دانلود پایان نامه

لحاظ طول حیات علمی و تعیین تفاوتها و شباهتهای بینرشتهای انجام نشده است. همچنین شاخص طول فعالیت علمی نیز در هیچ پژوهشی چه در داخل کشور و چه در خارج کشور مورد توجه قرار نگرفته است. در داخل کشور نیز پژوهشی پیرامون طول حیات علمی نویسندگان و بررسی بهرهوری علمی پژوهشگران با توجه به شاخص مذکور و اهمیت عامل زمان در ارزیابی پژوهشگران صورت نگرفته است.

2-3- پرسشهای اساسی پژوهش
سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی 1991 تا 2011، در رشته های مختلف چگونه است؟
آیا بین طول حیات علمی پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی 1991 تا 2011، در رشته های مختلف اختلاف معناداری وجود دارد؟
آیا بین طول فعالیت علمی پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی 1991 تا 2011، در رشته های مختلف اختلاف معناداری وجود دارد؟
آیا بین نرخ انتشار پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی 1991 تا 2011، در رشته های مختلف اختلاف معناداری وجود دارد؟

آیا بین نرخ انتشار بهنجارشده پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی 1991 تا 2011، در رشته های مختلف اختلاف معناداری وجود دارد؟
2-3- 1- پرسشهای فرعی پژوهش
رتبهبندی پژوهشگران ایرانی بر اساس نرخ انتشار در بازه زمانی 1991 تا 2011 چگونه است؟
رتبهبندی پژوهشگران ایرانی بر اساس نرخ انتشار بهنجارشده در بازه زمانی 1991 تا 2011 چگونه است؟
2-4- تعاریف مفهومی و عملیاتی پژوهش
2-4-1-تعاریف مفهومی
بهرهوری علمی: عبارت است از میزان تولیدات پژوهشی دانشمندان که بر مبنای دادههایی مانند تعداد انتشارات تولیدشده توسط پدیدآورندگان در حوزه مربوطه و همچنین تعداد استنادهای دریافت شده توسط آن انتشارات سنجیده میشود. همچنین، سنجش بهرهوری شمار پژوهشگران در یک حوزه را دربرمیگیرد (دیوداتو، 1391، ص 157) .
طول حیات علمی: عبارت است از مدت زمان مشارکت پژوهشگران در فعالیتهای پژوهشی که بر حسب فاصله بین سال آغازین و سال پایانی انتشار مقالات اندازهگیری میشود (گوپتا، کاریسیداپا، 1997) .
نرخ انتشار: عبارت است از میانگین تعداد انتشارات بر سال در طول حیات علمی پژوهشگر (هیوبر و واگنر-دوبلر، 2001) .
سرانه انتشار: عبارت است از میانگین تعداد انتشارات بر پژوهشگران در یک بازه زمانی معین (توتکوشیان، و همکاران، 2003) .
2-4-2- تعاریف عملیاتی
تولیدات علمی: منظور آن دسته از آثار علمی است که در بازه زمانی 1991-2011 در مجلات تحت پوشش پایگاه های استنادی تامسون رویترز منتشر شدهاند. در این پژوهش، واژهها یا عبارات دیگری نظیر مقالات، مقالات علمی، انتشارات یا پژوهشها ناظر بر همین مفهوم به کار گرفته شده است.
پژوهشگران ایرانی: منظور آن دسته از نویسندگانی است که نام ایران به عنوان کشور متبوع آنان در فیلد C1 یا RP مربوط به داده های انتشارات علمی ثبت شده است.
بهرهوری علمی: عبارت است از سطح انتشار علمی پژوهشگران ایرانی که بر اساس سه شاخص سرانه انتشار، نرخ انتشار و نرخ انتشار بهنجارشده اندازهگیری میشود.
سرانه انتشار: عبارت است از میانگین تعداد انتشارات علمی بر شمار پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی مورد بررسی.
طول حیات علمی: مدت زمانی که پژوهشگر در بازه زمانی مورد بررسی به انتشار مقاله مشغول بوده است. این معیار بر اساس فرمول ذیل محاسبه میشود:
طول حیات علمی = آخرین سال انتشار مقاله – نخستین سال انتشار مقاله + یک.
گرچه بازه مورد بررسی ثابت و یک دوره 21 ساله را تشکیل میدهد، آشکار است که طبق این فرمول طول حیات علمی پژوهشگران با هم یکسان نخواهد بود. زیرا پژوهشگری ممکن است در یک نقطه زمانی از بازه مورد بررسی از فعالیت باز مانده باشد.
طول فعالیت علمی: تعداد سالهایی که پژوهشگر در طول حیات علمی خود به انتشار مقاله دست زده است. این معیار بر اساس شمارش فراوانی سالهای انتشار مقالات محاسبه میشود. آشکار است که بسته به الگوی انتشاراتی فرد، طول فعالیت علمی همواره برابر یا کوچکتر از طول حیات علمی خواهد بود.
نرخ انتشار: منظور میانگین انتشارات علمی هر یک از پژوهشگران ایرانی در طول حیات علمی وی است که بر اساس فرمول ذیل محاسبه میشود:
نرخ انتشار = مجموع مقالات علمی / طول حیات علمی
نرخ انتشار بهنجارشده: منظور نرخ انتشار بهنجارشده بر اساس طول فعالیت علمی است که بر اساس فرمول ذیل محاسبه میشود:
نرخ انتشار بهنجارشده = (مجموع مقالات علمی / طول حیات علمی) × طول فعالیت علمی
همانطور که مشاهده میشود، در نرخ انتشار بهنجارشده، نرخ انتشار بر اساس طول فعالیت علمی که کسری از طول حیات علمی است بهنجار میشود. هر چه مقدار این کسر () که میتوان آن را “ضریب فعالیت” نامید، بیشتر به طرف یک میل کند، نشانگر فعالیت منظمتر پژوهشگر در سالهای حیات علمی وی است.
رشته: منظور از رشته، دو نوع ردهبندی موضوعی پژوهشگران است. نخستین ردهبندی بر اساس مقولات موضوعی مجلات صورت گرفت که با توجه به گستردگی آنها در قالب 20 رده موضوعی کلیتر ئیاسآی دستهبندی شد. ردهبندی دوم، بر اساس گروه آموزشی یا پژوهشی پژوهشگر که در وابستگی سازمانی وی منعکس شده است صورت گرفت.

فصل سوم
روششناسی پژوهش
3-1- مقدمه
در این فصل، روش به کارگرفته شده، جامعه آماری، ابزار و شیوه گردآوری داده ها و روش تجزیه و تحلیل آنها شرح داده میشود.
3-2- روش پژوهش
روش پژوهش، پیمایشی با رویکرد علمسنجی است. این رویکرد، یکی از متداولترین روش های ارزیابی فعالیتهای علمی و مدیریت پژوهش است که بر مطالعه الگوهای تولید علم در حوزه های مختلف علمی، سیاستگذاری علمی، ارزیابی متون پژوهشی و غیره تأکید دارد (عصاره، حیدری، زارع فراشبندی، و همکاران، 1388، ص47) .
3-3- جامعه پژوهش
جامعه مورد مطالعه را آن دسته از نویسندگان مسؤول ایرانی تشکیل میدهند که انتشارات آنان در سال 1991 در نمایهنامه استنادی علوم واقع بر پایگاه وبآوساینس نمایه شدهاند و دست کم در یک سال از سالهای پس از آن (تا سال 2011) حداقل یک انتشار دیگر در مجلات مذکور داشته باشند. دلیل انتخاب سال 1991 به عنوان آغازه بازه زمانی مورد مطالعه آن بود که اطمینان حاصل گردد بخش عمدهای از طول حیات علمی پژوهشگران مورد بررسی در تحقیق لحاظ شده است. به این ترتیب، با کاهش تاثیر نوسانها در تولید علمی، الگوهای تولید با دقت بیشتری شناسایی میشوند.
از سوی دیگر، جامعه پژوهشگران ایرانی در دهه 1990 میلادی در سایه عوامل درونی مانند خاتمه جنگ تحمیلی ایران و عراق، موقعیت اقتصادی بهتر، تغییرات در سیاستگذاری دولت مثل افزایش بودجه پژوهش، تغییرات اساسی در فضای سیاستگذاری علمی مثل افزایش مجله‌های علمی، و بازگشت تعداد زیادی از دانشجویان بورسیه خارج پس از پایان تحصیلات به کشور و عوامل بیرونی مانند پذیرش برخی از مجله‌های علمی ایران توسط نمایه استنادی علوم، افزایش دسترسی به پایگاه‌های بین‌المللی از طریق اینترنت و امکان ارتباطهای بهتر الکترونیکی برای ایجاد مشارکتهای بینالمللی، در آغاز رشد تولیدات علمی خود بوده است (عصاره و ویلسون، 1384 ؛ ستوده، 2012) .

3-3-1- طول حیات علمی پژوهشگران ایرانی
از آنجا که آغاز و پایان حیات علمی پژوهشگران همزمان نیست، از این رو در یک بازه زمانی معین با پژوهشگرانی برخورد میکنیم که در مراحل مختلفی از حیات علمی خود هستند. به عبارت دیگر، برخی پژوهشگران در آغاز حیات علمی، برخی در نیمه و برخی در پایان راه هستند. از این رو، ضروری است چنین پژوهشهایی بر پژوهشگرانی متمرکز شوند که هم در آغاز و هم در طول بازه زمانی مورد بررسی حضور داشته باشند، تا به این ترتیب، مطمئن شویم که طول حیات علمی آنان با بازه زمانی انتخاب شده انطباق دارد. از این رو، به منظور بررسی بهرهوری علمی پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی 1991-2011، ضروری است پژوهشگرانی که فعالیت علمی همگی آنان در یک بازه زمانی خاص صورت گرفته است مد نظر قرار گیرند یعنی پژوهشگرانی که همگی در سال 1991 دست به انتشار مقاله زدهاند. بدین ترتیب، پژوهشگرانی که بعد از این سال یا در میانه این بازه زمانی به جرگه پژوهشگران پیوستهاند یا فعالیت خود را بعد از یک وقفه در سال 1991، در سالهای بعد دوباره از سر گرفتهاند، از دامنه جامعه پژوهش به کنار گذاشته شدند.
بررسی پژوهشگرانی که در سال 1991 در نمایهنامه استنادی علوم مقاله داشتهاند، به شناسایی 95 پژوهشگر منجر شد. وضعیت این پژوهشگران به لحاظ طول حیات علمی آنان مورد بررسی قرار گرفت. همانگونه که پیشتر ذکر شد، بازه زمانی مورد بررسی در پژوهش حاضر 21 سال انتخاب شد تا پژوهشگر با بیشترین طول حیات علمی خود در پژوهش حضور یابد. زیرا در غیر این صورت ممکن بود پژوهشگرانی در مراحل مختلف طول حیات علمی خود در جامعه در کنار هم قرار گیرند و امکان مقایسه دقیق را از پژوهشگر سلب کند.
با آن که همه پژوهشگران شناسایی شده، در نقطه آغازین سال 1991 مشترک بودند، بدین معنی که همگی در این سال دارای دست کم یک مقاله بودند، اما بررسی تولیدات علمی آنان در سالهای بعد تا سال 2011 نشان از تنوع بسیار در طول حیات علمی این پژوهشگران داشت، به نحوی که کمترین طول حیات علمی به 3 سال و بیشترین آن به 21 سال میرسید.
با توجه به آن که تنوع طول حیات علمی پژوهشگران بسیار بالا بود، به منظور سهولت مقایسه، آنان در سه گروه با طول حیات علمی کوتاه (3 تا 7 سال) ، متوسط (8 تا 14 سال) و بلند (15 تا 21 سال) دستهبندی شدند. وضعیت تولیدات علمی این پژوهشگران در جدول 3-1 به تصویر کشیده شده است. همانگونه که ملاحظه میشود گروه با طول حیات علمی بلند از بیشترین فراوانی (81 تن بالغ بر 85 درصد از کل پژوهشگران) برخوردار هستند. همانگونه که انتظار میرود، این گروه بیشترین تولیدات علمی را نیز به خود اختصاص داده است. لازم به ذکر است که در گروه 15 تا 21 سال که به طور کلی شامل 81 پژوهشگر میشود، تعداد 67 تن بیشترین طول حیات علمی (21 سال) را داشتهاند (جدول 13 پیوست) .
جدول 3-1- وضعیت تولید علم پژوهشگران در گروه های با طول حیات علمی متفاوت
طول حیات علمی
پژوهشگران
تولیدات علمی
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
3تا 7 سال
8
42/8
30
71/0
8 تا 14 سال
6
31/6
39
93/0
15 تا 21 سال
81
26/85
4137
36/98
جمع
95
100
4206
100
اکنون، باید دید که روند رشد تولیدات علمی این پژوهشگران در طول سالهای حیات علمی چگونه بوده است. نخست، همبستگی بین تولیدات علمی هر گروه و متغیر سال، به کمک آزمون همبستگی پیرسون بررسی شد. نتایج آزمون که در جدول 3-2 به تصویر کشیده شده است، نشان از آن دارد که همبستگی شدید و معناداری در دو گروه با حیات علمی متوسط و بلند وجود دارد، اما همبستگی در گروه با حیات علمی کوتاه معنادار نیست. ضریب همبستگی به دست آمده نشان میدهد که در گروه با طول حیات علمی متوسط بین تعداد انتشارات و سالهای فعالیت رابطه منفی وجود دارد (79/0- = r) ، اما رابطه بین دو متغیر در گروه با طول حیات علمی بلند مثبت است (94/0= r) .
جدول3-2- نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین انتشارات و سال در میان پژوهشگران با طول حیات علمی متفاوت
طول حیات علمی
ضریب همبستگی
تعداد سال
سطح معناداری
2-7 سال
71/0-
7
073/0

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع مقاله درباره حقوق بشر

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

8-14 سال
79/0-
10
006/0
15-21 سال
94/0
21
0001/0
پس از آن به منظور سنجش روند رشد تولیدات علمی دو گروه با طول حیات علمی متوسط و بلند از تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج در نمودارهای 3-1 و 3-2 به تصویر کشیده شده است. همانگونه که مشاهده میشود معادله خط به دست آمده برای پژوهشگران با طول حیات علمی متوسط در سالهای مورد بررسی رو به کاهش داشته است، اما تعداد انتشارات پژوهشگران با طول حیات بلند رو به افزایش داشته است. با این حال، مقایسه شیب خط به دست آمده برای گروه نخست (79/0β=-) با شیب خط به دست آمده برای گروه دوم (94/0β=) نشان از آن دارد که گروه نخست با آهنگی بسیار کند در حال کاهش شمار مقالات است، حال آن که گروه دیگر با آهنگی بسیار تندتر در حال افزایش تعداد مقالات خود است.
نمودار 3-1- تحلیل رگرسیون تعداد انتشارات بر حسب سال در پژوهشگران با طول حیات علمی 8- 14 سال
نمودار 3-2- تحلیل رگرسیون تعداد انتشارات بر حسب سال در پژوهشگران با طول حیات علمی 15- 21 سال
دو دلیل احتمالی برای این تفاوت میتواند وجود داشته باشد: نخست آن که، گروه با طول حیات علمی متوسط در طول سالهای مورد بررسی دچار رکود در فعالیت علمی – دست کم به لحاظ انتشار آثار بینالمللی- بودهاند. دیگر این که این پژوهشگران در اواخر عمر حیات علمی خود به سر میبردهاند و به این دلیل از شمار تولیدات آنان در سالهای بعد حیات علمی کاسته شده است. این امر میتواند در مورد گروه با طول حیات علمی کوتاه نیز صدق کند. به این منظور، وضعیت پژوهشگران این دو گروه با جستجو در اینترنت مورد بررسی قرار گرفت. از میان 14 پژوهشگر این دو گروه، هیچ سرنخی درباره وضعیت 7 پژوهشگر و نوع فعالیتهای آنان به دست نیامد. 5 پژوهشگر همچنان در قید حیات بودهاند و فعالیت علمی خود را در کسوت هیات علمی، مترجم یا نویسنده فارسی ادامه دادهاند. همچنین، دو تن از آنان نیز بازنشسته شدهاند. بدین ترتیب، بر اساس داده های به دست آمده نمیتوان قضاوتی قطعی درباره پایان حیات علمی این پژوهشگران یا رکود در تولید علم آنان به دست داد. لذا، به منظور افزایش دقت در یافتههای تحقیق، این دو گروه از جامعه پژوهش حذف شدند و در کلیه بررسیها تنها پژوهشگران با طول حیات علمی 15 تا 21 سال مد نظر قرار گرفت.
3-3-2- حوزه های مورد بررسی
جامعه پژوهش حاضر، به مقالات نمایه شده در نمایهنامه استنادی علوم که علوم پایه و کاربردی را در بر میگیرد محدود شد. حوزه های علوم اجتماعی و علوم انسانی به دلایلی مورد توجه قرار نگرفت. از یک سو، پوشش مجلات این دو حوزه در پایگاه های تامسون رویترز در مقایسه با دیگر حوزه های علمی مانند علوم محض یا کاربردی ضعیفتر است. از سوی دیگر، ساختار نظام ارتباطی نوشتاری و نیز رویه های انتشاراتی و ارجاعی آنها متفاوت است. به طور مثال، در این حوزه ها معمولاً انتشار یا ارجاع به مجلات در مقایسه با رسانه های دیگر از جمله کتاب از اهمیت کمتری برخوردار است. علاوه بر آن، دو حوزه علوم اجتماعی و علوم انسانی گسترهای وسیع از رشته ها و ردههایی را دربرمیگیرد که خود تا حدود زیادی ناهمگن هستند و رویکردها یا انگارههای پذیرفته شده در آنها، ویژگیهای انتشاراتی و ارجاعی متفاوتی را به نمایش میگذارند. از این رو، تأکید متخصصان علمسنجی بر آن است که برای ارزیابی پژوهش در این حوزه ها ابزارهایی طراحی شود که متناسب با ویژگیهای آنها بوده و محتوای ذاتی، رویه های ارتباط بین دانشپژوهان و ساختار نظام ارتباطی آنها را در نظر بگیرد (ستوده، 1386) . در نتیجه، به منظور مطالعه مسئله مورد بررسی در تحقیق حاضر در دو حوزه علوم اجتماعی و علوم انسانی، ضروری است پژوهشی جداگانه با رویکرد روششناختی خاص طراحی شود.
3-4- روش و ابزار گردآوری داده
داده ها با بهره گرفتن از نمایه استنادی علوم از پایگاه های استنادی تامسون رویترز در سالهای مختلف جمعآوری شدهاند. این پایگاه به دلیل اینکه از یک طرف مجلات علمی معتبر و استاندارد را در سطح بینالمللی پوشش داده و از طرف دیگر داده های انتشاراتی و استنادی را به طور دقیق و روزآمد، ارائه مینماید، به عنوان ابزاری برای بررسیهای علمسنجی ملتها، دانشگاهها، پژوهشگران و رتبهبندی آنها در سطح جهانی پذیرفته شده است. با بهره گرفتن از داده های این پایگاه، میتوان پژوهشگران را خواه در سطح انفرادی، خواه در سطح گروهی و سازمانی مورد بررسی قرار داد.
3-5- جزئیات مراحل گردآوری داده‌ها
3-5-1- شناسایی تولیدات علمی ایران
اطلاعات تولیدات علمی کشور ایران در بازه زمانی 21 ساله (1991-2011) از نمایهنامه استنادی علوم تامسون رویترز بارگذاری شد. بخش اندکی از داده ها که سال انتشار آنها 1990 درج شده بود و در زمره داده های مربوط به سال 1991 بارگذاری شده بود، حذف گردید. همچنین، بخشی از داده های

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید