دانلود پایان نامه

این است که بین توانمندی روان شناختی و تعهدسازمانی در پرسنل پرستاری رابطه معناداری وجود دارد.
2-6-2- پژوهش های خارجی
برطبق پژوهش بلوک و کرمین (1996)، تاب آوری، توانایی سازگاری برای سطح کنترل موقتی بالا یا پایین در مقابل شرایط تحمیل شده است. یکی نتایج این سازگاری، انعطاف پذیری است. افراد با سطح بالای تاب آوری در مقایسه با افراد با سطح تاب آوری پایین احتمالاً بیشتر عاطفه مثبت را تجربه می کنند، سطوح بالاتر اعتماد به خود را دارند و سازگاری روان شناختی بهتری دارا هستند(بلوک و کرمین،1996).
جانسون وود (2010)،در مطالعه ای بر روی گروهی از دانشجویان، نشان داده است احساس خودکارآمدی، به طور معکوس با خودکشی مرتبط است و افکار خودکشی را در هنگام رویارویی با شرایط تنش زا در زندگی تعدیل می کند. در این مطالعه در دانشجویانی که سطح پایینی از خودکارآمدی را گزارش می کردند، تجربه ی رویدادهای تنش زا منجر به افزایش سطح افکار خودکش می گردید، اما در آنهایی که سطوح بالا یا متوسطی از خودکارآمدی را گزارش می کردند، رویدادهای تنش زا احتمال افکار خودکشی را افزایش نمی دادند.

ماریت (1997)، در مطالعاتی که بر روی گروهی از دانشجویان انجام داد درخصوص نقش خودکارآمدی در ادراک استرس نشان داده اند که افراد برخوردارازسطح خودکارآمدی ادراک شده بالا،استرس کمتری را تجربه می کنند.

فصل سوم
روش تحقیق

3-1- روش تحقیق
با توجه به ماهیت پژوهش، روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش به دو شیوه میدانی و کتابخانه ای انجام خواهد گرفت. روش کتابخانه ای به منظور گردآوری اطلاعات نظری و پیشینه مرتبط با موضوع و روش میدانی به منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز جهت دستیابی به اهداف و بررسی سئوالات و فرضیه های تحقیق استفاده شده است.
این پژوهش با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردی است که به روش توصیفی – همبستگی از نوع پیش بینی انجام شد. در این پژوهش به بررسی نقش سلامت عمومی و تاب آوری بر تعهد سازمانی با توجه به نقش کنترل کنندگی خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو ، پرداخته شده است.

مدل مفهومی تحقیق به شرح زیر می باشد :

3-2- جامعه و نمونه آماری:
جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه کارکنان کرمان خودرو بوده است. نمونه پژوهش با بهره گرفتن از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شد.تعداد نمونه 220 نفر می باشد که از این میان ، تعداد 110 نفر کارگر و 110 نفر از بین کارمندان کرمان خودرو انتخاب شدند.
3-3- ابزار تحقیق:
ابزار گردآوری تحقیق در این پژوهش پرسشنامه بوده است . پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش از قرار زیراست:
3-3-1- پرشسنامه سلامت عمومی :
پرسشنامه ی سلامت GHQ-28عمومی اولین بار توسط گلدبرگ(1972)، تنظیم گردید. این پرسش نامه،علائم مرضی فرد را از یک ماه قبل تا زمان اجرای آن مورد ارزیابی قرار می دهد. روش نمره گذاری آن نیز، نوع لیکرت است. نسخه ی 28 GHQسؤالی نسبت به سایرنسخه های دیگردارای بیشترین میزان اعتبار، حساسیت است. این نسخه مطابق با تحلیل عاملی که در سال (1979) توسط گلدبرگ و هیلر طراحی و تدوین شده است. دارای چهار مقیاس می باشد: مقیاس A علایم جسمانی؛ (احساس افراد نسبت به وضع سلامت خود، احساس خستگی و نشانه های بدنی را در بر می گیرد. مقیاس B (علایم اضطرابی شامل اضطراب و بیخوابی است)؛ مقیاس C (علایم اختلال در کارکرد اجتماعی )، مقیاس D (علایم افسردگی )، مدت زمان اجرای این آزمون به طور متوسط 8 دقیقه است که علایم مرضی وحالات مثبت تندرستی فرد را در یک ماه قبل از اجرای آزمون بررسی می کند.در ایران ، مطالعات اندکی در خصوص کیفیت روان سنجی و ساختار عاملی این پرسشنامه انجام شده است . در پژوهشی که تقوی روی نمونه ی 92 نفری از دانشجویان دانشگاه شیراز انجام داده است ، ضرایب اعتبار بازآزمایی ، تنصیفی و آلفای کرونباخ به ترتیب 70/0 ، 93/0 و 90/0 به دست آمد(ابراهیمی و همکاران ،1386).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود مقاله با موضوع مصرف رسانه ای

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-3-2- پرسشنامه تاب آوری :

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید