، آموزش پژوهش می باشد (مون، 2008)، قبل از هر اقدامی در زمینهی آموزش پژوهش و توسعهی مهارتهای پژوهشی معلمان لازم است کاستیهای پژوهشی آنها شناخته شود و بر این اساس برنامه ریزی برای توسعهی مهارتهای پژوهشی آنان صورت گیرد؛
در رابطه با تعیین نیازهای آموزش پژوهش، در پژوهشی که توسط عبادی فر، محمدی و ولائی (1383) به منظور بررسی عملکرد پژوهشی و نیازهای آموزش پژوهش بر روی 436 نفر از اعضای هیئت علمی دندانپزشکی کشور انجام گرفت میزان مشارکت در کارگاههای برگزار شده برای آموزش پژوهش، معیاری برای نیاز آموزش پژوهش در نظر گرفت شد به طوری که به ترتیب کارگاههای آموزش روششناسی تحقیق، مقاله نویسی، تدوین پروپوزالهای تحقیقاتی، جستجوی مقالات، روش های آماری پیشرفته و سایر کارگاههای مربوطه را به عنوان نیازهای آموزش پژوهش اعضای هیئت علمی دندان پزشکی اولویتبندی نمودند.
در این پژوهش به جای در نظر گرفتن میزان مشارکت در کارگاههای برگزار شده به عنوان معیاری برای تعیین نیاز آموزش پژوهش، بهتر بود برای اولویت بندی نیازها، از فرایند نیازسنجی آموزشی استفاده میشد.

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

عصاره، سراج خرمی، برومند نسب، حزین (1390)، در پژوهشی به منظور بررسی نیازهای پژوهشی و فرهنگی و آموزشی دانشجویان رشته های کارشناسی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور از روش نمونهگیری تصادفی چند مرحلهای استفاده کردند. ابزار پژوهش، یک پرسشنامهی محقق ساخته با مقیاس لیکرتی پنج درجهای، شامل 34 گویه بود که در سه مؤلفهی نیازهای پژوهشی، نیازهای فرهنگی و نیازهای آموزشی تنظیم شده بود. نتایج بررسی مؤلفهی نیازهای پژوهشی دانشجویان نشان داد که بیشترین نیازهایی را که دانشجویان در این زمینه انتخاب کردهاند مربوط به تجهیز کردن کتابخانهها به امکانات اطلاعرسانی، داشتن آزمایشگاههای متناسب با رشته تحصیلی، دسترسی آسان به اینترنت، فراهم کردن امکانات مورد نیاز برای انجام پژوهش در دانشکدهها، برگزاری همایشها و سمینارهای دانشجویی و اختصاص مکان مناسب برای برگزاری آن، انتخاب دانشجوی نمونه براساس فعالیتهای درسی و پژوهشی می باشد.
همچنین ارفع (1391) در مطالعهی خود به شناسایی و اولویت‌یابی نیازهای پژوهشی معلمان مقطع متوسطه شهر مشهد، و ارزیابی از روند نیازسنجی پژوهشی موجود در آموزش و پرورش خراسان رضوی پرداخته است. روش پژوهش توصیفی پیمایشی است و جامعه آماری آن شامل کلیه معلمان زن و مرد مقطع متوسطه شهر مشهد، کارشناسان پژوهش واحد پژوهش خراسان رضوی، مجریان طرح‌های پژوهشی شهر مشهد و کلیه معلمان مقطع کارشناسی‌ارشد دانشکده علوم‌تربیتی است که از هر یک از آن‌ها به ترتیب به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای (235 نفر)، سرشماری (5 نفر)، دردسترس (5 نفر) و هدفمند (5 نفر) نمونه‌گیری صورت گرفت. در این پژوهش از سه پرسشنامه محقق‌ساخته – پرسشنامه نیاز پژوهشی، پرسشنامه ارزیابی از پیشنهادات کاربردی طرح‌های پژوهشی خاتمه‌یافته، پرسشنامه ارزیابی از اولویت‌های پژوهشی مصوب- که روایی و پایایی آن‌ها توسط پژوهشگر احراز گردیده، استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که 45 عنوان پژوهشیِ پرسشنامه نیاز پژوهشی از سوی معلمان به عنوان نیاز ارزیابی شده‌اند. در بررسی ترتیب اولویت‌بندی نیازهای پژوهشی سه‌گانه از منظر معلمان نیز آزمون فریدمن نشان داد که نیاز پژوهشی خودمختارانه در اولویت اول، نیاز پژوهشی شایستگی در اولویت دوم و نیاز پژوهشی ارتباط اولویت سوم قرار دارد. علاوه بر این، یافته‌ها نشان داد که نمره ارزیابی معلمان بیانگر ارزیابی بالای آنان، و ارزیابی متوسط مجریان و کارشناسان پژوهش از پیشنهادات کاربردی بوده است. یافته‌های حاصل از ارزیابی اولویت‌های پژوهشی مصوب نیز بیانگر ارزیابی بالای معلمان، و ارزیابی متوسط مجریان طرح‌های پژوهشی و کارشناسان پژوهش بوده است. نتیجهای که از یافته‌های پژوهش گرفته شد این بود که دست‌اندرکاران واحد‌های آموزشی و پژوهشی بایستی به عوامل و موانع بازدارنده تحقق نیازهای پژوهشی توجه بسزایی داشته باشند و نظارت دقیق و انسجام‌یافته‌تری بر فرایند نیازسنجی پژوهشی صورت گیرد.
همان طور که ملاحظه میگردد، تاکنون پژوهشهایی در زمینهی نیازسنجی آموزش پژوهش و نیازسنجی پژوهشی در ایران انجام شده است ولی در زمینهی تعیین نیازهای آموزش پژوهش به معلمان، مطالعهای صورت نگرفته است. بنابراین در این پژوهش قصد داریم به نیازسنجی آموزش پژوهش به معلمان با بهره گرفتن از الگوی نیازسنجی مبتنی بر شایستگی بپردازیم. روش شایستگی رویکردی نوین در طراحی برنامه ی درسی است.
مؤمنی مهموئی (1387) در رسالهی دکترای خود که با عنوان طراحی برنامهی درسی مبتنی بر شایستگی در مقطع کارشناسی رشته آموزش ابتدایی، با بهره گرفتن از روش پژوهش زمینهیابی انجام داده است، با بررسی تطبیقی مدلهای مبتنی بر شایستگی سینگلا و همکاران (2005)، ارنست و دملیو(2001) و بیهام و مایر(2002) مراحل زیر را طی نمود که عبارتند از : 1- بررسی ادبیات و شناسایی شایستگیهای مورد نیاز دانش آموختگان کارشناسی رشته آموزش ابتدایی 2- نظرخواهی از طریق پرسشنامه از سه گروه : اعضای هیئت علمی و مدرسینی که در رشته آموزش ابتدایی در دانشگاههای آزاد اسلامی خراسان بزرگ تدریس داشته اند، معلمان خبرهی مقطع ابتدایی شهرستان مشهد، کلیهی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته) آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه. 3- توصیف و تحلیل دیدگاه ها و اولویتبندی شایستگیها. نتایج نشان داد که شایستگیهای مورد نیاز یعنی دانشهای عمومی، دانشهای تخصصی(تربیتی)، تواناییهای عمومی، تواناییهای ذهنی، مهارتها و تواناییهای تخصصی(تربیتی)، گرایشها، اعتقادات و نگرشهای عمومی، گرایشها، اعتقادات و نگرشهای تخصصی(تربیتی) از دیدگاه هر سه گروه مورد تأیید قرار گرفت.
با توجه به هدف مطالعهی حاضر، می توان مراحل مشابهی را با بهره گرفتن از این پژوهش برای نیازسنجی آموزش پژوهش به معلمان مدنظر قرار داد: 1-بررسی مبانی نظری مربوطه و شناسایی شایستگیهای مورد نیاز پژوهشی در معلمان 2- نظرخواهی از متخصصین پژوهش و معلمان خبره ( معلمانی که دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند) 4- اعتباریابی شایستگیهای شناسایی شده در مراحل قبلی از طریق نظرخواهی از معلمان با بهره گرفتن از پرسشنامه 3- توصیف و تحلیل دیدگاه ها و تعیین فاصلهی بین شایستگیهای مطلوب و شایستگیهای موجود به عنوان نیاز آموزش پژوهش و در نهایت اولویتبندی شایستگیهای مورد نیاز آموزش.
2-3) جمع بندی پیشینه
در این فصل بیان شد تاکنون پژوهشهای متعددی با موضوع ظرفیت پژوهشی انجام شده است و در این زمینه تعاریف متعددی وجود دارد، که از جمع بندی این تعاریف می توان نتیجه گرفت که ظرفیت پژوهشی به توانمندیهای پژوهشی، شرایط و منابع محیطی و مادی و انگیزههای درونی و بیرونی که برای درک و فهم پژوهش، انجام پژوهش و یا کاربرد نتایج پژوهشها مورد نیاز است گفته میشود. طبق نظر دسفورگز (2008)، ظرفیت پژوهشی شامل سه مؤلفهی تخصص پژوهش، انگیزهی پژوهش و فرصتها و امکانات محیطی برای انجام پژوهش میباشد. همانگونه که در این فصل بیان شد پژوهش و تحقیق در بهسازی فعالیتهای آموزشی معلمان، پیوند بین نظریه و عمل توسط معلمان، تولید دانش آموزشی که کاربردهای ملموستری دارند و توسعهی حرفهای معلمان نقش مهمی را ایفا میکند. تا کنون در ایران به برخی از ابعاد پژوهشگری معلمان از جمله بررسی اثربخشی برنامه معلم پژوهنده، موانع مشارکت معلمان در تحقیق و یا دلایل ناکارآمدی آموزش پژوهش به معلمان پرداخته شده است ( عابدی و همکاران، 1384؛ چایچی و همکاران،1384؛ حسن زاده و همکاران،1385؛ رومیانی و همکاران، 1385؛ نجفی و قلی زاده، 1388؛ گرگانی، 1390؛ هاشمی و همکاران، 1390؛موسی پیری و نجفی اوغلی،1390؛ فضل الهی قمشی، 1391 ؛ عنایتی و همکاران، 1391). اما پژوهش مدونی در زمینهی بررسی ابعاد مختلف ظرفیت پژوهشی معلمان ارائه نشده است. در خارج از ایران پژوهشهای متعددی به موضوع بررسی ظرفیت پژوهشی در محیط آموزشی پرداختهاند ( نکیندا، 2002؛ اسکالر، 2004؛ وایتی، 2006؛ دودانی و لاپارته، 2008؛ مون، 2008؛ مورای و همکاران، 2009). بنابراین این پژوهش سعی دارد با توجه به مبانی نظری و پیشینهی پژوهشی، به بررسی ظرفیت پژوهشی معلمان و ابعاد مختلف آن یعنی تخصص پژوهش، انگیزهی پژوهش و فرصتها و امکانات پژوهش در محیط آموزشی معلمان بپردازد. تاکنون پژوهشهای متعددی به بررسی تخصص و دانش پژوهشی پرداخته اند و دانش پژوهشی را دارای ابعاد مختلفی از جمله تجزیه و تحلیل اطلاعات کمّی و کیفی، مهارت جستجو و بررسی و تحلیل اطلاعات مربوط به پژوهشهای قبلی، تلفیق اطلاعات و ارزیابی آن ها، توانمندی در شناسایی مسئله، بیان مسئله و ارائهی راه حل مناسب برای مسئله، مهارت برقراری ارتباط مناسب و مشارکت با دیگران، مهارت و دانش روششناسی تحقیق و طراحی فرایند پژوهش عنوان میکنند (اسکایتن، 2001؛ استوکینگ و همکاران، 2004؛ فیتز و وینکلر، 2004؛ پیترسون و همکاران، 2008؛ مراه و همکاران، 2012؛ جولین و همکاران، 2012). در رابطه با انگیزه پژوهشی، کرامتی(1378) انگیزش پژوهشی را به انگیزه کمی ( فعالیتهای پژوهشی انجام شده) و انگیزهی کیفی (نگرش مثبت به پژوهش) و صالحی(1390) نیز انگیزه پژوهشی را به سه مؤلفهی انگیزهی درونی، بیرونی و بیانگیزگی تقسیمبندی میکند. در رابطه با بررسی فرصتها و امکانات پژوهشی در محیط آموزشی نیز گلسو (1993) پرسشنامهی محیط آموزشی- پژوهشی را ساخته و اعتباریابی کرده است. این پرسشنامه دارای مؤلفه های الگوها و رفتارهای مناسب تحقیقاتی، تقویت مثبت و حمایت از دانشجو، درگیری اولیه در فعالیتهای پژوهشی، جستجوی علم و دانش به عنوان یک تجربه اجتماعی، تدریس مباحث آماری، توجه به علایق دانشجو در یافتن ایده های پژوهشی، توجه به نواقص و مشکلات فعالیتهای پژوهشی، تمرکز بر سبکهای متنوع پژوهشی و کاربردی کردن علم، بود. همچنین در این فصل بیان شد که توسعهی ظرفیت پژوهشی معلمان مستلزم مشارکت آنان در دوره های آموزش پژوهش میباشد. قبل از هر اقدامی در زمینهی آموزش پژوهش به معلمان لازم است تا نیازهای پژوهشی آنان در محیط آموزشی شناسایی شده تا بر اساس آن برنامهریزیهای اساسی صورت گیرد. تاکنون پژوهشهایی در زمینهی نیازسنجی آموزش پژوهش و نیازسنجی پژوهشی در ایران انجام شده است (عبادیفر و همکاران، 1383؛ عصاره و همکاران،1390؛ ارفع،1391) ولی در زمینهی تعیین نیازهای آموزش پژوهش به معلمان، مطالعهای صورت نگرفته است. بنابراین این پژوهش به تعیین نیازهای آموزش پژوهش به معلمان، با بهره گرفتن از روش نیازسنجی مبتنی بر شایستگی میپردازد. این روش دارای مراحل 1- بررسی مبانی نظری مربوطه و شناسایی شایستگیهای مورد نیاز پژوهشی در معلمان 2- نظرخواهی از متخصصین پژوهش و معلمان خبره ( معلمانی که دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند) 3- اعتباریابی شایستگیهای شناسایی شده در مراحل قبلی از طریق نظرخواهی از معلمان با بهره گرفتن از پرسشنامه 4- توصیف و تحلیل دیدگاه ها و تعیین فاصلهی بین شایستگیهای مطلوب و شایستگیهای موجود به عنوان نیاز آموزش پژوهش و در نهایت اولویتبندی شایستگیهای مورد نیاز آموزش، میباشد. بر همین اساس شایستگیهای پژوهشی مطلوب و شایستگیهای پژوهشی موجود، شناسایی و در نهایت نیازهای آموزش پژوهش به معلمان اولویتبندی میگردند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه روانشناسی : رسانه های ارتباط جمعی

فصل سوم
روش پژوهش

در این فصل روش پژوهش، جامعه‌آماری و آثار مورد بررسی، ابزار جمعآوری داده ها، شیوه‌ اجرای پژوهش و شیوه‌ی تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش توضیح داده میشود.
3-1) روش پژوهش
طرح پژوهشی این تحقیق برای بررسی ظرفیت پژوهشی معلمان از نوع طرحهای پژوهشی کمّیِ غیرآزمایشی (توصیفی) است و برای تعیین نیازهای آموزش

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید