دانلود پایان نامه

بارگذاری شده به دلیل اشکال در داده های پایگاه به صورت ناقص و به هم ریخته بارگذاری شده بود. اینگونه داده ها نیز حذف گردید. در نهایت پس از ادغام داده های بارگذاری شده مربوط به سالهای مختلف و حذف پیشینههای تکراری، تعداد 94381 پیشینه به دست آمد.
3-5-2- شناسایی نویسندگان ایرانی

به منظور شناسایی نویسندگان سال 1991 و حصول اطمینان از هویت آنان، پیشینههای مربوط به سال 1991 که مشتمل بر 200 پیشینه میشد استخراج و به طور جداگانه بررسی شد. نویسندگان مسئول و نشانی آنان با توجه به فیلد RP مشخص شد. با توجه به آنکه فیلد RP در مورد 32 پیشینه خالی مانده بود، امکان تشخیص نویسنده مسئول وجود نداشت. لذا در این موارد نویسنده اول مد نظر قرار گرفت و نشانی وی از طریق فیلد C1 که نشانی همه نویسندگان (اعم از مسئول و همکاران) را در بر میگیرد، مشخص شد و در صورتی که از طریق این فیلد نشانی فرد قابل شناسایی نبود، جستجو در اینترنت (موتور جستجوی گوگل) صورت گرفت. در این مرحله به 127 نویسنده ایرانی دست یافتیم اما تعدادی از آنان حذف گردید: دو نام متعلق به یک هویت بود، 9 نویسنده تنها دارای یک پیشینه در سال 1991 بودند و در طول بازه مورد بررسی هیچ انتشاری نداشتند، 2 نویسنده تنها دو انتشار در سال 1991 داشتند و در سالهای بعد هیچ انتشاری نداشتند و 2 نویسنده از اواسط حیات علمی خود فعالیت سازمانی خود را در خارج از کشور ادامه داده بودند.
همچنین، برای اطلاع از هویت دقیق نویسندگان اعم از نام کوچک یا نشانی آنان، نامها با جستجو در موتور کاوش گوگل مورد بررسی دقیقتر قرار گرفت. بدین منظور از عنوان مقالات سال 1991 یا نشانی فرد (در صورت ذکر شدن) برای دقیقتر شدن نتایج جستجو استفاده شد. در صورتی که این جستجوها نیز به شناسایی هویتهای مربوطه کمکی نمیکرد، نام نویسنده از دایره پژوهش حذف شد. شمار این نویسندگان به 18 تن رسید. بنابراین در نهایت 95 نویسنده ایرانی به دست آمد و ملاک عمل قرار گرفت.
سپس به منظور استخراج شمار تولیدات این نویسندگان در سالهای بعد، نامخانوادگی هر نویسنده با انواع شکل نوشتاری ممکن، در فیلد AU پیشینههای مربوط به سال 1991-2011 جستجو گردید. نام نویسندگان جهت ردگیری صحیح وی در بازه زمانی مورد بررسی به صورت دستی وارسی گردید. در فرایند وارسی دستی، چنانچه نامخانوادگی، نام کوچک یا مخفف نام کوچک دو یا چند نویسنده مشابه بود، هویت وی با بررسی نشانی نویسنده (در فیلد C1) یا جستجوی عنوان مقاله و نشانی نویسنده در موتور کاوش گوگل بررسی گردید. در نهایت 4206 پیشینه برای 95 نویسنده سال 1991 به دست آمد که پس از کنار گذاشتن نویسندگان با طول حیات علمی کوتاه و متوسط (14 تن) در پایان به 81 تن و تعداد انتشارات آنان به 4137 پیشینه رسید.
3-5-3- ردهبندی موضوعی نویسندگان
جهت بررسی پژوهشگران به تفکیک رشته، پژوهشگران ردهبندی موضوعی شدند. لازم به ذکر است به منظور افزایش دقت در ردهبندی موضوعی پژوهشگران و اطمینان از عدم تاثیر نوع ردهبندی بر نتایج از دو نوع ردهبندی استفاده شد.
نخستین ردهبندی بر اساس مقولات موضوعی مجلات (در فیلد SC) صورت گرفت. با توجه به بالا بودن شمار رده ها و همچنین اخص بودن آنها شمار مقالات در هر رده بسیار کم میشود و احتمال میرود که تصویری از وضع موجود بازتاب نیابد. بنابراین، این مقولات موضوعی در قالب رده های موضوعی کلیتر ئیاسآی دستهبندی شدند. بدین منظور از جدول تبدیل 196 مقوله موضوعی نمایهنامههای استنادی تامسون رویترز به 22 رده موضوعی ئی.اس.آی که توسط دیدگاه (1388) با بهرهگیری از پژوهش لیدزدورف و رافلز (2009) تهیه و توسعه یافته است، استفاده شد. هیچ اثری در رده موضوعی «اقتصاد و تجارت» قرار نگرفت. رده موضوعی «علوم اجتماعی» نیز به دلیل عدم سنخیت با جامعه پژوهش حاضر حذف گردید. بدین ترتیب، شماره رده های موضوعی در پایان به 20 رده رسید. لازم به ذکر است، هر پژوهشگر بسته به مجلات انتخابی، ممکن است در بیش از یک رده موضوعی وارد شود و در نتیجه داده های انتشارات وی و همچنین، طول حیات علمی وی نیز بین رده های موضوعی مختلف تقسیم شود. برای مثال، طول حیات علمی «افخمی» در رده «شیمی» به تنهایی 6 سال (2005 تا 2010) ، برای رده «کشاورزی» 7 سال (2005 تا 2011) و برای رده «علوم مواد» 8 سال (2000 تا 2007) است. بدین ترتیب، گاهی طول حیات علمی فرد در برخی رده ها از طول حیات علمی واقعی وی کمتر خواهد بود. ممکن است پراکنده شدن داده های هر پژوهشگر و تقسیم طول حیات علمی وی در دو تا چند رده موضوعی این تردید را به وجود آورد که در اثر از بین رفتن یکپارچگی هویت پژوهشگر نتیجه تحلیلها نیز تاثیر میپذیرد. این نوع ردهبندی، از کاستی دیگری نیز رنج میبرد و آن این است که تخصص فرد بر پایه موضوعات مجلاتی تعیین میشود که در آنها دست به انتشار میزند. بنابراین، جهت اطمینان از عدم تاثیر نوع ردهبندی بر نتایج، آزمونها در سطح گروه های آموزشی که هر پژوهشگر تنها در یکی از آنها دستهبندی شده است، نیز تکرار گردید.
ردهبندی پژوهشگر در گروه آموزشی یا پژوهشی، بر پایه وابستگی سازمانی وی صورت گرفت. بدین منظور از فیلد RP و در صورت خالی بودن از فیلد C1 استفاده گردید. نشانی نویسندگانی که اطلاعات کافی درباره گروه آموزشی آنان در دسترس نبود، به کمک جستجو در موتور کاوش گوگل بازیابی شد. 3 پژوهشگر به دلیل مشخص نشدن گروه آموزشی از دایره پژوهش کنار گذاشته شدند. در پایان گروه های آموزشی پژوهشگران از لحاظ نوشتاری یکدستسازی شد و شمار گروه های آموزشی به 36 رسید. نتایج دستهبندی نشان داد که در بسیاری از گروه های آموزشی پژوهشگران از فراوانی بسیار اندکی برخوردار هستند، به طوری که در 23 گروه آموزشی به تنها یک تن میرسد. این امر به دلیل گستردگی بازه زمانی تحقیق به منظور شمول طول حیات علمی هر چه بلندتر پژوهشگران روی داده است. بدین ترتیب، شمار گروه های آموزشی قابل بررسی که دارای بیش از یک پژوهشگر با طول حیات علمی بلند باشند به 13 گروه رسید. این نوع ردهبندی نیز از کاستیهایی رنج میبرد که عمدهترین آن احتمال عدم انطباق تنگاتنگ تخصص علمی و پژوهشی فرد با وابستگی سازمانی وی است، به نحوی که احتمال بسیار دارد فردی در گروه آموزشی شیمی، به پژوهش در حوزه های مرتبط بپردازد.
به این ترتیب، هر دو نوع ردهبندی از کاستیهای خاص خود رنج میبرد. از این رو، به منظور به دست آوردن تصویری دقیق از شرایط، لازم است پژوهشگران بر پایه هر دو نوع ردهبندی بررسی شوند.
3-6- روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از نرمافزار آماری علوم اجتماعی انجام شد. به منظور پاسخگویی به پرسشها از فنون آماری توصیفی و استنباطی به شرح ذیل استفاده شد. شایان ذکر است که در کلیه تحلیلهای انجام شده، ابتدا نرمال بودن توزیع داده های هر رده موضوعی و گروه آموزشی با بهره گرفتن از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف مورد بررسی قرار گرفت. در توزیعهای نرمال از آزمون پارامتری و در توزیعهای غیر نرمال از آزمونهای ناپارامتری استفاده شد.
پرسش 1:
سرانه انتشار : میانگین (شمار تولیدات بر شمار پژوهشگران) ،
مقایسه سرانه انتشار در رده های موضوعی : آزمون کروسکال-والیس و آزمون یو-مان-ویتنی و
مقایسه سرانه انتشار در گروه های آموزشی : آزمون تحلیل واریانس یکراهه.
پرسش 2:
طول حیات علمی : محاسبه فاصله زمانی بین نخستین و آخرین سال انتشار مقاله توسط پژوهشگر و
مقایسه طول حیات علمی در رده های موضوعی و گروه های آموزشی : آزمون کروسکال-والیس و آزمون یو-مان-ویتنی.
پرسش 3:
طول فعالیت علمی : فراوانی سالهای انتشار مقالات توسط پژوهشگر،
مقایسه طول فعالیت علمی در رده های موضوعی : آزمون کروسکال-والیس و آزمون یو-مان-ویتنی و
مقایسه طول فعالیت علمی در گروه های آموزشی : آزمون تحلیل واریانس یکراهه.
پرسش 4 :
نرخ انتشار: میانگین (شمار تولیدات بر طول حیات علمی) ،
مقایسه نرخ انتشار در رده های موضوعی : آزمون کروسکال-والیس و آزمون یو-مان-ویتنی و
مقایسه نرخ انتشار در گروه های آموزشی : آزمون تحلیل واریانس یکراهه.
پرسش 5 :
نرخ انتشار بهنجارشده : میانگین (نرخ انتشار در طول فعالیت علمی) ،
مقایسه نرخ انتشار بهنجارشده در رده های موضوعی : آزمون کروسکال-والیس و آزمون یو-مان-ویتنی و
مقایسه نرخ انتشار بهنجارشده در گروه های آموزشی : آزمون تحلیل واریانس یکراهه.
پرسشهای فرعی : رتبهبندی پژوهشگران بر پایه مقادیر نرخ انتشار و نرخ انتشار بهنجارشده.
در آزمونهای پارامتری، نخست از آزمون لون جهت بررسی همگنی واریانسها استفاده گردید. در صورت ناهمگنی واریانسها از آزمون ولش جهت سنجش معناداری اختلاف و آزمون تعقیبی گیمز-هاول جهت شناسایی محل اختلاف استفاده شد. در آزمونهای ناپارامتری از آزمون یو-مان- ویتنی جهت تعیین محل اختلاف استفاده شد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع و ماخذ پایان نامه متغیرهای جمعیت شناختی

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل یافتهها
4-1- مقدمه
در این فصل یافتههای حاصل از پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آزمونهای آماری به تفصیل و به ترتیب اهداف پژوهش ارائه خواهند شد.
4-2- سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی
4-2-1- شمار انتشارات
بررسی شمار انتشارات پژوهشگرانی که در سال 1991 در نمایهنامه استنادی علوم حضور داشتهاند، نشان داد که این پژوهشگران در بازه زمانی 1991-2011 تعداد 4137 مقاله منتشر کردهاند.
فراوانی انتشارات در رشته ها نیز مورد بررسی قرار گرفت. همانگونه که پیشتر در فصل سوم بیان شد، به منظور افزایش دقت در ردهبندی موضوعی پژوهشگران و اطمینان از عدم تاثیر نوع ردهبندی بر نتایج از دو نوع ردهبندی استفاده شد. نخستین ردهبندی بر اساس مقولات موضوعی مجلات صورت گرفت که با توجه به گستردگی آنها در قالب 20 رده موضوعی کلیتر ئیاسآی دستهبندی شد. ردهبندی دیگر، بر اساس گروه آموزشی یا پژوهشی پژوهشگر که در وابستگی سازمانی وی منعکس شده است صورت گرفت. نتایج در جدول 4-1 و جدول 1 پیوست به تصویر کشیده شده است.
جدول 4-1- توزیع انتشارات، پژوهشگران و سرانه انتشار در رده های موضوعی
ردیف
رده موضوعی
تعداد انتشارات
تعداد پژوهشگران
سرانه انتشار
1
شیمی
2152
35
49/61
2
روانپزشکی/روانشناسی
68
3
67/22
3
علوم اعصاب و رفتار
273
13
21
4
پزشکی بالینی
553
30
43/18
5
مهندسی
729
40
22/18
6
داروشناسی
341
24
21/14
7

علوم مواد
381
27
11/14
8
ریاضیات
206
15
73/13
9
بیولوژی مولکولی و ژنتیک
375
28
39/13
10
فیزیک
209
28
46/7
11
محیط زیست/بومشناسی
163
23
09/7
12
زمینشناسی
21
3
7
13
علوم رایانه
169
26
50/6
14
علوم گیاهان و جانوران
129
21
14/6
15
ایمونولوژی
47
10
70/4
16
علوم فضا
9

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2
50/4
17
میکروبیولوژی
65
16
06/4
18
علوم کشاورزی
110
29
79/3
19
بیولوژی و بیوشیمی
72
23
13/3
20
چندرشتهای
37
25
48/1
چنانکه در جدول 4-1 مشاهده میشود، رده شیمی با 2152 انتشار، بیشترین شمار انتشارات را در میان رده های موضوعی دارد. پس از آن رده های مهندسی، پزشکی بالینی، علوم مواد و بیولوژی مولکولی و ژنتیک به ترتیب با 729، 553، 381 و 375 مقاله، رتبه های دوم تا پنجم را احراز کردهاند. همچنین، علوم فضا، زمینشناسی و علوم چندرشتهای دارای کمترین شمار انتشارات در میان رده ها هستند.
همچنین، در میان گروه های آموزشی، گروه شیمی با 1741 انتشار، بیشترین شمار انتشارات را به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه های آموزشی داروشناسی، بیوفیزیک، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک به ترتیب با 337، 270، 251 و 225 انتشار قرار دارند. علاوه بر این، گروه های آموزشی پاتوبیولوژی، نورولوژی و علوم خاک کمترین شمار انتشارات را به خود اختصاص دادهاند (مراجعه کنید به جدول 1 پیوست) .
4-2-2- شمار پژوهشگران
بررسی داده های کتابشناختی این مقالات، نشان داد که 81 تن از پژوهشگران در آفرینش این آثار مشارکت داشتهاند. فراوانی پژوهشگران در رشته ها نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل در جدول 4-1، جدول 1 پیوست نشان داده شده است.
همانطور که در جدول 4-1 نشان داده شده است، رده موضوعی مهندسی با 40 پژوهشگر، بیشترین شمار پژوهشگران را به خود اختصاص داده است. پس از آن رده های موضوعی شیمی، پزشکی بالینی، علوم کشاورزی، فیزیک و بیولوژی مولکولی و ژنتیک به ترتیب با 35، 30، 29، 28 و 28 تن قرار دارند. همچنین رده های موضوعی علوم فضا، زمینشناسی و روانپزشکی/روانشناسی دارای کمترین شمار پژوهشگران هستند.
گروه آموزشی شیمی با 15 تن پژوهشگر نه تنها در شمار انتشارات بلکه در شمار پژوهشگران رتبه نخست را احراز کرده است. پس از آن گروه های آموزشی ریاضیات، مهندسی مکانیک، مهندسی برق و مهندسی عمران به ترتیب با 6، 6، 5 و 5 تن پژوهشگر رتبه های دوم تا پنجم را به خود اختصاص دادهاند. اکثر گروه های آموزشی (24 گروه آموزشی) مانند پاتوبیولوژی، نورولوژی، علوم خاک کمترین شمار پژوهشگران (1 پژوهشگر) را به خود اختصاص دادهاند (مراجعه کنید به جدول 1 پیوست) .
4-2-3- سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی به طور کلی
وضعیت تولید علم این پژوهشگران در جدول 4-2 به تصویر کشیده شده است. همانگونه که مشاهده میشود، دامنه انتشارات این پژوهشگران بسیار گسترده است و از 2 تا 270 اثر را در بر میگیرد. به این ترتیب، سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی به طور کلی 07/51 در بازه زمانی 21 ساله مورد بررسی است و همانطور که از مقدار انحراف استاندارد (38/64) برمیآید، وضعیت انتشار پژوهشگران دارای پراکندگی بسیاری است.
جدول 4-2- سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی به طور کلی
تعداد پژوهشگران
انتشارات
کمینه
بیشینه
کل
سرانه انتشار
انحراف استاندارد
81
2
270
4137
07/51
38/64
4-2-4- سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی در رده های موضوعی
نتایج بررسی سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی در هر رده موضوعی در جدول 4-1 بر اساس نظم کاهشی سرانه انتشار به تصویر کشیده شده است. بررسی دامنه سرانه انتشار نشان میدهد که تفاوت بسیاری به این لحاظ بین رده های موضوعی مختلف وجود دارد، به نحوی که از 49/61 در رده موضوعی شیمی تا 48/1 در رده موضوعی چندرشتهای متغیر است. رده موضوعی شیمی با مقدار 49/61 مقاله بر پژوهشگر، نه تنها در تعداد انتشارات بلکه در سرانه انتشار رتبه نخست را در میان رده های موضوعی مختلف احراز کرده است. پس از آن، رده های موضوعی روانپزشکی/ روانشناسی و علوم اعصاب و رفتار به ترتیب با مقدار 67/22 و 21 رتبه های دوم و سوم را کسب کردهاند. رده های موضوعی پزشکی بالینی و مهندسی به ترتیب با مقدار 43/18 و 22/18 رتبه های چهارم و پنجم را به لحاظ سرانه انتشار به خود اختصاص دادهاند. همچنین، چندرشتهای، بیولوژی و بیوشیمی و علوم کشاورزی به ترتیب با مقدار 48/1، 13/3 و 79/3 کمترین سرانه انتشار را به خود اختصاص دادهاند.
4-2-4-1- مقایسه سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی در رده های موضوعی
ابتدا نرمال بودن توزیع داده های مربوط به هر رده موضوعی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که پیشفرض توزیع نرمال داده ها برقرار نمیشود (مراجعه کنید به جدول 2 پیوست) . بنابراین به منظور بررسی وجود اختلاف معنادار بین سرانه انتشار در رده های موضوعی مختلف از آزمون کروسکال-والیس استفاده شد. نتایج به دست آمده در جدول 4-3 به تصویر کشیده شده است. همانگونه که مشاهده میشود، نتیجه آزمون کروسکال-والیس نشان از معناداری اختلاف بین سرانه انتشار در رده های موضوعی مختلف در سطح اطمینان 99 درصد دارد (0001/0 P=، 22/70X2=) .
جدول 4-3- آزمون کروسکال-والیس برای مقایسه سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی در رده های موضوعی مختلف
خی دو
درجه آزادی
سطح معناداری
22/70
19
0001/0
به منظور شناسایی رده های موضوعی که این اختلاف را ایجاد کردهاند، در ادامه از آزمون یو-مان-ویتنی استفاده شد. نتایج این آزمون در جدول 4-4 به تصویر کشیده شده است. همانگونه که مشاهده میشود اختلاف در سرانه انتشار به رده های موضوعی بیولوژی و بیوشیمی،

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید