۱۱_۸۰۲

MACلایه

CBR (UDP)

نوع ترافیک

۵۰ بسته

اندازه بافر

تصادفی

موقعیت قرار گیری نودها

۳ و۶

تعداد نود سیاه چاله

۵-۳ تو ضیح مختصر سناریوهای شبیه سازی
برای تحلیل دقیقتر نتایج، باید تنظیمات پایهای شبیهسازی را به منظور ارزیابی دقیق تر بر پایه محیط واقعی انجام دهیم. پارامترهای مورد نیاز برای شبیهسازی روش ارائه شده در جدول ۵-۱ نشان داده شده است. در هر بار از شبیهسازی میتوان تعدادی از پارمترها از جمله زمان شبیهسازی را تغییر داد و نتایج حاصل از شبیه سازی را ارزیابی کرد. در سناریوهای مختلف الگوریتم پیشنهادی بر روی پروتکل DSR پایه مقایسه شده است که ما هم در این پایان نامه از پروتکل DSR استفاده کردیم. تعداد گره های موجود در شبکه و دراین سناریو برابر با ۵۰ گره بوده و تعداد گره های خرابکار یا همان گره های سیاهچاله را ۳ و ۶ در نظر گرفتیم. محیط شبیهسازی استفاده شده در این سناریو برای شبیه سازی ۵۰۰ متر در ۵۰۰ متر میباشد. دامنه انتشار رادیویی برای هر نود ۲۵۰ نظر گرفته شده است، پروتکل لایه MAC آن IEEE 802.11 می باشد. همچنین در این شبیه سازی دو جریان ترافیکی در شبکه وجود دارد که با نرخ ثابت بسته را به شبکه ارسال میکنند. شبیهسازی را در زمان های مختلف انجام دادیم که در این سناریو ما شبیه سازی را در زمان های ۱۰۰،۱۲۰،۱۴۰،۱۶۰،۱۸۰،۲۰۰ در نظر گرفتیم و یک بار این زمانها را بر روی DSR پایه در نظر گرفتیم و بار دیگر با روش پیشنهادی AIS-DSR مقایسه کردیم. اندازه Buffer Size استفاده شده در این سناریو ۵۰ بسته میباشد. قرار گرفتن موقعیت گرهها در این سناریو به صورت تصادفی در نظر گرفته شده است.
۵-۴ نتایج شبیه سازی
همانطور که در بخش قبل دیدیم حملات سیاهچاله باعث ایجاد ضعف در روند عادی مسیریابی در شبکه میشود. این نوع حملات باعث میشد تاثیراتی مخربی بر روی معیارهای توان علیاتی، نسبت تحویل بسته، تعداد بسته های حذف شده، تاخیر انتها به انتها داشته باشد. پس به منظور شناسایی و حذف حملات سیاهچاله در این پایان نامه روشی را با الهام از سیستم ایمنی مصنوعی بر روی پروتکل مسیر یابی DSR ارائه دادیم، شبیه سازی را بر روی پروتکل DSR در محیط NS-2 با اعمال AIS-DSR انجام دادیم. در شکل ۵-۱ تاثیرات مکانیسم ارئه شده را مشاهده میکنیم. چگونگی تحلیل RREP طبق روش AIS-DSR بررسی میشود. پس از پیاده سازی روش پیشنهادی AIS-DSR با ایجاد سناریوی که با پنجاه گره شروع میشود شبیهسازی را انجام دادیم. نتیجه شبیهسازی در این سناریو نشان میدهد که روش پیشنهادی تاثیرات خوبی در شناسایی سیاهچاله دارد.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.