دانلود پایان نامه : آزمون معیار کیفیت زندگی، شادکامی و عزت نفس

دانلود پایان نامه : آزمون معیار کیفیت زندگی، شادکامی و عزت نفس

به منظور بررسی تفاوت گروه ها در تک تک متغیر ها، برونداد تحلیل واریانس تک متغیره ارائه می شود:

 

جدول ۴-۴ نتایج برونداد تحلیل واریانس تک متغیره متغیر های پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر وابستهمجموع مجذوراتدرجه آزادیمیانگین مجذوراتFPاتا
گروهکیفیت زندگی۵۳/۲۹۲۰۱۵۳/۲۹۲۰۳۸/۱۰۶۰۰۱/۰۴۷/۰
عزت نفس۵۳/۲۹۲۰۱۵۳/۲۹۲۰۳۲/۴۹۲۰۰۱/۰۸۰/۰
شادکامی۵۳/۲۹۲۰۱۵۳/۲۹۲۰۹۴/۳۴۹۰۰۱/۰۷۴/۰

همانطور که جدول (۳-۴) و آزمون تحلیل واریانس تک متغیره نشان می دهد بین دو گروه در هر سه مولفه تفاوت معنادار وجود دارد(۰۱/۰>P). به عبارت دیگر میزان عزت نفس ، شادکامی و کیفیت زندگی گروه آزمایشی در پس آزمون و بعد از مداخله ورزشی نسبت به گروه کنترل افزایش معنادار داشته است . میزان اتا نیز نشان می دهد بیشترین میزان تفاوت استاندارد شده مربوط به میزان عزت نفس گروه ها است(۸۰/۰). لذا فرض  اصلی پژوهش تایید می شود.

 

 

 

 

۲-۲-۴- فرضیه های فرعی:

 

  • ورزش بر عزت نفس و مولفه های آن(عزت نفس خود،عزت نفس اجتماعی، عزت نفس تحصیلی وعزت نفس خانوادگی) درجوانان تاثیر دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول۵-۴ نتایج کلی تحلیل مانوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام آزمونمقدارFdf فرضیهdfخطاPمجذور اتا
گروهاثر پیلایی۷۷۴/۰۳۱/۹۸۴۱۱۵۰۰۱/۰۷۷۴/۰
لامبدا ویلکز۲۲۶/۰۳۱/۹۸۴۱۱۵۰۰۱/۰۷۷۴/۰
اثر هتلینگ۴۲/۳۳۱/۹۸۴۱۱۵۰۰۱/۰۷۷۴/۰
بزرگترین ریشه خطا۴۲/۳۳۱/۹۸۴۱۱۵۰۰۱/۰۷۷۴/۰

 

 

جدول فوق نیز نشان می دهد سطوح معناداری تمام آزمون ها قابلیت استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره را مجاز می شمارد. این نتایج نشان می دهد که در گروه های مورد مطالعه حداقل از نظر یکی از متغیرهای وابسته تفاوت معنی داری وجود دارد.(۰۰۱/۰ p<، ۳۱/۹۸ F=، ۲۲۶/۰= لامبدای ویلکز). مجذور اتا نشان می دهد تفاوت بین گروه ها با توجه به مولفه های عزت نفس در مجموع معنادار است و میزان این تفاوت بر اساس آزمون لامبدا ویلکز ۷۶/۰است، یعنی ۷۴ درصد واریانس مربوط به اختلاف بین گروه ها در مولفه های عزت نفس ناشی از اثر بخشی مداخله بوده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ۶-۴ نتایج برونداد تحلیل واریانس تک متغیره متغیر های پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر وابستهمجموع مجذوراتدرجه آزادیمیانگین مجذوراتFPاتا
گروه عمومی۲۰/۲۳۵۱۲۰/۲۳۵۶۴/۵۵۰۰۱/۰۳۲/۰
اجتماعی۱۳/۳۲۰۱۱۳/۳۲۰۲۵/۱۰۳۰۰۱/۰۴۶/۰
خانوادگی۰۰۸/۲۳۸۱۰۰۸/۲۳۸۰۳/۸۰۰۰۱/۰۴۰/۰
تحصیلی۴۰/۱۴۷۱۴۰/۱۴۷۸۴/۵۷۰۰۱/۰۳۲/۰

همانطور که جدول (۶-۴) و آزمون تحلیل واریانس تک متغیره نشان می دهد بین دو گروه در تمام مولفه های عزت نفس تفاوت معنادار وجود دارد(۰۱/۰>P) به عبارت دیگر میزان عزت نفس عمومی، اجتماعی خانوادگی و تحصیلی گروه آزمایشی در پس آزمون و بعد از مداخله ورزشی نسبت به گروه کنترل افزایش معنادار داشته است (۰۱/۰>P). میزان اتا نیز نشان می دهد بیشترین میزان تفاوت استاندارد شده مربوط به میزان عزت اجتماعی گروه ها است(۴۶/۰). لذا فرض  دوم پژوهش نیز تایید می‌شود.

 

  • ورزش بر شادکامی ذهنی و مولفه های آن(خودپنداره، رضایت از زندگی، آمادگی روانی، سرذوق بودن، احساس زیبایی شناسی، خودکارامدی و امیدواری) در جوانان تاثیر دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ۷-۴ نتایج کلی تحلیل مانوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام آزمونمقدارFdf فرضیهdfخطاPمجذور اتا
گروهاثر پیلایی۸۴۱/۰۵۶/۸۴۷۱۱۲۰۰۱/۰۸۴/۰
لامبدا ویلکز۱۵۹/۰۵۶/۸۴۷۱۱۲۰۰۱/۰۸۴/۰
اثر هتلینگ۲۸/۵۵۶/۸۴۷۱۱۲۰۰۱/۰۸۴/۰
بزرگترین ریشه خطا۲۸/۵۵۶/۸۴۷۱۱۲۰۰۱/۰۸۴/۰

 

 

مندرجات این جدول نیزنشان می دهد سطوح معناداری تمام آزمون ها قابلیت استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره را مجاز می شمارد. این نتایج نشان می دهد که در گروه های مورد مطالعه حداقل از نظر یکی از متغیرهای وابسته تفاوت معنی داری وجود دارد.(۰۰۱/۰ p<، ۵۶/۸۴F=، ۱۵۹/۰= لامبدای ویلکز). مجذور اتا نشان می دهد تفاوت بین گروه ها با توجه به متغیرهای وابسته در مجموع معنادار است و میزان این تفاوت بر اساس آزمون لامبدا ویلکز ۸۴/۰است، یعنی ۸۴ درصد واریانس مربوط به اختلاف بین گروه ها ناشی از تاثیر متقابل متغیرهای وابسته می باشد.

 

 

 

 

 

جدول ۸-۴ نتایج برونداد تحلیل واریانس تک متغیره متغیر های پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر وابستهمجموع مجذوراتدرجه آزادیمیانگین مجذوراتFPاتا
گروه 

 

 

 

 

خود پنداره۳۰/۷۸۰۱۳۰/۷۸۰۶۱/۱۵۹۰۰۱/۰۵۷/۰
رضایت از زندگی۴۰/۲۰۵۱۴۰/۲۰۵۸۲/۶۸۰۰۱/۰۳۶/۰
آمادگی روانی۸۰/۱۷۲۱۸۰/۱۷۲۴۱/۸۰۰۰۱/۰۴۰/۰
سر ذوق بودن۱۳/۱۵۴۱۱۳/۱۵۴۲۹/۲۵۰۰۰۱/۰۶۸/۰
احساس زیبایی ..۶۳/۲۲۹۱۶۳/۲۲۹۱۹/۶۲۰۰۱/۰۳۴/۰
خود کارامدی۰۰۸/۱۲۲۱۰۰۸/۱۲۲۴۴/۶۵۰۰۱/۰۳۵/۰
امیدواری۷۰/۸۶۱۷۰/۸۶۴۳/۸۲۰۰۱/۰۴۱/۰

 

 

برونداد آزمون تحلیل واریانس تک متغیره نشان می دهد بین دو گروه در تمام مولفه های شادکامی تفاوت معنادار وجود دارد(۰۱/۰>P) به عبارت دیگر میزان خودپنداره، رضایت از زندگی، آمادگی روانی، سرذوق بودن، احساس زیبایی شناسی، خودکارامدی و امیدواری گروه آزمایشی در پس آزمون و بعد از مداخله ورزشی نسبت به گروه کنترل افزایش معنادار داشته است (۰۱/۰>P). میزان اتا نیز نشان می دهد بیشترین میزان تفاوت استاندارد شده مربوط به میزان مولفه سرذوق بودن گروه ها است(۶۸/۰). لذا فرض  سوم پژوهش نیز تایید می شود.

 

۳- ورزش بر کیفیت زندگی و مولفه های آن(سلامت جسمی ، سلامت روان شناختی ، روابط اجتماعی و سلامت محیطی) در جوانان تاثیر دارد.

 

 

 

 

 

جدول۹- ۴ نتایج کلی تحلیل مانوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام آزمونمقدارFdf فرضیهdfخطاPمجذور اتا
گروهاثر پیلایی۴۹۹/۰۵۸/۲۸۴۱۱۵۰۰۱/۰۴۹/۰
لامبدا ویلکز۵۰۱/۰۵۸/۲۸۴۱۱۵۰۰۱/۰۴۹/۰
اثر هتلینگ۹۹۴/۰۵۸/۲۸۴۱۱۵۰۰۱/۰۴۹/۰
بزرگترین ریشه خطا۹۹۴/۰۵۸/۲۸۴۱۱۵۰۰۱/۰۴۹/۰

مندرجات این جدول نیزنشان می دهد سطوح معناداری تمام آزمون ها قابلیت استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره را مجاز می شمارد. این نتایج نشان می دهد که در گروه های مورد مطالعه حداقل از نظر یکی از متغیرهای وابسته تفاوت معنی داری وجود دارد.(۰۰۱/۰ p<، ۵۸/۲۸F=، ۵۰۱/۰= لامبدای ویلکز). مجذور اتا نشان می دهد تفاوت بین گروه ها با توجه به متغیرهای وابسته در مجموع معنادار است و میزان این تفاوت بر اساس آزمون لامبدا ویلکز ۴۹/۰است، یعنی ۴۹ درصد واریانس مربوط به اختلاف بین گروه ها ناشی از تاثیر متقابل متغیرهای وابسته می باشد

 

جدول ۱۰-۴ نتایج برونداد تحلیل واریانس تک متغیره متغیر های پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر وابستهمجموع مجذوراتدرجه آزادیمیانگین مجذوراتFPاتا
گروهسلامت جسمانی۰۰۸/۳۳۰۱۰۰۸/۳۳۰۱۲/۴۵۰۰۱/۰۲۷۷/۰
سلامت روانی۰۷/۱۱۴۱۰۷/۱۱۴۷۹/۱۲۰۰۱/۰۰۹/۰
روابط اجتماعی۰۷/۱۸۰۱۰۷/۱۸۰۷۹/۵۲۰۰۱/۰۳۰/۰
سلامت محیط۶۷/۱۳۸۱۶۷/۱۳۸۶۴/۲۱۰۰۱/۰۱۵/۰

 

 

برونداد آزمون تحلیل واریانس تک متغیره نشان می دهد بین دو گروه در تمام مولفه های کیفیت زندگی تفاوت معنادار وجود دارد(۰۱/۰>P) به عبارت دیگر میزان سلامت جسمی ، سلامت روان شناختی ، روابط اجتماعی و سلامت محیطی گروه آزمایشی در پس آزمون و بعد از مداخله ورزشی نسبت به گروه کنترل افزایش معنادار داشته است (۰۱/۰>P). میزان اتا نیز نشان می دهد بیشترین میزان تفاوت استاندارد شده مربوط به میزان روابط اجتماعی گروه ها است(۳۰/۰). لذا فرض  مذکور نیز تایید می شود.

 

 

 

 

Share