دانلود پایان نامه

به طور کلی بر زیردستان شان نفوذ دارند . »
گرای (2004) در « بررسی نتایج تحقیقات اثر بخشی مدرسه در سه دهه اخیر در انگلستان» به نگرش دانش آموزان به مدرسه ، میزان درگیری آنها ، حضور یا فرار از آنها از مدرسه ، پیامدهای شهروندی و استفاده از الکل و دارو توجه کرد و به این نتیجه رسید که : 1. تاثیرات مدارس در این نوع از بروندادها به اندازه بروندادهای نظری ( علمی) معنی دار نیست . 2. اینکه تاکید بر یک جنبه اساسی از اثر بخشی مدرسه باعث محدودیت نتایج تحقیق می شود . هم چنین عواملی که تفاوت های بین مدارس از نظر پیشرفت علمی را تشریح می کنند به نظر می رسد که از قدرت تشریحی محدودی درارتباط با دیگر برون دادها برخوردارند .
پژوهش های داخل کشور.
مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه ی تبیین رابطه بین سبک رهبری مدیر وجو مدرسه با اثر بخشی مدرسه نشان می دهد که در این تحقیقات کمتر به بحث اثر بخشی مدرسه پرداخته شده است و بیشتر به اثر بخشی مدیران توجه شده است .

تحقیق مهاجران (1373) تحت عنوان بررسی رهبری و اثر بخشی رفتاری مدیران مدارس متوسطه شهرستان ارومیه نشان داد که مدیران رابطه مدار از مدیران وظیفه مدار اثر بخش تر رفتار می کنند .
اشکاوندی (1374) در بررسی سبک های رهبری مدیران دبیرستان های شهرستان اصفهان با نگاهی به تئوری سه بعدی اثر بخشی ردین ارتباط اثر بخشی را با متغیرهایی همچون جنسیت ، سنوات تدریس ، مدیریت ، رشته تحصیلی و وسعت مدرسه و هم چنین ارتباط میزان رابطه مداری با اثر بخشی رهبری مورد توجه قرار داد . قریب به اتفاق مدیران مورد مطالعه رابطه مدار قوی و وظیفه مدار ضعیف بوده و بین زنان و مردان تفاوتی مشاهده نشده . این تحقیق سبک اساسی وابسته را در چارچوب این نظریه سبکی مناسب برای مراکز آموزشی پیشنهاد کرد . در این تحقیق علاوه بر این که به ابعاد اثر بخشی توجه شد و سبک رهبری نیز هم چون یک پیوستار فرض گردیده است ولی هنوز سبک اثر بخشی مناسب سنجش اثر بخشی مدرسه استفاده نشده است .
شاهورانی (1375) در بررسی سبک های مدیریتی مدیران آموزشی ( ابتدایی – راهنمایی و متوسطه) استان سمنان بر اساس نظریه سه بعدی اثر بخشی و کاربرد آن که بر روی 275 نفر از مدیران ابتدایی دوره ی 187 نفر از دوره ی راهنمایی و 140 نفراز دوره ی متوسطه انجام شده است . مشخص گردید که بین عواملی از قبیل تخصص ، انعطاف پذیری ، علاقه مندی به پیشرفت دانش آموزان ، برخورداری از قدرت ادراکی ، داشتن قدرت تصمیم گیری ، توجه به نیازهای عاطفی ، توجه دادن معلمان به وظایف و … با سبک رهبری وظیفه مداری ارتباط وجود دارد .
هم چنین بین عکس العمل منطقی ، اعتماد به معلمان ، عدم تحمل عقیده ، پذیرش با آغوش باز و … با سبک رهبری رابطه مدار وجود دارد . تفاوت معناداری بین مدیران زن و مرد در استفاده از سبک رهبری و اثر بخشی مشاهده نشد . در این تحقیق معیارها و ابعاد گوناگونی از اثر بخشی سنجیده شده است و طیف بیشتری از معیارهای اثر بخشی به کار رفته است .
حیدر زادگان (1375) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان بررسی تاثیر جو سازمانی برعملکرد دبیران دبیرستان های شهرستان های زاهدان به این نتیجه رسیده است که : 1. نتایج حاصل از همبستگی بین جو سازمانی و عملکرد نشان داد که بین جو سازمانی و عملکرد همبستگی مثبت معنی داری وجود دارد .
2. بین میانگین های عملکرد ، در جو باز و بسته تفاوت معنی داری وجود دارد به عبارت دیگر جو باز با افزایش عملکرد و جو بسته با کاهش عملکرد همراه بوده است .
قاسمی (1375) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در دانشگاه تربیت مدرس تحت عنوان تعیین اثر تطابق سبک رهبری مدیر و سبک رهبری مورد انتظار زیر دستان بر رضایت شغلی زیر دستان در دانشگاه تربیت مدرس نتیجه گرفت که تطابق درک مدیر از سبک رهبری خود و درک مدیر از سبک رهبری مورد انتظار زیر دستان با رضایت شغلی زیر دستان ارتباط دارد .
زاهدی (1376) در « بررسی رابطه سبک رهبری مدیران با اثر بخشی آنها از دیدگاه معلمان دبستان های دخترانه شهرستان های تهران» به این نتیجه رسید که رابطه مداران اثر بخش بوده اند این حاکی از غلبه فراوانی وظیفه مداری بر رابطه مداری است . پرسشنامه سنجش اثر بخشی نیز نشان داده است که رابطه مداران اثر بخش بوده اند . در این تحقیق توجه بیشتری به اثر بخشی وسنجش سبک های وظیفه مداری و رابطه مداری شده است .

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دوستی گنزق (77-1376) این موضوع را در مدارس راهنمایی دخترانه شهرستان های استان تهران به اجرا گذاشته بود که به این نتیجه رسید که تعداد مدیران وظیفه مدار بیش از مدیران رابطه مدار هستند . سابقه رهبری با سبک رهبری ارتباط دارد . به طوری که طبق داده های تحقیق مدیران دارای سابقه 5 سال دارای بیشترین سبک وظیفه مدار و سابقه 12-18 سال دارای کم ترین وظیفه مداری بودند و سابقه 2 سال در مدیریت بیشترین رابطه مداری را به خود اختصاص داده اما سابقه 7یا 8 ساله کمترین رابطه مداری را داراست . آنچه در این تحقیق به آن اشاره نشده است میزان اثر بخشی مدارس است .
انصاف (1377) در تحقیقی با عنوان « بررسی رابطه سبک مدیریت با اثر بخشی آنان از نظر دبیران دبیرستان های شهرستان های استان تهران » بر تاثیر قوی فرهنگ اجتماعی و به تبع آن فرهنگ سازمانی و جو سازمانی هرآموزشگاه در انتخاب سبک رهبری مدیران تاکید کرد . از یافته های دیگر این تحقیق این بود که سبک رهبری رابطه مدار و توجه به روابط انسانی در محیط کار با اثر بخشی آنان رابطه مستقیمی دارد .
انصاف (1377) در بررسی رابطه سبک رهبری مدیر با اثر بخشی آن از نظر دبیران دبیرستان های دخترانه شهرستان های استان تهران به نتایج زیر دست یافت :
1. از یافته های مهم این تحقیق تاثیر قوی فرهنگ اجتماعی و به تبع آن فرهنگ سازمانی و جو سازمانی هر آموزشگاه در انتخاب سبک رهبری مدیران است .
2. سبک رابطه مدار و توجه به روابط انسانی در محیط کار با اثر بخشی آنان رابطه مستقیم دارد . مدیرانی که رابطه مدار هستند و به روابط انسانی بیشتر توجه دارند کارایی و اثر بخشی بیش تری داشته و می توانند در محیط کار رضایت کارکنان خود را بیشتر جلب نمایند و در اداره مدرسه به مراتب موفق تر هستند .
وفایی (1378) در تحقیقی با عنوان « بررسی رابطه بین سبک ها مدیریتی مدیران و رضایت شغلی دبیران مقطع متوسطه استان سمنان » بین سبک مدیریت مشارکت جویانه امکان ابداع و خلاقیت آموزشی و ایجاد و استحکام روابط انسانی مطلوب و رضایت شغلی رابطه معناداری به دست آورد . هم چنین بین سبک مدیریت آمرانه و عدم رضایت شغلی دبیران رابطه معناداری مشاهده نمود . نکاتی که در ایت تحقیق توجهی به آن نشده بود این بود که تنها یک عامل از عوامل مختلف موثر در اثر بخشی مدرسه مورد توجه قرار گرفته است .
جورابچیان (1378) در تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه سبک رهبری و اثر بخشی در دبیرستان های شهر قم نتیجه گرفت که هر قدر مدیران از الگوی آمرانه استفاده کنند ، آموزشگاه دارای اثر بخشی کمتری خواهد بود و هر قدر مدیران از سبک مشارکتی و تعاملی استفاده نمایند ، آموزشگاه اثر بخشی بیشتری خواهد داشت .
ذبیحی (1379) در تحقیقی با عنوان « بررسی عوامل موثر سبک رهبری اثر بخش و ارائه یک مدل اقتضایی» سه دسته عوامل اقتصادی مدیر شامل توانایی مدیریتی و موضع کنترل مدیر ، عوامل اقتصادی زیر دستان شامل آمادگی ، توانایی و تمایل زیر دستان و عوامل اقتصادی سازمانی شامل ساختار وظیفه و رسمی گرایی سازمان را بر اثر بخشی رهبری مدیر موثر دانسته است . هم چنین بین زنان و مردان تفاوت معناداری مشاهده نشد . در این تحقیق بر اثر بخشی سبک رهبری تاکید شده است.
منصوری دارنجانی (1380) نتیجه گرفت که بین میانگین های روحیه در جو باز و بسته تفاوت معنی داری وجود دارد . میانگین روحیه دبیران در مدارس با جو باز بیشتر از روحیه دبیران در مدارس با جو بسته بود .
قاسمی نژاد (1381) رابطه جو سازمانی با استرس شغلی و رضایت شغلی را بررسی کرد و به یافته های زیر دست یافت :
الف : بین جو سازمانی و استرس شغلی رابطه معنا دار منفی وجود دارد هر چه جو مطلوبتر باشد میزان استرس تجربه شده معلمان کمتر است .
ب : در تعیین رابطه بین جو سازمانی و شاخص های استرس شغلی بیشترین رابطه به شاخص مسائل مربوط به دانش آموزان تعلق داشت .
ج : بین جو سازمانی و رضایت شغلی رابطه معنادار مثبت وجود دارد . در جو سازمانی مطلوبتر رضایت شغلی معلمان بیشتر است .
د : بین جو سازمانی و شاخص های رضایت ، شغلی افراد بیشترین رابطه به شاخص مدیریت تعلق داشت .
هـ : بین شاخص های جو سازمانی ، رضایت شغلی و استرس شغلی رابطه معناداری وجود داشت .
آصف زاده (1384)در پژوهشی با عنوان شناسایی سبک های رهبری مدیران علوم پزشکی قزوین نتایجی را به دست آورده که ارتباط معناداری بین سبک های رهبری مدیران مورد مطالعه با عوامل موثر برعملکرد وجود دارد و همچنین نتایج این پژوهش موید این بود که رابطه مداری (فرد مداری)به طور معنا داری با اثر بخشی گروه و سازمان همراه است و کارکنان اغلب مدیران رابطه مدار را ترجیح می دهند.
رضایی (1385) در تحقیقی تحت عنوان «بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران و اثر بخشی در مدارس متوسطه شهر شیراز» به این نتیجه رسید که بین سبکهای رهبری با اثر بخشی مدرسه همبستگی معنا داری وجود دارد و اغلب مدیران در یکی از سبک های رهبری قوی و در دیگری ضعیف هستند .
زارعی (1385) در تحقیقی تحت عنوان «بررسی رابطه سبک رهبری مدیر و جو سازمانی مدرسه در مدارس ابتدایی شهر شیراز» به این نتیجه رسید که بین ادراک معلمان از سبک رهبری مدیرانشان و ادراک آنان از جو مدرسه رابطه ی معناداری وجود دارد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مدل های قابلیت جذب دانش

ج: جمعبندی
از بررسی تحقیقات پیشین نتیجه می گیریم که در تحقیقات اثر بخشی مدرسه برشناسایی و اندازه گیری سطوح مختلف عوامل کلیدی اثر بخشی در مدارس ابتدایی و متوسطه تاکید شده بود . ( سامونس و همکاران 1995) .
ریشه ی تحقیقات اثر بخشی مدرسه در انگلستان شروع شد و مرکز بین المللی بهبود و اثر بخشی مدرسه در موسسه آموزشی لندن با همکاری موسسه تحقیقات آموزشی آمریکا ایجاد گردید و این گروه خاص علاقه مند به اثر بخشی مدرسه با تشکیل کنگره بین المللی وچاپ مجله به اثر بخشی و بهبود مدرسه کمک کردند ( رینولد 2000) .
در همه ی تحقیقات نکات زیر مورد تاکید قرار گرفت1-تاکید بر نقش رهبری آموزشی 2- نظارت موثر 3- رابطه مدرسه با خانواده و محیط و بالعکس 4- برنامه ریزی و تعیین اهداف5- سازمان دهی فرایند یادگیری و آموزش 6- نقش عوامل درونی مدرسه 7- نقش فرهنگ و الگوهای فرهنگی در اثر بخشی مدرسه .
رابطه مداری (فرد مداری)به طور معنا داری با اثر بخشی گروه و سازمان همراه است و کارکنان اغلب، مدیران رابطه مدار را ترجیح می دهند. آصف زاده (1384).
مدیرانی که رابطه مدار هستند و به روابط انسانی بیشتر توجه دارند کارایی و اثر بخشی بیشتری داشته و می توانند در محیط کار رضایت کارکنان خود را بیشتر جلب نمایند و در اداره ی مدرسه ی اثر بخش به مراتب موفق تر هستند .

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید