به منظور بررسی تفاوت گروه ها در تک تک متغیر ها، برونداد تحلیل واریانس تک متغیره ارائه می شود:

 

جدول ۴-۴ نتایج برونداد تحلیل واریانس تک متغیره متغیر های پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر وابسته مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F P اتا
گروه کیفیت زندگی ۵۳/۲۹۲۰ ۱ ۵۳/۲۹۲۰ ۳۸/۱۰۶ ۰۰۱/۰ ۴۷/۰
عزت نفس ۵۳/۲۹۲۰ ۱ ۵۳/۲۹۲۰ ۳۲/۴۹۲ ۰۰۱/۰ ۸۰/۰
شادکامی ۵۳/۲۹۲۰ ۱ ۵۳/۲۹۲۰ ۹۴/۳۴۹ ۰۰۱/۰ ۷۴/۰

همانطور که جدول (۳-۴) و آزمون تحلیل واریانس تک متغیره نشان می دهد بین دو گروه در هر سه مولفه تفاوت معنادار وجود دارد(۰۱/۰>P). به عبارت دیگر میزان عزت نفس ، شادکامی و کیفیت زندگی گروه آزمایشی در پس آزمون و بعد از مداخله ورزشی نسبت به گروه کنترل افزایش معنادار داشته است . میزان اتا نیز نشان می دهد بیشترین میزان تفاوت استاندارد شده مربوط به میزان عزت نفس گروه ها است(۸۰/۰). لذا فرض  اصلی پژوهش تایید می شود.

 

 

 

 

۲-۲-۴- فرضیه های فرعی:

 

  • ورزش بر عزت نفس و مولفه های آن(عزت نفس خود،عزت نفس اجتماعی، عزت نفس تحصیلی وعزت نفس خانوادگی) درجوانان تاثیر دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول۵-۴ نتایج کلی تحلیل مانوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام آزمون مقدار F df فرضیه dfخطا P مجذور اتا
گروه اثر پیلایی ۷۷۴/۰ ۳۱/۹۸ ۴ ۱۱۵ ۰۰۱/۰ ۷۷۴/۰
لامبدا ویلکز ۲۲۶/۰ ۳۱/۹۸ ۴ ۱۱۵ ۰۰۱/۰ ۷۷۴/۰
اثر هتلینگ ۴۲/۳ ۳۱/۹۸ ۴ ۱۱۵ ۰۰۱/۰ ۷۷۴/۰
بزرگترین ریشه خطا ۴۲/۳ ۳۱/۹۸ ۴ ۱۱۵ ۰۰۱/۰ ۷۷۴/۰

 

 

جدول فوق نیز نشان می دهد سطوح معناداری تمام آزمون ها قابلیت استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره را مجاز می شمارد. این نتایج نشان می دهد که در گروه های مورد مطالعه حداقل از نظر یکی از متغیرهای وابسته تفاوت معنی داری وجود دارد.(۰۰۱/۰ p<، ۳۱/۹۸ F=، ۲۲۶/۰= لامبدای ویلکز). مجذور اتا نشان می دهد تفاوت بین گروه ها با توجه به مولفه های عزت نفس در مجموع معنادار است و میزان این تفاوت بر اساس آزمون لامبدا ویلکز ۷۶/۰است، یعنی ۷۴ درصد واریانس مربوط به اختلاف بین گروه ها در مولفه های عزت نفس ناشی از اثر بخشی مداخله بوده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ۶-۴ نتایج برونداد تحلیل واریانس تک متغیره متغیر های پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر وابسته مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F P اتا
گروه  عمومی ۲۰/۲۳۵ ۱ ۲۰/۲۳۵ ۶۴/۵۵ ۰۰۱/۰ ۳۲/۰
اجتماعی ۱۳/۳۲۰ ۱ ۱۳/۳۲۰ ۲۵/۱۰۳ ۰۰۱/۰ ۴۶/۰
خانوادگی ۰۰۸/۲۳۸ ۱ ۰۰۸/۲۳۸ ۰۳/۸۰ ۰۰۱/۰ ۴۰/۰
تحصیلی ۴۰/۱۴۷ ۱ ۴۰/۱۴۷ ۸۴/۵۷ ۰۰۱/۰ ۳۲/۰

همانطور که جدول (۶-۴) و آزمون تحلیل واریانس تک متغیره نشان می دهد بین دو گروه در تمام مولفه های عزت نفس تفاوت معنادار وجود دارد(۰۱/۰>P) به عبارت دیگر میزان عزت نفس عمومی، اجتماعی خانوادگی و تحصیلی گروه آزمایشی در پس آزمون و بعد از مداخله ورزشی نسبت به گروه کنترل افزایش معنادار داشته است (۰۱/۰>P). میزان اتا نیز نشان می دهد بیشترین میزان تفاوت استاندارد شده مربوط به میزان عزت اجتماعی گروه ها است(۴۶/۰). لذا فرض  دوم پژوهش نیز تایید می‌شود.

 

  • ورزش بر شادکامی ذهنی و مولفه های آن(خودپنداره، رضایت از زندگی، آمادگی روانی، سرذوق بودن، احساس زیبایی شناسی، خودکارامدی و امیدواری) در جوانان تاثیر دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ۷-۴ نتایج کلی تحلیل مانوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام آزمون مقدار F df فرضیه dfخطا P مجذور اتا
گروه اثر پیلایی ۸۴۱/۰ ۵۶/۸۴ ۷ ۱۱۲ ۰۰۱/۰ ۸۴/۰
لامبدا ویلکز ۱۵۹/۰ ۵۶/۸۴ ۷ ۱۱۲ ۰۰۱/۰ ۸۴/۰
اثر هتلینگ ۲۸/۵ ۵۶/۸۴ ۷ ۱۱۲ ۰۰۱/۰ ۸۴/۰
بزرگترین ریشه خطا ۲۸/۵ ۵۶/۸۴ ۷ ۱۱۲ ۰۰۱/۰ ۸۴/۰

 

 

مندرجات این جدول نیزنشان می دهد سطوح معناداری تمام آزمون ها قابلیت استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره را مجاز می شمارد. این نتایج نشان می دهد که در گروه های مورد مطالعه حداقل از نظر یکی از متغیرهای وابسته تفاوت معنی داری وجود دارد.(۰۰۱/۰ p<، ۵۶/۸۴F=، ۱۵۹/۰= لامبدای ویلکز). مجذور اتا نشان می دهد تفاوت بین گروه ها با توجه به متغیرهای وابسته در مجموع معنادار است و میزان این تفاوت بر اساس آزمون لامبدا ویلکز ۸۴/۰است، یعنی ۸۴ درصد واریانس مربوط به اختلاف بین گروه ها ناشی از تاثیر متقابل متغیرهای وابسته می باشد.

 

 

 

 

 

جدول ۸-۴ نتایج برونداد تحلیل واریانس تک متغیره متغیر های پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر وابسته مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F P اتا
گروه 

 

 

 

 

خود پنداره ۳۰/۷۸۰ ۱ ۳۰/۷۸۰ ۶۱/۱۵۹ ۰۰۱/۰ ۵۷/۰
رضایت از زندگی ۴۰/۲۰۵ ۱ ۴۰/۲۰۵ ۸۲/۶۸ ۰۰۱/۰ ۳۶/۰
آمادگی روانی ۸۰/۱۷۲ ۱ ۸۰/۱۷۲ ۴۱/۸۰ ۰۰۱/۰ ۴۰/۰
سر ذوق بودن ۱۳/۱۵۴ ۱ ۱۳/۱۵۴ ۲۹/۲۵۰ ۰۰۱/۰ ۶۸/۰
احساس زیبایی .. ۶۳/۲۲۹ ۱ ۶۳/۲۲۹ ۱۹/۶۲ ۰۰۱/۰ ۳۴/۰
خود کارامدی ۰۰۸/۱۲۲ ۱ ۰۰۸/۱۲۲ ۴۴/۶۵ ۰۰۱/۰ ۳۵/۰
امیدواری ۷۰/۸۶ ۱ ۷۰/۸۶ ۴۳/۸۲ ۰۰۱/۰ ۴۱/۰

 

 

برونداد آزمون تحلیل واریانس تک متغیره نشان می دهد بین دو گروه در تمام مولفه های شادکامی تفاوت معنادار وجود دارد(۰۱/۰>P) به عبارت دیگر میزان خودپنداره، رضایت از زندگی، آمادگی روانی، سرذوق بودن، احساس زیبایی شناسی، خودکارامدی و امیدواری گروه آزمایشی در پس آزمون و بعد از مداخله ورزشی نسبت به گروه کنترل افزایش معنادار داشته است (۰۱/۰>P). میزان اتا نیز نشان می دهد بیشترین میزان تفاوت استاندارد شده مربوط به میزان مولفه سرذوق بودن گروه ها است(۶۸/۰). لذا فرض  سوم پژوهش نیز تایید می شود.

 

۳- ورزش بر کیفیت زندگی و مولفه های آن(سلامت جسمی ، سلامت روان شناختی ، روابط اجتماعی و سلامت محیطی) در جوانان تاثیر دارد.

 

 

 

 

 

جدول۹- ۴ نتایج کلی تحلیل مانوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام آزمون مقدار F df فرضیه dfخطا P مجذور اتا
گروه اثر پیلایی ۴۹۹/۰ ۵۸/۲۸ ۴ ۱۱۵ ۰۰۱/۰ ۴۹/۰
لامبدا ویلکز ۵۰۱/۰ ۵۸/۲۸ ۴ ۱۱۵ ۰۰۱/۰ ۴۹/۰
اثر هتلینگ ۹۹۴/۰ ۵۸/۲۸ ۴ ۱۱۵ ۰۰۱/۰ ۴۹/۰
بزرگترین ریشه خطا ۹۹۴/۰ ۵۸/۲۸ ۴ ۱۱۵ ۰۰۱/۰ ۴۹/۰

مندرجات این جدول نیزنشان می دهد سطوح معناداری تمام آزمون ها قابلیت استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره را مجاز می شمارد. این نتایج نشان می دهد که در گروه های مورد مطالعه حداقل از نظر یکی از متغیرهای وابسته تفاوت معنی داری وجود دارد.(۰۰۱/۰ p<، ۵۸/۲۸F=، ۵۰۱/۰= لامبدای ویلکز). مجذور اتا نشان می دهد تفاوت بین گروه ها با توجه به متغیرهای وابسته در مجموع معنادار است و میزان این تفاوت بر اساس آزمون لامبدا ویلکز ۴۹/۰است، یعنی ۴۹ درصد واریانس مربوط به اختلاف بین گروه ها ناشی از تاثیر متقابل متغیرهای وابسته می باشد

 

جدول ۱۰-۴ نتایج برونداد تحلیل واریانس تک متغیره متغیر های پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر وابسته مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F P اتا
گروه سلامت جسمانی ۰۰۸/۳۳۰ ۱ ۰۰۸/۳۳۰ ۱۲/۴۵ ۰۰۱/۰ ۲۷۷/۰
سلامت روانی ۰۷/۱۱۴ ۱ ۰۷/۱۱۴ ۷۹/۱۲ ۰۰۱/۰ ۰۹/۰
روابط اجتماعی ۰۷/۱۸۰ ۱ ۰۷/۱۸۰ ۷۹/۵۲ ۰۰۱/۰ ۳۰/۰
سلامت محیط ۶۷/۱۳۸ ۱ ۶۷/۱۳۸ ۶۴/۲۱ ۰۰۱/۰ ۱۵/۰

 

 

برونداد آزمون تحلیل واریانس تک متغیره نشان می دهد بین دو گروه در تمام مولفه های کیفیت زندگی تفاوت معنادار وجود دارد(۰۱/۰>P) به عبارت دیگر میزان سلامت جسمی ، سلامت روان شناختی ، روابط اجتماعی و سلامت محیطی گروه آزمایشی در پس آزمون و بعد از مداخله ورزشی نسبت به گروه کنترل افزایش معنادار داشته است (۰۱/۰>P). میزان اتا نیز نشان می دهد بیشترین میزان تفاوت استاندارد شده مربوط به میزان روابط اجتماعی گروه ها است(۳۰/۰). لذا فرض  مذکور نیز تایید می شود.

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *