دانلود پایان نامه

تعریف دیپلماسی
در بررسی تعاریف مختلف دیپلماسی، وجوه مشترک زیادی میان تعاریف ارائه شده از سوی اندیشمندان و صاحب¬نظران مواجه یافت می¬شود که عمده¬ترین وجه مشترک این تعاریف، تاکید بر انجام مذاکرات و تعاملات دیپلماتیک در بستری عمدتا صلح¬آمیز است. همچنین در تعاریف اولیه دیپلماسی، نقش بازیگران رسمی نسبت به سایر بازیگران، بیشتر مورد توجه قرار گرفته در حالی که در تعاریف امروزین این مفهوم، بر حضور و نقش¬آفرینی بازیگران غیررسمی، از جمه سازمانهای و نهادهای غیردولتی، شرکتهای فراملیتی و حتی گروههای تروریستی نیز تاکید شده است. ضمن اینکه هدف از انجام فعالیت¬های دیپلماتیک نیز در اغلب تعاریف ارائه شده، تامین اهداف و منافع ملی بوده است. در اینجا به تعدادی از این تعاریف اشاره می¬شود:
«هانس مورگنتا» ، معتقد است دیپلماسی، ارتباطی نزدیک با قدرت ملی دارد. او دیپلماسی را هنر مرتبط ساختن قدرت عناصر ملی به موثرترین شکل با آن گروه از ویژگی¬های شرایط بین¬المللی می¬داند که مستقیماً به منافع ملی مربوط می¬شوند و بر همین اساس، هدف اصلی دیپلماسی را پیش¬برد منافع ملی از طریق ابزار مسالمت¬آمیز می¬داند. از دیدگاه وی، دیپلماسی که تدوین و اجرای سیاست خارجی کشور را در همه سطوح به عهده دارد، مغز متفکر قدرت ملی است؛ همان گونه که روحیه ملی، روح آن است. دیپلماسی به عنوان مهمترین عامل قدرت ملی، همه دیگر عوامل تعیین کننده قدرت ملی نظیر موقعیت جغرافیایی، خودکفایی در منابع و مواد خام، تولید صنعتی، آمادگی نظامی و جمعیت را به صورت مجموعه¬ای منسجم ترکیب می¬کند و به آنها جهت و وزن می¬دهد. (مورگنتا، 1374، ص247) پس محور تمرکز دیپلماسی، ظاهراً در وظایف مورد انتظار از آن تبیین شده است. از این¬رو مورگنتا، دیپلماسی را دارای چهار وظیفه اساسی می¬داند:
1 – تعیین اهداف خود با توجه به قدرتی که به طور بالفعل و بالقوه در اختیار دارد.
2 – برآورد نمودن اهداف سایر دولتها و قدرت بالفعل و بالقوه آنها؛
3 – تعیین میزان سازگاری اهداف مختلف؛
4 – به کارگیری ابزار مناسب برای دستیابی به اهداف خود. (همان، ص 846)
از نظر «نیکلسون» ، دیپلماسی عبارت است از مدیریت روابط بین¬الملل با به کارگیری روشهای مذاکره و معامله، جهت ایجاد تفاهم و دوستی برای پیش¬برد مقاصد و منافع ملی یک کشور است.
دیپلماسی راههای به کارگیری ابزارهای مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تکنولوژیکی در سیاست خارجی برای تامین منافع ملی است. (صدر، 1374، ص3)
دیپلماسی کوششی است که از سوی بازیگران بین¬المللی برای مدیریت و حل و فصل اختلافات محیط بین¬الملل از طریق کار با یک بازیگر بین¬المللی دیگر به کار گرفته می¬شود. (جی کال، 1387، ص13)
دیپلماسی، فن اداره سیاست خارجی و یا تنظیم روابط بین¬المللی و همچنین حل و فصل اختلافات بین¬المللی از طریق مسالمت¬آمیز است. اگر چه در بسیاری از مواقع دیپلماسی، تنها یکی از ابزارهای اجرای سیاست خارجی در میان دیگر عوامل اقتصادی، نظامی و فرهنگی به شمار می¬رود، اما در روند بهره¬گیری از حربه¬های اقتصادی، فرهنگی و حتی نظامی نیز، کاربرد آن ضرورت پیدا می¬کند. (قوام، 1381، ص207)
دیپلماسی، وسیله¬ای است که دولتها به¬ کمک آن و از طریق نمایندگان رسمی و غیررسمی خود و نیز سایر بازیگران با استفاده از مکاتبات، مذاکرات خصوصی، تبادل دیدگاه¬های مختلف، فعالیت¬های پشت پرده، ملاقات¬ها، تهدیدها و دیگر فعالیت¬های مرتبط، به مدیریت، هماهنگی و تامین منافع ویژه یا عمومی می¬پردازند. رسالت دیپلماسی، مدیریت روابط میان کشورها و همچنین روابط کشورها با سایر بازیگران بین¬المللی می¬باشد. اگر چه ممکن است دیپلماسی در بستر جنگ، یا در درگیری¬های مسلحانه مورد استفاده قرار گیرد ولی عمدتاً با فعالیت¬های صلح¬جویانه سروکار دارد. (سیمبر و قربانی، 1388، ص98)
برخلاف باور عمومی، دیپلماسی تنها برای کمک به یافتن راه¬حل منازعات یا حفظ صلح به کار نمی¬رود؛ گاهی اوقات از دیپلماسی جهت اهداف بسیار متفاوتی استفاده می¬شود؛ مانند بهبود تصویر یک کشور در افکار عمومی جهانی، به دست آوردن زمان، گرفتن پاداش¬هایی از طرف¬های سوم ذینفع، فریب دادن طرف مخالف و کسب اطلاعات سری و ارزشمند از طرف¬های دیگر. (گیلبوا، 1388، ص 73)
به طور کلی، دیپلماسی، اجرای سیاست¬های یک بازیگر جهانی در مقابل بازیگر دیگر است که اگر ماهرانه اجرا شود، می-تواند به طور بالقوه و بالفعل قدرت نفوذ را در صحنه جهانی ارتقا بخشد و برعکس، اگر به خوبی اجرا نشود، کاهش¬دهنده قدرت بازیگران است. دیپلماسی ضعیف می¬تواند به یک بحران سیاسی تبدیل شود. بازیگران ضعیف از لحاظ نظامی و اقتصادی تاحدی می¬توانند خلاء موجود را با دیپلماسی قوی پر نمایند و بازیگران قدرتمند نظامی و اقتصادی، با اجرای دیپلماسی ضعیف، موقعیت خود را از دست خواهند داد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   کاربرد تکنولوژی اطلاعات درمدیریت
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید