۱۲: end
۱۳: end
شکل۴-۷: الگوریتم آموزش تشخیص دهنده
تطبیقدر این مرحله بعد از اینکه تمامی RREP ها را از نظر برازندگی انتخاب کردیم، یعنی RREP هایی که توانسته با شرایط اعمال شده تطبیق داشته باشد طبق شکل ۴-۷ در جدول RREP ها ذخیره می کنیم مثلا در جدول RREP ها چهار تا مسیر وجود دارد و این چهار تا مسیر کاندید بر اساس مکانیسم بررسی شده و جهت این کار یک بسته آزمایش به هر کدام از این مسیرها ارسال میکنیم بعد اگر از مسیری جواب ACK نیامد به متغیر pm 20 واحد اضافه می کنیم ولی اگر مسیری که جواب ACK بیاید ۵۰ واحد از متغیر pm کسر می کنیم به مرور زمان اگر مقدار pm بیشتر از ۵۰ شد آن مسیر را کنار میگذاریم در غیر این صورت آن مسیر را وارد مراحل بعدی میکنیم. Pm یعنی احتمال مهاجم بودن مسیر است.
Input: Pm for all routes
Output: An best immune route
Begin
R = number of routes
For r = 1 To R
If Pm > 0.5 Then reject
Else
( HOPCount, ITR) =
Select the route with maximum ROUTE i = (1 – Pm) * Fr (HOP COUNT ,ITR RREP)
End
شکل۴ -۸: الگوریتم انتخاب بهترین مسیر
طبق شکل ۴-۸ تابع Fr برای هر مسیر i محاسبه میشود و مسیری که بیشترین عدد را داشته باشد به عنوان بهترین مسیر انتخاب میشود.
ذخیره تکمیل تشخیص دهندهدر این مرحله آن دسته از تعداد RREPهایی که با شرایط اعمال شده توانسته تطبیق داشته باشد، یعنی دارای دو ویژگی مورد نظر است جمع آوری کرده و به مرحله بعد یعنی تطبیق میفرستیم.
تطبیق: از بین RREP های تطبیق مرحله اول آن RREP را بعنوان امن ترین و بهترین RREP انتخاب میکنیم که مقدار FR بیشتری داشته باشد.
فراجهش: آن دسته از RREPها که دارای ویژگی یکسان از نظر تعداد گام و تکرار هستند، به آن RREP اولویت میدهیم که اولین RREP رسیده به گره مبداء باشد و دوباره به مرحله” به تکمیل تشخیص دهنده” اضافه کن بر میگردد.
ذخیره بعنوان بهترین تشخیص دهنده در حافظه: آن دسته از RREP هایی که از شرایط اعمال شده در مراحل اول عبور کردند را بعنوان بهترین و امن ترین RREP انتخاب میکنیم و در حافظه ایمنی ثبت می کنیم.
فصل پنجم
ارزیابی
روش پیشنهادی
فصل پنجم: ارزیابی روش پیشنهادی
در این فصل روش پیشنهادی خود را ارزیابی میکنیم و برای این کار از شبیه ساز NS-2 استفاده کردهایم. برای نشان دادن کارایی روش خود از معیارهای نسبت تحویل بسته، تاخیر انتها به انتها، توان عملیاتی و تعداد بسته های حذف شده استفاده کردهایم.
۵-۱ معیارهای ارزیابی
نسبت تحویل بسته[۱۰۰]: در شبکه های موردی سیار معمولا ارسال بسته به صورت گام به گام یا از طریق چندین پرش انجام میشود. نرخ تحویل بسته در شبکه های موردی سیار از اهمیت بالایی برخوردار است. نسبت تحویل بسته در این نوع شبکه ها از فرمول ۵-۱ محاسبه میشود.

(۵-۱) PDR=(Number of Sent Packet/Number of Recived Packet)*100

دررابطه (۵-۱) PDR نسبت تحویل بسته میباشد که از حاصل تقسیمNumber of Sent Packet (تعداد بسته های فرستاده شده) به Number of Recived Packet ( تعداد بسته های دریافت شده) بدست میآید.
تعداد بسته های از دست رفته[۱۰۱]: از دست رفتن بسته ها در شبکه های موردی سیار می تواند به دلایل مختلفی اتفاق بیافتد، مثلا بسته های ارسالی در شبکه موفق به رسیدن به گره مقصد نشوند، یا براساس خطای بیتی یا سخت افزار معیوب بسته ها از دست بروند. وجود نویز در شبکه نیز میتواند سبب از دست رفتن بسته ها شود. از دست رفتن تعدادی بسته در شبکه های موردی سیار میتواند توسط حملات که در این نوع شبکه ها وجود دارد ایجاد شود. به عنوان نمونه حملات سیاهچاله باعث ایجاد اختلال در روند عادی مسیریابی در شبکه و در نتیجه از دست رفتن تعداد زیادی از بسته ها میشوند، بطوریکه در شبکه های موردی سیار و در پروتکل مسیریابی DSR بیشترین تعداد بسته های از دست رفته مربوط به حملات سیاهچاله میباشد. این پارامتر را معمولا با درصد نشان میدهند.

(۵-۲) Lost Pacekts = (Sent Packet – Recived Packet)/SentPacket

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir